AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

STRUČNI SEMINAR

GRAĐEVNO – TEHNIČKA REGULATIVA

 – prostorni planovi, projekti, dozvole i gradnja, obvezni odnosi

 

DATUM ODRŽAVANJA SEMINARA: utorak 29. 01. 2019.g. u 8,30 sati

 

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira 29. siječnja 2019.g.  stručni seminar    koji će se održati u zgradi HIS-a, Berislavićeva br. 6 u Zagrebu.

 

Za članove DGIZ-a kotizacija s PDV-om iznosi 700,00 kn, a za nečlanove 800,00 kn.

Kotizaciju treba uplatiti najkasnije do 25. siječnja 2019.g. na žiro račun DGIZ-a: 2360000-1101419024 OIB: 08954544114 s pozivom na datum održavanja stručnog seminara.

Polaznik seminara treba donijeti na seminar potvrdu o uplati kotizacije.

Informacije se mogu dobiti: na tel. i fax DGIZ-a 01 4872 498.

Polaznik stručnog seminara ostvaruje 7 bodova iz građevno-tehničke regulative.

Prijave online www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

Voditelj stručnog seminara je Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

 

Održava se: TEMATSKE CJELINE /TEME IZLAGANJA:
08,30 – 09,00 Prijave sudionika seminara
09,00 – 10,00 Držislav Dobrinić, dipl. ing. arh. i Vesna Marohnić Kuzmanović  – PROSTORNI PLANOVI:
I. Sustav prostornog uređenja RH
II. Državni plan prostornog razvoja i prostorni planovi morskog područja
10,00 – 11,30 Bojan Linardić, dipl. ing. arh. – PROJEKTI:
III. Izrada  projekata i odgovornosti projektanata
IV. Projekt kao elektronički zapis
11,30 – 12,00 odmor uz kavu i sokove
12,00 – 14,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. – DOZVOLE I GRADNJA
V. Lokacijska i/ili građevinska dozvola ili samo glavni projekt,                   primjena prostornih planova i posebnih propisa
VI. Geodetska struka u poslovima gradnje

VII. Temeljni zahtjevi za građevinu i uvjeti njihove provedbe

14,00 – 14,15 odmor uz kavu i sokove
14,15 – 15,15

Josipa Tokić, dipl. iur. – OBVEZNI ODNOSI:
VIII. Ugovor o dijelu i ugovor o građenju

IX. Primjena uzanci u građenju

15,15 – 15,30 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

 

SAŽETCI IZLAGANJA PREDAVAČA NA STRUČNOM SEMINARU

 

Ad. I. i II. U predavanju daje se prikaz prostornih planova u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske (RH) koji je određen Zakonom o prostornom uređenju, NN 153/13 i 65/17 (ZOPU), s posebnim osvrtom na izradu Državnog plana prostornog razvoja (DPPR) kao prvog prostornog plana nove generacije. Izlažu se podaci o do sad obavljenim pripremnim, stručnim i analitičkim poslovima na izradi i donošenju DPPR-a te o jačanju sustava prostornog uređenja kroz suradnju sa županijskim zavodima za prostorno uređenje. Izlažu se podaci i o pripremama za pristup izradi Prostornog plana zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa RH (ZERP) i Prostornog plana epikontinentalnog pojasa RH.

Ad. III. Izradu idejnog i geodetskog projekta propisuju odredbe ZOPU-a te Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta, NN 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17. i Pravilnika o geodetskom projektu, NN 12/14 i 56/14. Izradu glavnog, izvedbenog, tipskog projekta te projekta uklanjanja propisuju odredbe Zakona o gradnji, NN 153/13 i 20/17 (ZOG) i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17. Razmatraju se stoga odredbe ZOPU-a, ZOG-a o izradi projekata i navedenih pravilnika. Razmatraju se i odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15 o obavljanju poslova projektiranja, zadaćama struka i odgovornosti projektanata u obavljanju tih poslova.

Ad. IV. Projekti koji se prilažu zahtjevu za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole mogu se izrađivati i kao elektronički zapis, a potpisuju se naprednim elektroničkim potpisom u skladu s odredbama posebnog zakona te se pohranjuju na nosaču podataka. Upravna tijela za obavljanje upravnih poslova graditeljstva i prostornoga uređenja te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU) izrađuju nacrte akata i provode postupke izdavanja upravnih i drugih akata koji se izdaju na temelju ZOPU-a i ZOG-a, primjenom elektroničkog programa ‘e-dozvola’ dostupnog na internetskoj stranici https://dozvola.mgipu.hr. Naputkom o izradi tih akata, NN 56/14 propisuje se izrada nacrta zaključaka, poziva, zapisnika, zabilješki u spisu, rješenja, dozvola i drugih akata u postupku izdavanja upravnih i drugih akata elektroničkim putem.

Razmatra se stoga dio informacijskog sustava prostornog uređenja – modul e-dozvola, namijenjenog provedbi upravnih i neupravnih postupaka unutar jedinstvenog centraliziranog sustava, koji svoju punu primjenu ostvaruje kroz izradu projekata kao elektroničkih zapisa.

Ad. V. Lokacijska dozvola se izdaje prema članku 125. ZOPU-a, za određene zahvate u prostoru, određene uvjete građenja građevina te ako stranka zatraži njeno izdavanje za građenje građevine. Stoga  pristup izradi glavnog projekta, koji je sastavni dio građevinske dozvole, ovisi od toga da li je za građenje građevine izdana lokacijska dozvola ili se ne izdaje ta dozvola. Glavni projekt se izrađuje i za građevine i radove određene u članku 4. i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17 i 34/18, koje se mogu graditi/ izvoditi bez građevinske dozvole. Razmatra se se stoga primjena prostornih planova i posebnih propisa kod izrade idejnog i/ili glavnog projekta u slučajevima građenja: za koje se izdaje lokacijska i građevinska dozvola, za koje se izdaje samo građevinska dozvola i za koje se ne izdaje građevinska dozvola.

Ad. VI. Razmatraju se odredbe ZOPU-a i ZOG-a i pravilnika o projektima donesenim na temelju tih zakona o zadaćama geodetske struke u poslovima gradnje: kod izrade idejnog i glavnog projekta,  izrade i  primjene geodetskih projekata, prijave početka građenja, iskolčenja građevina,  izrade geodetskih elaborata za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama odnosno geodetskih elaborata vodova infrastrukture, izjave ovlaštenog inženjera geodezije o usklađenost izgrađene građevine i dr.

Razmatraju se i odredbe Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti, NN 25/18 o zadaćama geodetske struke u poslovima gradnje te novog Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina koje su povezane s tim zadaćama.

Ad. VII. Razmatraju se odredbe ZOG-a o temeljnim zahtjevima građevinu i uvjetima njihove provedbe kod građenja građevine. Razmatraju se i odredbe provednih propisa donesenih na temelju ZOG-a koje propisuju tu provedbu, odnosno odgovarajuće postupke sudionika u gradnji, i to: Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17, Pravilnika o kontroli projekata NN 32/14, Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98 i dr. NN, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnik te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera NN 111/14, 107/15 i 20/17, Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, NN 43/14 i Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18.

Ad. VIII. i IX. Razmatraju se u bitnom odredbe Zakona o obveznim odnosima, NN 35/05, 41/08, 125/11 i 29/18, a pobliže odredbe čl. 590. do čl. 637 tog zakona koje uređuju ugovor o dijelu i ugovor o građenju.

Razmatra se i primjena Posebnih uzanci o građenju (Službeni list, br. 18/77. od 1. travnja 1977.).

 

Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

11 + 4 =