AKTUALNI STRUČNI SEMINARI:

 

 

 

On line Stručni seminar:

“Osnove tehničke regulative

– održat će se 06.02.2024., od 08,30 h do 16,00 h

 

Raspored predavanja:

08,30 – 09,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

Uvodno o stručnom seminaru

 
09,00 – 10,30

Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing. arh.:

1.    Prostorni planovi i njihova provedba

 – nova zakonska rješenja

2.    Lokacije i planiranje vjetroelektrana, solarnih elektrana i malih hidroelektrana – autorski stručni rad

 
10,30 – 10,40 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara  
10,40 – 12,10

Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing. arh.:

3.    Izdaju se lokacijske dozvole i drugi akti prostornog uređenja

–       nova zakonska rješenja

4.    Idejni projekt i projekti građevina

 – odredbe zakona i pravilnika

 
12,10- 12,30 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara  
12,30 -14,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

5.    Izdaje se/ ne izdaje se građevinska dozvola

– odredbe zakona i pravilnika

6.    Sudionici u gradnji u poslovima građenja

–       odredbe zakona i pravilnika

7.    Izdaje se uporabna dozvola

–       odredbe zakona i pravilnika

 
14,00 -14,10 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara  
14,10 -15,50

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

8.    Pravilnici o gradnji i njihova primjena

–       odredbe zakona i pravilnika

9.    Geodetska struka u poslovima prostornog uređenja i gradnje

–       u 18 poglavlja razmatraju se odgovarajuće odredbe propisa

prostornog uređenja i gradnje i propisa geodetske struke

15,50-16,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara  

 

Sažetak predavanja na stručnom seminaru:

 1. Prostorni planovi (planovi) i njihova provedba – nova zakonska rješenja: Odredbe Zakona o prostornom uređenju (ZOPU): Sustav prostornog uređenja, uvjeti planiranja, Strategija prostornog razvoja, razine prostornih planova, nositelj izrade i stručni izrađivač plana, izvješće o stanju u prostoru, odluka o izradi plana, zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela, javni uvid i javno izlaganje o prijedlogu plana, izvješće o javnoj raspravi, mišljenja i suglasnosti, donošenje i objava plana, postupak transformacije planova, provedba planova izdavanjem akata.
 2. Lokacije i planiranje vjetroelektrana, solarnih elektrana i malih hidroelektrana: Tranzicija prema održivom energetskom sustavu jedna je od značajnih tema EU energetskih politika u okviru kojih su postavljeni zahtjevi za povećanje udjela korištenja obnovljivih izvora energije (OIE) za razdoblje do 2030. odnosno 2050. godine. S tim u vezi, RH je preuzela odgovarajuće obveze koje su ugrađene u zakonski okvir i strateške dokumente. To se prvenstveno odnosi na područje energetike i mjere vezane uz klimatske promjene. Povećanje udjela OIE u proizvodnji i opskrbi energijom, te s tim povezana decentralizacija energetskog sustava, uvode nove oblike i ekstenzivno korištenje prostora za prikupljanje, pretvorbu, skladištenje te prijenos i distribuciju pridobivene energije, uz značajne promjene krajobraza i utjecaj na ekosustave i staništa. Do sada nisu provedene sustavne analize prostorne distribucije potencijala OIE u odnosu na raspoloživost prostornih resursa za izgradnju i rad postrojenja za iskorištavanje OIE, izgrađene prostorne strukture (urbana, ruralna, gospodarska građevinska područja), gustoću naseljenosti, moguće konflikte postojećih/planiranih namjena i načina korištenja te ograničenja i osjetljivost prostora. U radu se razmatra na koji način se sustavi prostornog uređenja, energetike te zaštite prirode i okoliša bave ovom problematikom, s posebnim naglaskom na potrebu izrade smjernica za odabir lokacija i planiranje vjetroelektrana, solarnih elektrana i malih hidroelektrana definiranu u Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 160/17).
 3. Izdaju se lokacijske dozvole (dozvole) i drugi akti prostornog uređenja – nova zakonska rješenja: Odredbe ZOPU-a i Uredbe o građevinama/ zahvatima/ površinama državnog i područnog (reg.) značaja: nadležna tijela, izdaje se lokacijska dozvola, zahtjev za izdavanje, dokaz pravnog unteresa, postupak izdavanja, posebni uvjeti i uvjeti priključenja za upravno tijelo i za Ministarstvo, zahvati koji nisu građenje, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, parcelacija građevinskog zemljišta i potvrda parcelacijskog elaborata.
 4. Pravilnici o projektima: Odredbe ZOPU-a i ZOG-a te odredbe Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina. Razmatraju se odredbe o sadržaju i opremanju idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta te projekta uklanjanja građevine,
 5. Izdaje se/ ne izdaje se građevinska dozvola (dozvola): Odredbe Zakona o gradnji (ZOG): skupine građevina, nadležna tijela, zahtjev za izdavanje dozvole, prethodi ili ne prethodi lokacijska dozvola, postupak izdavanja dozvole, posebni uvjeti i potvrde glavnog projekta, obuhvat izdavanja dozvole, dozvola za pripremne radove, važenje dozvole, izmjena i dopuna dozvole, gradi se na temelju izmjene i dopune glavnog projekta, gradi se bez dozvole, gradi se protivno planu. Odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
 6. Sudionici u gradnji u poslovima građenja: Odredbe ZOG-a, Zakona o poslovima i djelatnosti i Zakona o komori: investitor povjerava poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja te poslova gradnje, prijava početka građenja, iskolčenje građevine, projektant na gradilištu, obveze izvođača, inženjer gradilišta, voditelj radova i voditelj manje složenih radova, stručni nadzor građenja, organizacijski uvjeti, revident na gradilištu, zadaće struka, uvjeti za strane osobe (fizičke i pravne), prekršaji sudionika, stegovne mjere komore i drugo.
 7. Izdaje se uporabna dozvola: Odredbe ZOG-a i Pravilnika o tehničkom pregledu: zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, sudjeluju u tehničkom pregledu, obveze investitora, zapisnik o tehničkom pregledu, izdavanje uporabne dozvole i drugi akti za uporabu građevine
 8. Pravilnici o gradnji: Odredbe ZOG-a i povezane odredbe: Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine i Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.
 9. Geodetska struka u poslovima prostornog uređenja i gradnje: Poglavlja: 1. Prostorni planovi, 2. Provedba prostornih planova, 3. Lokacijska dozvola, 4. Idejni projekt, 5. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice, 6. Parcelacija građevinskog zemljišta, 7. Potvrda parcelacijskog elaborata, 8. Promjene u katastarskom operatu, 9. Prijenos građevinskog zemljišta JLS-u, 10. Obveza prodaje građevinskog zemljišta, 11. Pravo prvokupa, 12. Građevinska dozvola, 13. Glavni projekt, 14. Prijava početka građenja, 15. Iskolčenje građevine, 16. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole, 17. Tehnički pregled građevine i 18. Evidentiranje građevine

 

   Važne napomene:

 • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi  s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
 • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju ostvariti najmanje 20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja. U tijeku je drugo dvogodišnje razdoblje stručnog usavršavanja (edukacije) koje je započelo 1. siječnja 2023.
 • Polaznik ovog stručnog seminara ostvarit će 8 (osam) školskih sati iz poznavanja građevno tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) izdati odgovarajuću Potvrdu.
 • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
 • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom
 • Kotizacija seminara: 85,00 eura, a za članove DGIZ-a 70,00 eura
 • Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, poziv na broj: 06-02-2024

 

Prijave niže dolje ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

4 + 9 =