AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

 

 

 

 1. VODIČ KROZ GRADNJU 

 02.10.2019. godine

 

  – izmjene i dopune zakona koji uređuju prostorno uređenje i gradnju,

   – odredbe zakona i pravilnika koje primjenjuju sudionici u gradnji u

     poslovima gradnje

  

 srijeda, 02. listopad 2019.  

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

08,30 – 09,00

Prijave polaznika Stručnog seminara

Preuzimanje skripte Stručnog seminara

 

09,00 – 09,45

I. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, NN 39/19, –

– nova zakonska rješenja i/ ili poboljšice rješenja koje sadrži taj zakon               

predaju: Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh.)

09,45 – 10,30

II. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, NN 39/19, – nova zakonska rješenja i/ ili poboljšice rješenja koje sadrži taj zakon                                                     

predaju: Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh.

10,30 – 11,00

odmor uz kavu i sokove

11,00 – 11,45

III. Nacrti prijedloga: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji iZakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, nova zakonska rješenja i poboljšice rješenja u prijedlozima tih zakona       

predaju: Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh.

11,45 – 12,30

IV. Projektanti i projekti – primjena odredbi pravilnika o projektima i nova zakonska rješenja o izradi idejnog i glavnog projekta,                                                                      

predaje:  Bojan Linardić, dipl.ing.arh.

12,30 – 14,00

 

 

 

 

 

14,00 –  14,15

 

14,15 – 15,15

 

V. Temeljni zahtjevi za građevinu i njihova provedba – primjena odredbi zakona i pravilnika o provedbi temeljnih zahtjeva za građevinzu poslovima gradnje,                                       

predaje: Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

 odmor uz kavu i sokove

VI. Voditelj projekta i upravljanje projektom gradnje – kratak osvrt na upravljanje projektima i znanjima potrebnim za to, te kako doći do certifikata koji je međunarodno priznat. predaje: Sandra Landerhas dipl.ing.el.

15,15 –                       Pitanja i prijedlozi polaznika Stručnog seminara

15,30

  

Voditelj stručnog seminara

Ivan Kovačić dipl.ing.građ.

 

 Za članove DGIZ-a kotizacija s PDV-om iznosi 700,00 kn, a za ostale 800,00 kn.

 Kotizaciju treba uplatiti na IBAN DGIZ-a: HR8923600001101419024 s pozivom na broj 02-10-2019

  Polaznik stručnog seminara ostvaruje 8 bodova iz građevno-tehničke regulative.

 

Prijave online  www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

 

STRUČNI SEMINAR – VODIČ KROZ GRADNJU:  SAŽECI PREDAVANJA:

  1. i II. 25. travnja 2019.g. stupili su na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, NN 39/19 (ID ZOPU) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, NN 39/19 (ID ZOG). Novi zakoni u 65 odnosno 66 članaka sadrže brojna nova zakonska rješenja i/ ili poboljšice rješenja, među ostalim: o sadržaju i načinu izrade idejnog i glavnog projekta, utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, izdavanju potvrda glavnog projekta, izdavanju lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, prijavi početka građenja, osobama izvođača koje vode građenje odnosno radove, tehničkom pregledu, evidentiranju izgrađene građevine u katastar te o sudjelovanju geodetske struke u poslovima gradnje.

III. Od 9. travnja do 9. svibnja 2019.g. provedeno je Savjetovanje s javnošću o prijedlozima izmjena i dopuna: Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Prijedlozi navedenih zakona u 29 odnosno 39 članaka sadrže nova zakonska rješenja i/ ili poboljšice rješenja. Jedno od tih zakonskih rješenja je da se dosadašnje obvezno članstvo u strukovnim komorama za inženjere gradilišta i/ili voditelje radova zamjenjuje neobaveznim upisom u imenik Komore. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o komori promijenile bi se strukovnim komorama neke od javnih ovlasti i okvir njihove nadležnosti.

  1. Odredbe ID ZOPU-a i ID ZOG-a redefinirirale su ulogu projektanta idejnog odnosno glavnog projekta u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i izdavanja potvrde glavnog projekta. Naime, na traženje projektanta nadležno upravno tijelo odnosno Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokreće kod nadležnih javnopravnih tijela te postupke a o njihovom ishodu obavještava projektanta. Redefinirana je i uloga geodetske struke kod izrade idejnog odnosno glavnog projekta koji određuju oblik i veličinu građevne čestice odnosno obuhvat zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici odnosno obuhvatu zahvata u prostoru. U skladu s tim i drugim novim zakonskim rješenjima ID ZOPU-a i ID ZOG-a razmatraju se odredbe Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta, NN 55/14 67/16 i 23/17 i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17.
  2. Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Razmatraju se stoga odg. odredbe ZOG-a, Uredbe EU br. 305/2011 od 9. ožujka 2011.g. i delegiranih uredbi, Zakona o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19, tehničkih propisa, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17, Pravilnika o kontroli projekata NN 32/14, Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/ 99, 29/03 i 20/17, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnik te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera NN 111/14, 107/15 i 20/17, Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, NN 43/14, Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18, Pravilnika o održavanju građevine, NN 122/14 i dr. propisa.
  3. Prema odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15 i 118/18 i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, NN 78/15 i 114/18 investitor – javni naručitelj obavezan je imenovati voditelja projekta. Svjedoci smo brzih promjena u razvijanju poslova kako u svijetu tako i kod nas. Jedna od novina je zanimanje Voditelj projekta. Kako doći do tog naslova?! Bez obzira na vremenom naučena znanja potrebno je ishoditi papir koji to verificira. Kao i do svake druge diplome ili certifikata dolazi se polaganjem ispita. Djelatnost upravljanja projektom gradnje podrazumijeva financijsko, pravno i tehničko savjetovanje, primjenu i planiranje, povezivanje i usklađivanje rada projektanta, revidenta, nadzornog inženjera, izvođača, ovlaštenog inženjera geodezije i drugih osoba u svrhu zaštite prava i interesa investitora, pribavljanje akata, analize, studije, elaborate za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, pribavljanje potrebnih dokumenata i sklapanje svih preliminarnih poslova potrebnih za gradnju građevine te obavljanje radnji koje je investitor dužan obavljati tijekom građenja građevine, a koje bi ujedno trebale garantirati nadzor troškova odnosno uravnotežiti cijenu i kvalitetu.

 

 

2. ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE VODAMA

 

    30.09.2019. godine

 

  u Zagrebu Berislavićeva 6,

  u DRUŠTVU GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB,

  

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira stručni seminar koji će se održati u zgradi HIS-a, Berislavićeva br. 6 u Zagrebu.

  

Za članove DGIZ-a kotizacija s PDV-om iznosi 700,00 kn, a za ostale 800,00 kn.

 Kotizaciju treba uplatiti na IBAN DGIZ-a: HR8923600001101419024 s pozivom na broj 30-09-2019

 Seminar traje 7 nastavnih sati, a polaznik ostvaruje 7 bodova 

  

Prijave online  www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

 Tel: 01/4872-498, fax: 01/4872-516; e-mail: dgiz@dgiz.hr

 

Raspored predavanja

   

830 – 900            Registracija

 900 – 915             Tajnica Seminara mr.sc. Dijana Piškorić dipl.ing. građ.

                               Uvodna riječ i pozdrav

  

915 – 945            Potreba donošenja posebnih propisa za infrastrukturne

                              građevine–Tina Janjiš, dipl. ing. građ.

  

945 – 1030          Nove tehnologije u polietilenskim cjevovodima i sigurnost spojeva

                               –  Darko Lovrić, dipl. ing.

  

1030 – 1100             Očuvanje kvalitete podzemne vode grada Zagreba s obzirom na

                                   izgrađenost  sustava odvodnje – 

                                   mr. sc. Dijana Piškorić dipl.ing. građ.

 

1100  – 1115        Pauza za kavu

   

1115 – 1200        Polja za ozemljavanje mulja  – Davor Stanković, dipl. ing. građ 

  

1200 – 1245        Automatizacija procesa pneumatikom na pročistačima otpadnih

                               voda – Sven Donovald, dipl.ing.stroj.

  

1245 – 1315        Prevencija havarije kanalizacijske crpne stanice korištenjem

                               Godwin Dri-Prime  tehnologije – Krešimir Kanjir, dipl. ing.

  

1315 – 1400         Primjena postupka višekriterijske analize pri izboru postupaka

                               obnavljanja  kanalizacijskih – mr.sc. Dijana Piškorić dipl.ing. građ.

  

1415 – 1500         Pitanja i diskusija

  

Tajnica seminara: mr. sc. Dijana Piškorić, dipl. ing. građ.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

5 + 4 =