PRAVILA

Na temelju članka 42. Pravilnika o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12) (u daljnjem tekstu Pravilnik) Predsjedništvo Društva građevinskih inženjera Zagreb (u daljnjem tekstu: DGIZ) utvrđuje

PRAVILA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA IZOBRAZBE OSOBA KOJE PROVODE ENERGETSKE PREGLEDE GRAĐEVINA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima propisuje se uvjeti i način provođenja Programa izobrazbe (u daljnjem tekstu: Program), održavanja obuke, provjere znanja osoba koje su pohađale Program osposobljavanja, način oglašavanja i vođenje evidencije osoba koje su uspješno završile Program osposobljavanja.

Članak 2.

Program osposobljavanja provodi se putem predavanja koja se održavaju u jednom ciklusu tri puta tjedno po 4 sata u ukupnom trajanju 40 sati.

Predavanja se mogu održavati i vikendom ili u nekim drugim terminima ukoliko se od strane polaznika iskaže potreba.

Predavači su istaknuti stručnjaci visoke stručne spreme priznati iz stručnog područja Programa koji aktivno rade u izradi, nadzoru, primjeni i provedbi građevno tehničke regulative koja je obuhvaćena Programom.

Predavači polaznicima Programa obvezno osiguravaju pisane materijale svojih predavnja.

S Predavačima je DGIZ potpisalo ugovor o Intelektualnim uslugama na 5 godina.

Oglašavanje

Članak 3.

Obavijest o terminu održavanja Programa objavljuje se na internetskim stranicama DGIZ-a i stručnom časopisu najkasnije 15 dana prije početka provođenja Programa.

Obavijest sadrži najmanje sljedeće podatke:

 • točno vrijeme i mjesto održavanja Programa
 • satnicu
 • imena predavača
 • predviđeno vrijeme i mjesto održavanja ispita
 • troškove kotizacije za predavanja
 • troškove polaganja ispita

Polaznici Programa i prijave

Članak 4.

Polaznici Programa u smislu ovih Pravila su osobe koje su se uredno prijavile na Program, podmirile propisane troškove kotizacije i redovito pohađaju Program izobrazbe.

Polaznici Programa moraju ispunjavati uvjete prema članku 7. stavku 2. alineje 1. i 2. Pravilnika. “Narodne novine” broj 81/12).

Programu mogu pristupiti i osobe koje ne ispunjavaju uvjete stručne spreme i struke te radnog iskustva ukoliko imaju interes za stjecanje i upotpunjavanje znanja iz područja koja su predmet Programa. Ove osobe po završenom Programu ne mogu pristupiti ispitu.

Članak 5.

Polaznici Programa prijavljuju se putem prijavnog listića, Prilog 1.

Programu mogu pristupiti polaznici koji su podnjeli urednu prijavu i uplatili troškove kotizacije.

Prije pristupa Programu polaznici dokazuju identitet.

Povjerenstvo za provođenje Programa

Članak 6.

Radi provođenja i stručnog praćenja održavanja Programa u DGIZ se osniva Povjerenstvo za provođenje Programa (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od tri člana (od kojih je jedan predsjednik) istaknutih stručnjaka u području izrade i/ili primjene građevinsko-tehničke regulative iz područja provođenja Programa i tajnika Povjerenstva koje osniva i imenuje Predsjedništvo DGIZ.

Osobe koje čine povjerenstvo i osobe koje su imenovane njihovim zamjenicima, kada sudjeluju u radu povjerenstva, imaju pravo na naknadu.

Predsjednik i tajnik povjerenstva ujedno su i odgovorne osobe prema Ministarstvu za provođenje Programa.

Povjerenstvo obavlja sljedeće zadaće:

 • predlaže Predsjedništvu DGIZ donošenje Odluke o visini kotizacije za polaznike Programa i visinu naknade za predavače,
 • predlaže predavače za Program,
 • utvrđuje vrijeme i raspored održavanja Programa,
 • predlaže članove Ispitnog povjerenstva,
 • prati rad o provedbi Programa te predlaže potrebna usklađenja s aktuelnom građevno-tehničkom regulativom,
 • izrađuje i podnosi izvješće o provedbi Programa Predsjedništvu DGIZ i nadležnom Ministarstvu na njegov zahtjev i sukladno Pravilniku.

Radi obavljanja planiranih zadataka Povjerenstvo se sastaje prema potrebi i dinamici održavanja Programa.

Tajništvo DGIZ-a

Članak 7.

Tajništvo DGIZ obavlja administrativne poslove vezano uz provedbu Programa:

 • priprema podatke za objavu o održavanju Programa na internetskoj stranici DGIZ-a i stručnom časopisu
 • vodi registar predavača na Programu
 • prima uplate i prijave polaznika
 • vodi registar polaznika
 • vodi evidenciju osoba koje su pohađale Program izobrazbe
 • vodi evidenciju osoba koje su završile Program izobrazbe
 • vodi evidenciju osoba koje su pohađale Program usavršavanja
 • priprema godišnje izvješće o provedbi Programa
 • obavlja i druge poslove od važnosti za provođenje Programa
 • izvještava Ministarstvo o podacima iz evidencije koju vodi
 • omogućuje Ministarstvu nadzor nad provedbom Programa i dokumentacijom na temelju kojih se vodi evidencija polaznika.

 

II. PROGRAM IZOBRAZBE

Članak 8.

Program stručnog osposobljavanja i godišnjeg usavršavanja utvrđuje se sukladno članku 49. Pravilnika za dvije razine Modul 1 i Modul 2.

Detaljno razrađen Program osposobljavanja i usavršavanja izraditi će stručne osobe koje provode Program izobrazbe.

 

III. POLAGANJE ISPITA

Članak 9.

Provjera znanja osoba koje su pohađale Program osposobljavanja vrši se polaganjem ispita prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji je određen Pravilnikom.

Ispit se polaže pismeno.

Kandidat je osoba koja je prijavila ispit ili je pristupila polaganju ispita u smislu ovih Pravila.

Kandidat koji položi ispit dobiva Uvjerenje o položenom ispitu.

Uvjeti za polaganje ispita

Članak 10.

Pravo na polaganje ispita stječu polaznici koji su, redovito pohađali nastavu Progama osposobljavanja, podmirili troškove polaganja ispita i ispunjavaju ostale uvjete propisane člankom 7. stavkom 2. alineja 1. i 2. Pravilnika.

Ispitno povjerenstvo

Članak 11.

Predsjedništvo DGIZ-a na osnovu prijedloga Povjerenstva donosi odluku o imenovanju Ispitnog povjerenstva.

Ispitno povjerenstvo se sastoji ovisno o broju polaznika od Predsjednika, 1 ili 2 člana i tajnika te njihovih zamjenika.

Odlukom iz stavka 1. ovoga članka određuje se i koje će predmete ispitivati osobe imenovane u ispitno povjerenstvo.

Ispitno povjerenstvo radi do opoziva.

Članak 12.

Ispitno povjerenstvo obvezno je ispit provoditi u skladu s odredbama članka 43. Pravilnika. Predsjednik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik, kada ga zamjenjuje, odgovorni su za zakonito provođenje ispita.

Članak 13.

Administrativne poslove u vezi s polaganjem ispita obavlja Tajništvo.

Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja administrativne poslove vezano uz spis za polaganje ispita pojedinog pristupnika i upis uvjerenja o položenom ispitu u Registar izdanih uvjerenja o položenim ispitima.

Članak 14.

Osobe koje čine ispitno povjerenstvo i osobe koje su imenovane njihovim zamjenicima, kada sudjeluju u održavanju ispita, imaju pravo na naknadu.

Postupak polaganja ispita

Članak 15.

Kandidar podnosi zahtjev za polaganje ispita na obrascu IEC- 1, dimenzije 210 x 297 mm, pobliže određenom u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika i prilaže dokaz o uplaćenim troškovima održavanja ispita.

Članak 16.

Odredbe ovoga Programa kojima je uređen postupak polaganja ispita primjenjuju se na postupak polaganja ispita iz Modula- 1 i Modula – 2.

Ispitu iz Programa za Modul 2. kandidat može pristupiti nakon uspješno položenog ispita za Program iz Modula 1 i urednog pohađanja Programa iz Modula 2.

Članak 17.

O mjestu i vremenu polaganja ispita kandidatu se dostavlja pisana obavijest, s informacijom o ispitnom programu po kojem se polaže ispit.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostavljena kandidatu najmanje 10 dana prije dana određenog za polaganje ispita.

Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, kandidat može pisanim podneskom predložiti da mu se odobri polaganje ispita u slijedećem ciklusu.

O prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva. Ako je prijedlogu udovoljeno, kandidatu se dostavlja obavijest o novom vremenu održavanja ispita.

Članak 18.

Kandidat može pisanim podneskom DGIZ-u odgoditi polaganje ispita najkasnije 3 dana prije dana određenog za polaganje.

Ako se kandidatu dogode nepredviđeni razlozi 3 dana prije dana određenog za polaganje ispita zbog kojih ne može pristupiti polaganju ispita, on polaganje ispita može odgoditi pisanim podneskom ili usmeno, uz uvjet da razloge opravda odgovarajućim dokazom. U slučajevima iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se da kandidat ispit nije polagao.

Članak 19.

Kandidat koji ne polaži ispit ili odgodi isti ima pravo u roku od 6 mjeseci još najviše 2 puta pristupiti polaganju ispita.

Ukoliko kandidat u roku od 6 mjeseci ne položi ispit, da bi mogao ponovno pristupiti ispitu mora ponovo pohađati Program osposobljavanja.

Članak 20.

Prije početka polaganja ispita tajnik ispitnog povjerenstva za svakog kandidata obvezno utvrđuje:

 • identitet – osobna iskaznica,
 • jesu li u zahtjevu za polaganje ispita navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva,
 • ispunjava li kandidat uvjete za polaganje ispita propisane ovim Pravilima,
 • jesu li uplaćeni troškovi polaganja ispita.

Članak 21.

Ispit se polaže pismeno.

O provođenju ispita i ispitnom programu tajnik ispitnog povjerenstva vodi zapisnik.

Sastavni dio Zapisnika s polaganja ispita je Ispitni program i Zapisnik o rezultatima pismene provjere znanja za svakog polaznika.

Članak 22.

Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom: “položio”, odnosno “nije položio”.
Za svaki ispitni predmet koji kandidat polaže upisuje se ocjena “zadovoljio”, odnosno “nije zadovoljio”.

Kandidat dobiva ocjenu “zadovoljio” iz ispitnog predmeta iz kojega je sakupio najmanje 70 % bodova.

Kandidat dobiva ocjenu “položio” ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom “zadovoljio”.

Ocjenu ispita kandidatu zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz pojedinih ispitnih predmeta u zapisniku o provjeri znanja, obrascu IEC-2.

Članak 23.

Smatrat će se da ispit nije položio kandidat koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Programom.

Smatrat se da ispit nije položio kandidat koji tijekom ispita odustane od polaganja.

Članak 24.

Za kandidata koji tijekom ispita odustane od njegova polaganja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, ispitno povjerenstvo može donijeti odluku o prekidu polaganja stručnog ispita za toga kandidata.

Ova odluka se upisuje u zapisnik o ispitu uz navođenje razloga zbog kojih je o prekidu ispita odlučeno.

Kandidat kojemu je prekinuto polaganje ispita može nastaviti polaganje ispita u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o prekidu.

Ako kandidat kojemu je prekinuto polaganje ispita ne pristupi polaganju, odnosno ne nastavi s polaganjem ispita u roku iz stavka 3. ovoga članka smatrat će se da ispit nije položio.

Članak 25.

Kandidat koji je polagao ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

Odredbe ovoga Programa kojima je uređen postupak polaganja ispita na odgovarajući se način primjenjuje na popravni ispit.

Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o ispitu.

Članak 26.

Kandidat koji nije položio ispit (nije položio više od jednog ispitnog predmeta) može ponovo pristupiti polaganju cjelokupnog ispita najranije protekom roka od 60 dana od dana prethodnog polaganja.

Ispitni program

Članak 27.

Kandidati koji pristupe ispitu iz područja Programa osposobljavanja Modula 1. i Modul 2 kod provjere znanja moraju pokazati znanje iz područja kako slijedi:

   • ključne postavke i ciljeve Direktive o energetskim svojstvima zgrada,
   • osnovno znanje o drugim izvorima europskog prava koji se odnose na energetsku učinkovitost zgrada,
   • dobro poznavanje važeće propise kojima se implementira Direktiva o energetskim svojstvima zgrade,
   • sposobnost samostalnog prikupljanja podataka o zgradi potrebnih za energetsku ocjenu prema metodologiji propisanoj posebnim propisom,
   • sposobnost primjene računala namijenjene za provođenje potrebnih proračuna u svrhu dobivanja podataka koji se iskazuju kod provedenog energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrade,
   • ocijeniti građevinske karakteristike zgrade u smislu racionalnog korištenja energije i toplinske zaštite,
   • ocijeniti tehničke sustave zgrade:
     – sustav ventilacije,
     – sustav za grijanje, hlađenje,
    – sustav za pripremu potrošne tople vode,
    – sustav rasvjete,
    – sustav za automatsku regulaciju i upravljanje,
   • interpretirati podatke o zgradi naročito u odnosu na dimenzije i tip građevnih dijelova zgrade,
   • izvesti potrebne proračune vezano na podatke potrebne za provođenje energetskog pregleda i energetsko certificiranje zgrade,
   • dati preporuke za poboljšanje energetskih svojstava zgrade,
   • izraditi energetski certifikat zgrade.

Uvjerenje o položenom ispitu i Registar izdanih uvjerenja

Članak 28.

O položenom ispitu DGIZ izdaje uvjerenje

Uvjerenje o položenom ispitu izdaje se na obrascu IEC-3, dimenzije 210 x 297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovih Pravila.

Podaci u obrascu uvjerenja o položenom ispitu ispunjavaju se elektronički.

Uvjerenje o položenom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Članak 29.

DGIZ vodi Registar izdanih uvjerenja o položenom ispitu (u daljnjem tekstu: Registar).

Registar se sastoji od listova dimenzija 210 x 297 mm, koji su označeni rednim brojem i moraju biti uvezani.

U Registar se upisuju i činjenice iz članka 15. i uvjerenja iz članka 28. ovoga Programa.

U registru se vodi i evidencija o stručnom usavršavanju obveznika stručnog usavršavanja.

Izvod iz Registra izdanih uvjerenja osoba koje su položile ispit sukladno odredbama ovih Pravila objavljuje se na službenoj internetskoj stranici DGIZ-a.

 

IV. USAVRŠAVANJE

Članak 30.

Program usavršavanja provodi se sa ciljem usavršavanja znanja i podizanja kvalitete rada osoba ovlaštenih za provođenje energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada, a obuhvaća upoznavanje s:

 • iskustvima iz provedenih nadzora nad radom ovlaštenih osoba poglavito vezano na kvlitetu provođenja energetskih pregleda građevina i izrađenih energetskih cetrtifikata
 • novim tehničkim rješenjima i metodologijama
 • novim tehnologijama i materijalima.

Program usavršavanja provodi se sukladno odredbama priloga 4C Pravilnika.

Obveznici pohađanja Programa usavršavanja

Članak 31.

Obveznik pohađanja Programa usavršavanja jest osoba koja je ishodila ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda građevina i/ilii energetsko certificiranje zgrada.

DGIZ vodi evidenciju osoba koje su pohađale Program usavršavanja.

DGIZ dostavlja Ministarstvu podatke iz evidencije osoba koje su pohađale Program usvršavanja najmanje dva puta godišnje s razmakom od šest mjeseci., a po potrebi i češće.

Članak 32.

Program usavršavanja provodi se administrativno na način kao i Program osposobljavanja.

Detaljan sadržaj programa usavršavanja utvrđuje se svake godine posebno.

Obavijest o održavanju Programa usavršavanja objavljuje se najmanje 30 dana prije održavanja i sadrži najmanje sljedeće podatke:

 • točno vrijeme i mjesto održavanja Programa,
 • satnicu,
 • imena predavača,
 • troškove kotizacije za predavanja.

Troškovi pohađanja Programa i pristupa ispitu

Članak 33.

Troškove pohađanja Programa i pristupa ispitu snosi polaznik Programa, odnosno kandidat na ispitu ili njegov poslodavac.

Predsjedništvo DGIZ donosi odluku o visini kotizacije za polaznike Programa (Programa izobrazbe i usavršavanja), visini naknade za pristup ispitu te o naknadama za predavače, troškove rada Povjerenstva, te ostalim troškovima vezanim uz provođenje Programa.

Troškovi rada tajništva DGIZ i Povjerenstva su materijalni troškovi organizacije DGIZ.-a.

Troškovi kotizacije Programa odnosno ispita određuju se na način da se pokriju stvarni troškovi organizacije Programa odnosno ispita, a uključuju honorare predavača, putne troškove predavača, troškove ispita, dvorane, pripreme, tiskanja i distribucije materijala, troškove vođenja evidencije, izdavanja uvjerenja i sl.

Kandidatu koji je odgodio polaganje ispita u skladu s odredbama ovih Pravila uplaćeni iznos troškova iz stavka 2. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja ispita nisu utvrđeni u višem iznosu.

Kada su troškovi ispita utvrđeni u višem iznosu od uplaćenog iznosa iz stavka 3. ovoga članka kandidat, odnosno njegov poslodavac nadoplaćuju razliku troškova.

Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje ispita, a snosi ih pristupnik ili njegov poslodavac.

Odluka o iznosu troškova za pohađanje Programa odnosno za pristup ispitu objavljuje se na službenim internetskim stranicama DGIZ-a.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom objave na oglasnoj ploči DGIZ i na mrežnoj stranici DGIZ-a.