O izobrazbi

Društvo građevinskih inženjera Zagreb, na temelju odredbi članka 11. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16) i Suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture klasa: UP/I-080- 08/17-01/18; urbroj: 530-05- 3-2- 1-18- 2, od 10. siječnja 2018. ishodilo je suglasnost za provođenje Programa izobrazbe za revizore cestovne sigurnosti.

Izobrazba za revizore cestovne sigurnosti organizirana je i provodi se sukladno Pravilniku o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16.).

Predavači su renomirani stručnjaci s višegodišnjim iskustvom iz predmetnih područja:

1. mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ. – stručnjak za sigurnost prometa u fazi planiranja cesta (RSIA), fazi projektiranja cesta (RSA), stručnjak za projektiranje cesta i legislativu iz područja cestovne sigurnosti

2. mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ.- stručnjak za analizu prometnih nesreća i metodologiju utvrđivanja opasnih mjesta na cestama (NSM), stručnjak za projektiranje cesta i križanja, stručnjak za inspekciju postojećih cesta (RSI)

3. mr. sc. Slobodan Kljajić, dipl. ing. prom. – stručnjak za analizu prometnih nesreća i metodologiju utvrđivanja opasnih mjesta na cestama (NSM), CBA analize

4. mr. sc. Slaviša Rajič, dipl.ing. građ – stručnjak za tehnologiju građenja, održavanja cesta i opreme

  1. Neven Kovačević, dipl.ing. građ. stručnjak za projektiranje cesta i križanja, stručnjak za inspekciju postojećih cesta (RSI)5. Igor Bukvić, dipl.ing.građ. stručnjak za projektiranje, izvođenje i kontrolu prometne signalizacije i opreme, te sigurnost prometa

Program izobrazbe provodi se za stručnog osposobljavanje revizora cestovne sigurnosti  i godišnjeg usavršavanja ovlaštenih revizora cestovne sigurnosti.

Po završetku obuke i uspješno položenom ispitu, polaznik dobiva Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja za revizora cestovne sigurnosti koje je jedan od preduvjeta za ishođenje ovlaštenja od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i ovlaštenje za revizora cestovne sigurnosti.

Ovlaštenje se izdaje fizičkoj osobi koja ispunjava sve uvjete propisane člankom 19. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16), na temelju procjene Povjerenstva za reviziju cestovne sigurnosti.

 

TKO SU POLAZNICI

– STRUČNJACI GRAĐEVINSKE I PROMETNE STRUKE:

Osobe koje su zainteresirane za ishođenje ovlaštenja za revizore cestovne sigurnosti i ispunjavaju uvjete propisane člankom 19. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16).

Za izdavanje ovlaštenja za revizora osoba treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– ne smije biti kazneno kažnjavan,
– završen studij (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija) građevinske ili prometne struke,
– najmanje 10 godina radnog iskustva u struci stečenog nakon završenog odgovarajućeg studija iz prethodnog stavka,
– dokaz o referentnim radovima na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta),

  • završen program osposobljavanja.

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavaju uvjete propisane Pravilnikom o reviziji cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16).

Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja i kvalitetnijeg pristupa sigurnosti prometa kod projektiranja, nadzora i izvođenja prometnica u svrhu cjeloživotnog obrazovanja i stručnog uključivanja za potrebe šire zajednice.

– INVESTITORI POMETNICA:

Koji u svrhu cjeloživotnog obrazovanja žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa, program građenja i održavanja javnih cesta, strategiju razvoja prometa, izradu stručne podloge za prostorno planske dokumente.

– UPRAVITELJI DRŽAVNIH, ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I GRADSKIH CESTA:

Koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa i cesta, program građenja i održavanja javnih cesta u svrhu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, strategiju razvoja prometa.

– STRANI DRŽAVLJANI:

Priznavanje znanja stečenog u inozemstvu i osposobljavanje stranih državljana koji žele da im se status prizna u Republici Hrvatskoj, a sve sukladno članku 16. i članku 17. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16),

– DRŽAVLJANI RH koji su stekli status revizora u inozemstvu:

Priznavanje znanja stečenog u inozemstvu i osposobljavanje da im se status prizna u Republici Hrvatskoj, a sve sukladno članku 17. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16).

Provođenje programa izobrazbe:

Za način povođenja programa izobrazbe, uvjeti i način održavanja obuke, provjere znanja osoba koje prolaze program osposobljavanja i usavršavanje, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.