AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

 

 

 

On line Stručni seminar:

“OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE
– poslovi prostornog uređenja i gradnje

– održat će se 16. veljače 2021. godine, od 8,30h do 15,30h

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

                                               Utorak, 16. veljače 2021.

08,30 – 09,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

Uvodno o Stručnom seminaru

09,00 – 10,30

   Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

I. Poslovi prostornog uređenja:

–  prostorni planovi i njihova provedba

–  izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata

–  Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

10,30 – 10,40 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

10,40 – 12,10

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

II. Projektanti i projekti

–  obveze i odgovornosti projektanata

–  pravilnici o projektima

–  kontrola projekata

12,10 – 12,20 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
12,20 -13,50

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

III. Poslovi gradnje

– izdavanje građevinskih dozvola,

– obveze sudionika gradnje tijekom građenja

– građevinski inspektor i komunalni redar

13,50 – 14,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
14,00 -15,30

 Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.:

IV. Pravilnici gradnje

–   jednostavne i druge građevine i radovi

–   stručni nadzor građenja i građevinski dnevnik

–   izjava izvođača o izvedenim radovima

–   tehnički pregled i uporabna dozvola

–   održavanje građevina.

Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

Temeljni propisi predavanja su Zakon o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 (ZOPU), Zakon o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 (ZOG), Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 (Zakon) i Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, NN 78/15, 114/18 i 110/19 (Zakon o komori).

I.    U predavanju Poslovi prostornog uređenja su teme:

a) Prostorni planovi i njihova provedba: Strategija prostornog razvoja, prostorni planovi (plan) nove generacije,  razine i obuhvati izrade plana, izrada i postupak donošenja plana, provedbene odredbe i kartografski prikazi plana,

b) Izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata: Građevine i drugi zahvati u prostoru (površine) državnog i područnog (regionalnog) značaja, nadležna tijela za izdavanje akata, izdaje se lokacijska dozvola, zahtjev za izdavanje sadrži, upravni postupak izdavanja, provedba zahvata u prostoru koji nije građenje, izdaju se drugi akti, provedba parcelacije i imovinski institut uređenja građevinskog zemljišta,

c) Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) – Osnovni podaci o e-uslugama: Geoportal, ISPU-lokator, eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvola, eArhiv dozvola,  eSateliti, eInvesticije. eInspekcija i eEnergetski certifikat.

II.   U predavanju Projekti i projektanti su teme:

a) Obveze i odgovornosti projektanata: Tko može biti projektant, odgovornosti projektanta, organizacijski oblici, uvjeti pravne osobe, zadaće struka, utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, strana osoba kao projektant u RH, nostrifikacija projekta, kontrola projekta i projektantski nadzor,

b) Pravilnici o projektima – Osvrt na primjenu Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta, NN 118/19 i 65/20, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 118/19 i 65/20, Pravilnika o kontroli projekata, NN 32/14 i 72/20 i Pravilnika o upisu u razred revidenata, NN 50/20.

III.   U predavanju Poslovi gradnje su teme:

a) Izdavanje građevinskih dozvola: Razvrstavaju se građevine, nadležna tijela za izdavanje dozvola, zahtjev za izdavanje sadrži, izdaje se potvrda glavnog projekta, vrste građevinskih dozvola, upravni postupak izdavanja, obavijesti strankama, ne izdaje se građevinska dozvola i postupci nadležnog tijela u vezi akata zaštita okoliša i prirode,

b) Obveze sudionika gradnje tijekom građenja: Sudionici u gradnji i njihove obveze, prijava početka građenja, iskolčenje građevine, obveza tijela graditeljstva u vezi prijave, uređenje gradilišta, privremene građevine, uređenje gradilišta, dokumentacija na gradilištu, stručni nadzor građenja, uklanjanje građevine i pripreme za obavljanje tehničkog pregleda,

c) Građevinski inspektor i komunalni redar: Odredbe ZOG-a i Zakona o državnom inspektoratu, NN 115/18 o građevinskoj inspekciji, odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji, NN 153/13 i Zakona o komunalnom gospodarstvu, NN 68/18, 110/18 i 32/20 o komunalnim redarima tePravilnikao načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 116/19 i Pravilnika o načinu označavanja građevine opasnom, NN 116/19.

IV.    U predavanju Pravilnici gradnje su teme:

a) Pravilnik o jednostavnim građevinama i drugim građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20,

b) Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19,

c) Pravilnik o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, NN 43/14,

d) Pravilnik o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 i 98/19,

e) Pravilnik o održavanju građevina, NN, 122/14 i 98/19.

 

Važne napomene:

  • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi s čl. 56. st. 2. Zakona obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda,
  • Prema čl. 3.Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje započinje 1. siječnja 2021.godine, ostvariti najmanje 20 školskih sati edukacije, od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja, Polaznik ovog stručnog seminara ostvariti će 8 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) otpremiti obavijest Registru ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, a polazniku stručnog seminara izdati odgovarajuću ispravu o tome.
  • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.

Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

Cijena:

– za članove: 500 kn + pdv = 625,00 kn,

– za sve ostale: 600 kn + pdv = 750,00 kn.

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 16-02-2021

Prijave preko web stranice (niže dolje) ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

14 + 4 =


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dgizhr/public_html/wp-includes/functions.php on line 4755