IZOBRAZBA ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

– PRIJAVA NA IZOBRAZBU

 

1. MJESTO ODRŽAVANJA:

 • DGIZ, Berislavićeva 6, Zagreb
 1. TERMIN ODRŽAVANJA:
  • 05.-08.12.2023.

Nositelj programa zadržava pravo odgode termina održavanja zbog malog broja prijavljenih polaznika, manje od 5 polaznika.

 1. IMENA PREDAVAČA:
  1. mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ.
  2. mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ.
  3. mr. sc. Slobodan Kljajić, dipl. ing. prom.
  4. mr. sc. Slaviša Rajič, dipl.ing. građ
  5. Neven Kovačević, dipl.ing. građ.
  6. mr. Igor Bukvić, dipl.ing.građ.
  7. mr. Igor Bukvić, dipl.ing.građ.

 

4. O IZOBRAZBI:

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB temeljem odredbi članka 11. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (NN broj 16/16.), a temeljem izdane Suglasnosti Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 10. siječnja 2018. održava izobrazbu za revizore cestovne sigurnosti.

Program izobrazbe provodi se za revizore cestovne sigurnosti.

Program obuhvaća:

a) teorijski dio

– iskustva u provođenju revizije cestovne sigurnosti u zemljama EU,

– propise, smjernice i norme iz područja cestovne sigurnosti,

– analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi izrade prometne studije, prometnog elaborata, idejnog prometnog rješenja ceste ili studije opravdanosti izgradnje cesta,

– analizu i ocjenu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu u fazi idejnog projekta, fazi glavnog i izvedbenog projekta, fazi prije puštanja ceste u promet i u početnoj fazi korištenja ceste,

– sigurnosno ocjenjivanje dionica s velikim brojem prometnih nesreća.

b) praktični dio:

– izradu primjera izvješća o ocjeni utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu (studija ili idejno prometno rješenje cesta),

– izradu primjera izvješća o reviziji cestovne sigurnosti za razinu idejnog, glavnog ili izvedbenog projekta, izvješća o cestovnoj sigurnosti za cestu prije puštanja u promet, ili izvješće cestovne sigurnosti u početnom razdoblju korištenja ceste,

– primjer sigurnosnog ocjenjivanja jedne dionice TEM ceste s velikom brojem nesreća.

 

POLAZNICI IZOBRAZBE su:

– STRUČNJACI GRAĐEVINSKE I PROMETNE STRUKE

Osobe koje su zainteresirane za ishođenje ovlaštenja za revizore cestovne sigurnosti i ispunjavaju uvjete propisane člankom 19. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnisti (“Narodne novine” broj 16/16):

– ne smije biti kazneno kažnjavan,

– završen studij (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija) građevinske ili prometne struke,

– najmanje 10 godina radnog iskustvo u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija iz prethodnog stavka,

– dokaz o referentnim radovima na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta),

 Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavanj uvjete propisane Pravilnikom o reviziji cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16).

 Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja i kvalitetnijem pristupu sigurnosti prometa kod projektiranja, nadzora i izvođenja prometnica u svrhu cjeloživotnog obrazovanja i stručnog uključivanja za potrebe šire zajednice.

– INVESTITORI PROMETNICA

U svrhu cjeloživotnog  obrazovanja koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa, program građenja i održavanja javnih cesta, strategiju razvoja prometa, izradu stručne podloge za prostorno planske dokumente.

– UPRAVITELJI DRŽAVNIH, ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I GRADSKIH CESTA

koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa i cesta, program građenja i održavanja javnih cesta u svrhu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, strategiju razvoja prometa

– te strani državljani i državljani RH koji su stekli status revizora u inozemstvu (uvjete pročitati u Pravilniku o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (NN broj 16/16.).

  1. TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA OSPOSOBLJAVANJE:

  Cijena s polaganjem ispita – naknadno će se definirati

  Cijena za članove DGIZ-a s polaganjem ispita – naknadno će se definirati

  Polaznici koji žele pohađati samo predavanja bez polaganja ispita, odnosno oni polaznici koji nisu zainteresirani ili ne zadovoljavaju uvjete za  ishođenja suglasnosti za revizora cestovne sigurnosti, ostvaruju pravo na nižu kotizaciju – naknadno će se definirati

  Plaćanje na DGIZ, IBAN HR8923600001101419024, poziv na broj: 05-12-2023.

  Polaznici, uz prijavu na izobrazbu, trebaju dostaviti diplomu, dokaz o najmanje 10 godina radnog iskustva u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija te dokaz o referentnim radovima o na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta).

  Kotizacija uključuje sudjelovanje na predavanjima, materijale s predavanja i ispitna pitanja.

  Po završetku izobrazbe i uspješno položenom ispitu, polaznik dobiva Uvjerenje o uspješno završenom Programu osposobljavanja za revizora cestovne sigurnosti temeljem kojeg od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture može ishoditi ovlaštenje za revizora cestovne sigurnosti.

  Ovlaštenje se izdaje fizičkoj osobi koja ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti (NN 16/2016.).

  6. OPĆE NAPOMENE:
  Maksimalni broj polaznika je 20. Ukoliko se prijavi više od 20 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacije.

  PRIJAVNICA ZA SEMINAR

  STRUKA:

  ČLAN DGIZ-a:

  POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

  POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

  PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA :

  10 + 2 =