AKTUALNI STRUČNI SEMINARI:

 

 

 

On line Stručni seminar:

“Osnove tehničke regulative

– održat će se 20.05.2024., od 08,30 h do 16,00 h

 

Raspored predavanja:

08,30 – 09,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

Uvodno o stručnom seminaru

09,00 – 10,30

Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing. arh.:

1.   Prostorni planovi, izrada, donošenje i provedba

 – nova zakonska rješenja prostornog uređenja

2.    Zaštita okoliša i zaštita prirode

 – primjena u prostornom uređenju i gradnji

10,30 – 10,40 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
10,40 – 12,10

Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing. arh.:

3.   Prijedlog novog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, osvrt na odredbe

 

4.  Podložnost na klizanje – tematski sloj ograničenja u prostornim planovima

 

12,10 – 12,30 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
12,30 – 14,10

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

5.   Lokacijska i/ili građevinska dozvola ili samo glavni projekt

– zahvati u prostoru, građenje građevina i izvođenje radova

6.   Pravilnici o gradnji i njihova primjena

–      osvrt na odredbe zakona i pravilnika

 

14,10 – 14,20 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
14,20 – 15,50

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

7.   Građevinski inspektori i komunalni redari

–      ovlasti i mjere inspektora i redara/ nova zakonska rješenja

8.    Geodetska struka u poslovima prostornog uređenja i gradnje

–      primjena propisa prostornog uređenja i gradnje

15,50 – 16,00

Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

 

Sažetak predavanja na stručnom seminaru:

 1. Razmatraju se odredbe Zakona o prostornom uređenju (ZOPU): Sustav prostornog uređenja, uvjeti planiranja, Strategija prostornog razvoja, razine prostornih planova (plan), nositelj izrade i stručni izrađivač plana, izvješće o stanju u prostoru, odluka o izradi plana, zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela, javni uvid i javno izlaganje o prijedlogu plana, izvješće o javnoj raspravi, mišljenja i suglasnosti, donošenje i objava plana, postupak transformacije planova, provedba planova izdavanjem lokacijskih dozvola i drugih akata.
 2. Razmatraju se odredbe Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode koje uređuju: pojmove zaštite okoliša i instrumente zaštite okoliša, stratešku procjenu u postupku izrade i donošenja plana, procjenu utjecaja zahvata na okoliš i ocjenu o potrebi te procjene te ocjenu o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole odnosno izrade idejnog ili glavnog projekta, početak rada i rad postrojenja, utvrđivanje uvjeta zaštite prirode i izdavanje dopuštenja za građenje građevina / izvođenje radova u zaštićenim područjima prirode.
 3. Razmatra se prijedlog novog Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji sadrži nova zakonska rješenja kao na primjer: obvezu donošenja konzervatorskih podloga za sve kulturno-povijesne cjeline, koje će biti sastavnim dijelom prostornog plana, odlukom o proglašenju statusa kulturnog dobra ili odlukom o privremenoj zaštiti (ne odnosi se na pojedinačno zaštićeno dobro) odredit će se kontaktna zona, odluka o komunalnom redu grada ili općine (JLS) sadržavat će i konzervatorske smjernice zaštite kulturnog dobra s mjerama zaštite i uređenja naselja i Ministarstvo kulture i medija će na zahtjev zainteresirane osobe dostaviti toj osobi prethodnu konzervatorsku obavijest.
 4. Razmatra se: kako kreirati i u planove unijeti sloj kartiranih klizišta (novi i obvezni prostorni sloj ograničenja) i kako utvrditi smjernice u planovima vezano za utvrđenu ili potencijalnu podložnost područja na klizanje. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (Ministarstvo) u suradnji s Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom u Zagrebu izradilo je stručnu podlogu koja je bila osnova za niz stručnih rasprava o navedenim temama.
 5. Razmatraju se odredbe ZOPU-a i Zakona o gradnji (ZOG) o izdavanju lokacijske i građevinske dozvole i zahvatima u prostoru, odnosno građenju građevina i izvođenje radova koje određuju te dozvole. Razmatraju se i odredbe ZOG-a i Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima o građenju građevina i izvođenju radova za koje se ne izdaju građevinske dozvole te se grade odnosno izvode na temelju glavnog projekta i bez toga projekta.
 6. Razmatraju se odredbe Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište i Pravilnika o manje složenim radovima. Daje se osvrt na odgovarajuće odredbe ZOG-a i Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.
 7. Razmatraju se odredbe Zakona o državnom inspektoratu o inspekcijskom nadzoru koji provode građevinski inspektori. Za provedbu tog nadzora primjenjuje se i odredba čl. 156. st. 4. ZOG-a o nadzoru građevinske inspekcije nad obvezama sudionika u gradnji. Razmatraju se i odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji o nadzoru koji provode komunalni redari. Provode ti redari nadzor i na temelju odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu te pojedinih odredbi drugih zakona kao na primjer: Zakona o cestama, Zakona o gospodarenju otpadom, Zakona o zaštiti od buke i Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Ministarstvo je provelo javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskoj inspekciji po kojem bi komunalni redari provodili mjere za obustavu bespravnog građenja zgrada.
 8. Razmatraju se odredbe ZOPU-a i ZOG-a i propisa za njihovu provedbu o sudjelovanju geodetske struke u poslovima: izrade prostornih planova, izrade idejnog i/ ili glavnog projekta, izdavanja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i dr. akata, parcelacija građevinskog zemljišta, prijave početka građenja, iskolčenja građevine, praćenja građenja građevine, tehničkog pregleda građevine i izdavanja uporabne dozvole te evidentiranja izgrađene građevine u katastar i zemljišne knjige. Daje se osvrt na odredbe: Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, Pravilnika o geodetskim elaboratima i Pravilnika o katastru infrastrukture koje primjenjuju ovlašteni inženjeri geodezije i druge stručne osobe geodetske struke u poslovima prostornog uređenja i gradnje.

   Važne napomene:

 • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi  s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19) obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
 • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje (NN 55/20) obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje 20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja. U tijeku je drugo dvogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja (edukacije) koje je započelo 1. siječnja 2023.
 • Polaznik ovog stručnog seminara ostvarit će 8 (osam) školskih sati iz poznavanja građevno tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) izdati odgovarajuću Potvrdu.
 • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
 • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom
 • Kotizacija seminara: 85,00 eura, a za članove DGIZ-a 70,00 eura
 • Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj: 20-05-2024

 

Prijave niže dolje ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

12 + 5 =