AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

 

 

 

On line Stručni seminar:

“PROJEKTANTI I PROJEKTI

– održat će se 27. i 28. listopada 2020. godine, od 16h do 19h

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

                                               Utorak, 27. listopada 2020.

16,00 – 16,15

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

Uvodno o Stručnom seminaru

16,15 – 17,30

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

I. Osvrt na izmjene i dopune zakona iz 2019.,                                       koji uređuju:

– prostorno uređenje i gradnju,

– poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje

– zadaće strukovnih komora

17,30 – 18,45

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

II. Projektanti i projekti (1)

– odredbe zakona o projektantima i projektima

– obvezni sadržaj idejnog projekta

 

18,45 – 19,00

 

Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
Srijeda, 28. listopada 2020.

 

 

16,00 – 17,30

 

 

 Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.:

III. Projektanti i projekti (2)

– provedba prostornih planova

– primjena posebnih propisa

– odredbe 30 posebnih zakona

17,30 -18,45

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

IV. Projektanti i projekti (3)

– obvezni sadržaj i opremanje projekta građevina

18,45 – 19,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

I. Izmjene i dopune zakona iz 2019. g.:

– U 2019. je doneseno ili je u toj godini stupilo na snagu 9 izmjena i dopuna zakona od osobitog značenja za obavljanje poslova prostornog uređenja i gradnje, i to:

–tri izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju iz NN 114/ 18, 39/19 i 98/19,

–dvije izmjene i dopune Zakona o gradnji iz NN 39/19 i 125/19,

–dvije izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji iz NN 118/18 i 110/19,

–dvije izmjene i dopune Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju iz NN 114/18 i 110/19.

– Zbog usklađenja s tim izmjenama i dopunama zakona doneseno je u 2019. i 2020. g. 14 novih ili izmjenjenih provedbenih propisa (pravilnika i tehničkog propisa).

– U predavanju se daje prikaz temeljnih odredbi izmjena i dopuna zakona iz 2019., navode se novi ili izmjenjeni provedbeni propisi povezani s tim zakonima.

II. Projektanti i projekti (1)

– U predavanju se daje prikaz odredbi Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 (ZOPU), Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 (ZOG), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, NN 78/15, 114/18 i 110/19 koje propisuju obveze i odgovornosti projektanata te sadržaj i primjenu idejnog, glavnog, izvedbenog, tipskog projekta i projekta uklanjanja.

–  Razmatraju se i odredbe Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19 i 65/20) i primjena tih odredbi kod izrade idejnog projekta.

III.  Projektanti i projekti (2)

-Razmatraju se odredbe ZOPU-a i ZOG-a koje upućuju projektante na:

— utvrđivanje lokacijskih i drugih uvjeta iz prostornih planova područja u kojem je namjeravani zahvat, odnosno građevina u svrhu izrade idejnog odnosno glavnog projekta usklađenog s prostornim planovima,

— pribavljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenjau svrhu izrade idejnog odnosno glavnog projekta usklađenog s posebnim propisima,

— druge postupke zbog primjene posebnih propisa kod izrade tih projekata.

– Daje se i prikaz odredbi 30 posebnih zakona i drugih propisa koje se primjenjuju kod izrade idejnog i glavnog projekta i drugih poslova gradnje (zaštita okoliša i prirode, poljoprivredno zemljište, šume, vode, rudarstvo, buka, otpad, svjetlosno opterećenje, ionizacijska zračenja energija, zaštita od požara, prometnice, katastar, kulturna dobra, ugostiteljstvo i drugo).

IV. Projektanti i projekti (3)

–  U predavanju se razmatraju odredbe Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 118/19 i 65/20 i primjena tih odredbi kod izrade glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja.

 Voditelj stručnog seminara:

Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

Napomene:

Polaznik stručnog seminara ostvaruje 8 bodova iz građevno-tehničke regulative.

Potvrda o sudjelovanju na stručnom seminaru potrebna za upis bodova, polazniku će biti izdana po završetku seminara.

Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije.

Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.

Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

Cijena:

– za članove: 500 kn + pdv = 625,00 kn,

– za sve ostale: 600 kn + pdv = 750,00 kn.

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 27-10-2020

Prijave preko web stranice (niže dolje) ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1 + 13 =


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dgizhr/public_html/wp-includes/functions.php on line 4609