Temeljem odredbe članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 21. i 40. postojećeg Statuta usvojenog na sjednici održanoj 04. svibnja 2011. godine, Skupština Društva građevinskih inženjera Zagreb na redovitoj sjednici održanoj 17. lipnja 2015. usvojila je:

S T A T U T
DRUŠTVA GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB

 

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Statutom Društva građevinskih inženjera Zagreb (u daljnjem tekstu: DGIZ) uređuje se: naziv i sjedište DGIZ, zastupanje DGIZ, ciljevi i djelatnosti DGIZ, ostvarivanje javnosti rada, članstvo, prava i obveze te stegovna odgovornost članova DGIZ, unutarnje ustrojstvo, način rada, upravljanje i tijela DGIZ, imovina i način stjecanja imovine, prestanak rada DGIZ i druga pitanja od značaja za rad i djelovanje DGIZ.

Članak 2.

 1. DGIZ je udruga dragovoljno udruženih diplomiranih inženjera, magistara inženjera, stručnih specijalista, inženjera, prvostupnika, tehničara i studenata građevinske struke te diplomiranih inženjera, magistara inženjera, stručnih specijalista, inženjera, prvostupnika i tehničara drugih struka koji rade u graditeljstvu.
 2. Članovima DGIZ jamči se ravnopravnost u ostvarivanju prava i ispunjavanju dužnosti i odgovornosti te mogućnosti zajedničkog rada.
 3. DGIZ je temeljna članica Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (u daljnjem tekstu: HSGI).

Članak 3.

DGIZ je pravna osoba, čija prava i dužnosti proizlaze iz Ustava Republike Hrvatske, Zakona o udrugama i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske te ovog Statuta.

Članak 4.

 1. Puni naziv Udruge glasi: Društvo građevinskih inženjera Zagreb.
 2. Skraćeni naziv Udruge glasi: DGIZ.
 3. Sjedište DGIZ je u Zagrebu, Berislavićeva 6.
 4. DGIZ djeluje na širem području grada Zagreba.

Članak 5.

DGIZ predstavlja i zastupa predsjednik, a uz suglasnost predsjednika i tajnik.

Članak 6.

 1. DGIZ ima pečat.
 2. Pečat DGIZ je okruglog oblika i promjera 24 mm. U obodu pečata je naziv DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, a u sredini oznaka sjedišta – Zagreb.

 

2. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA I DJELATNOSTI DGIZ
Članak 7.

Ciljevi DGIZ su promicanje, razvoj i unaprjeđenje graditeljske struke te promicanje etike inženjerskog poziva.

Članak 8.

DGIZ sukladno ciljevima djeluje na području gospodarstva.

Članak 9.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi DGIZ su:

 • poticanje članova na međusobnu razmjenu iskustava i mišljenja,
 • organiziranje cjeloživotnog stručnog usavršavanja,
 • razvijanje stvaralačke inicijative radi promicanja i razvoja graditeljske djelatnosti,
 • poticanje i podržavanje članova u stručnom i znanstveno – istraživačkom radu na području graditeljstva,
 • podržavanje inicijativa za zaštitu čovjekova okoliša, zdravlja i zaštite na radu,
 • surađivanje s organizacijama koje se bave djelatnošću važnom za graditeljstvo,
 • surađivanje sa sličnim organizacijama inženjera u Republici Hrvatskoj i inozemstvu,
 • iznošenje stručnih stajališta o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim planovima, tehničkoj regulativi, stručnom obrazovanju na području graditeljstva i sl.,
 • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području graditeljstva,
 • organiziranje prigodnih skupova i društvenih druženja za članove i goste.

Članak 10.

DGIZ radi ostvarivanja svojih ciljeva i zadataka, organizira stručna putovanja za svoje članove, sukladno posebnom propisu.

Članak 11.

 1. DGIZ, sukladno zakonu, može obavljati sljedeće gospodarske djelatnosti:
  – novinsko – nakladničku djelatnost,
  – organiziranje stručnih predavanja, simpozija, radionica, savjetovanja i sl. u području građevinarstva,
  – marketinšku djelatnost.
 2. DGIZ može osnovati trgovačko društvo radi ostvarivanja gospodarske djelatnosti.

 

3. NAČIN RADA DGIZ

Članak 12.

 1. DGIZ djeluje samostalno, a s ciljem učinkovitijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka surađuje s gospodarskim subjektima, znanstvenim institucijama, Hrvatskom komorom inženjera građevinarstva te drugim udrugama, tijelima i organizacijama koje se bave graditeljstvom.
 2. DGIZ može surađivati s odgovarajućim stranim organizacijama i udruženjima temeljem odluke Predsjedništva, u skladu s odredbama ovog Statuta.

 

4. UDRUŽIVANJE DGIZ

Članak 13.

 1. DGIZ se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
 2. Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.

 

5. JAVNOST DJELOVANJA DGIZ

Članak 14.

 1. Rad DGIZ je javan.
 2. Javnost djelovanja DGIZ se osigurava:
  – javnošću sjednica tijela DGIZ, osim iznimno, kada su sjednice zatvorene za javnost,
  – izdavanjem povremenih informativnih letaka,
  – objavom u časopisima,
  – objavama na web stranici društva te drugim elektronskim publikacijama,
  – javnim priopćavanjem,
  – na druge odgovarajuće načine.
 3. Skupovima DGIZ posebno mogu nazočiti članovi drugih udruga i predstavnici medija.

 

6. ČLANSTVO
6.1. Kategorije članstva i prijem u članstvo

Članak 15.

Članstvo u DGIZ je dobrovoljno, a može biti redovito i podupirajuće.

Članak 16.

 1. Redoviti član DGIZ može postati poslovno sposobna fizička osoba – građevinski inženjer i tehničar, student građevinarstva, kao i inženjer i tehničar druge struke ako radi u građevinarstvu te pravna osobe koja se bavi graditeljstvom.
 2. Podupirajući član DGIZ može postati poslovno sposobna fizička osoba i pravna osoba koja moralno, stručno, materijalno ili na drugi način podupire rad DGIZ.

Članak 17.

 1. Osoba zainteresirana za prijem u redovito ili podupirajuće članstvo podnosi pisani zahtjev Predsjedništvu, koje na prijedlog predsjednika odlučuje o prijemu u članstvo u roku od 60 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva.
 2. Pravna osoba zainteresirana za prijem u redovito članstvo zahtjevu prilaže odluku osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe o imenovanju predstavnika pravne osobe u DGIZ.
 3. Predstavnik pravne osobe mora biti poslovno sposobna fizička osoba.
 4. Na odluku kojom se odbija zahtjev za prijem u članstvo, zainteresirana osoba ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.
 5. Skupština će o žalbi odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici i njena odluka je konačna.
 6. Članstvo se stječe danom upisa u popis članova.

 

6.2. Popis članova

Članak 18.

 1. DGIZ vodi popis svojih članova.
 2. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o nazivu (osobnom imenu) člana, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu pristupanja DGIZ, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u DGIZ.
 3. Popis članova je dostupan na uvid svim članovima DGIZ te nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.
 4. Popis članova vodi Tajnik.

 

6.3. Prava, obveze i odgovornosti članova

Članak 19.

Redoviti članovi DGIZ imaju sljedeća prava:

 • birati i biti birani u sva tijela DGIZ,
 • sudjelovati u radu pojedinih tijela DGIZ u stručnim, društvenim, gospodarskim, kadrovskim i ostalim pitanjima te predlagati mjere za poboljšanje rada DGIZ,
 • biti informirani o aktivnostima DGIZ,
 • sudjelovati u nadzoru rada DGIZ,
 • usavršavati vlastita stručna znanja te sudjelovati u stručnim i društvenim aktivnostima,
 • koristiti povlastice i sredstva DGIZ u propisanom opsegu i veličini,
 • redovito primati časopis “Građevinar”,
 • dobiti uvid u popis članova DGIZ na zahtjev.

Članak 20.

Redoviti članovi DGIZ imaju sljedeće obveze i odgovornosti:

 • aktivno raditi na ostvarivanju ciljeva i zadataka DGIZ,
 • sudjelovati u dogovorenim organiziranim aktivnostima,
 • u obavljanju djelatnosti DGIZ poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata DGIZ,
 • provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DGIZ-a,
 • imenovati svog predstavnika za rad u DGIZ (samo za pravne osobe),
 • redovito plaćati članarinu.

Članak 21.

 1. Podupirajući članovi DGIZ imaju sljedeća prava:
  – sudjelovati u radu pojedinih tijela DGIZ te predlagati mjere za poboljšanje rada DGIZ,
  – nazočiti sjednicama tijela DGIZ,
  – biti informirani o aktivnostima DGIZ,
  – dobiti uvid u popis članova DGIZ na zahtjev.
 2. Podupirajući članovi nemaju pravo odlučivanja u tijelima DGIZ.

Članak 22.

Podupirajući članovi DGIZ imaju sljedeće obveze i odgovornosti:

 • provoditi odluke i zaključke pojedinih tijela DGIZ,
 • u obavljanju djelatnosti DGIZ poštivati odredbe zakona, drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata DGIZ.

Članak 23.

 1. Predsjedništvo donosi odluku o godišnjem iznosu članarine za redovite članove.
 2. Predsjedništvo će u slučaju nepodmirenja obveze plaćanja članarine za prethodnu godinu donijeti odluku o isključenju redovitog člana iz članstva, koja je konačna.

 

6.4. Stegovna odgovornost članova

Članak 24.

Članovi DGIZ stegovno odgovaraju za povredu sljedećih članskih obveza i odgovornosti:

 • nepoštivanje zakonskih odredbi, odredbi Statuta i drugih akata u svezi djelovanja DGIZ, a posebno obveze plaćanja članarine,
 • nepoštivanje odluka i zaključaka pojedinih tijela DGIZ,
 • neizvršavanje ili nesavjesno izvršavanje preuzetih obveza,
 • nanošenje štete ugledu DGIZ.

Članak 25.

 1. Stegovna odgovornost članova utvrđuje se u stegovnom postupku.
 2. Zahtjev za pokretanjem stegovnog postupka može podnijeti Nadzorni odbor, član Predsjedništva ili najmanje 10 članova DGIZ.
 3. Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Predsjedništvo.

Članak 26.

 1. U stegovnom postupku se utvrđuju činjenične okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala uslijed povrede.
 2. Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti Predsjedništvo može izreći sljedeće stegovne mjere:
  – opomenu ili
  – isključenje iz članstva.
 3. Član kojem je izrečena stegovna mjera ima pravo podnijeti žalbu Skupštini u roku od 15 dana od dana zaprimanja odluke.
 4. Skupština će o žalbi odlučivati na sljedećoj redovnoj sjednici i njena odluka je konačna.

 

6.5. Prestanak članstva

Članak 27.

Članstvo u DGIZ prestaje:

 • istupanjem iz članstva, danom podnošenja Predsjedništvu pisane izjave o istupanju iz članstva,
 • isključenjem iz članstva zbog povrede članskih obveza i odgovornosti, danom donošenja odluke o isključenju,
 • isključenjem iz članstva zbog neplaćanja članarine, danom donošenja odluke o isključenju,
 • smrću odnosno prestankom postojanja člana DGIZ,
 • prestankom postojanja DGIZ.

 

7. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DGIZ

Članak 28.

Spor unutar DGIZ postoji ako postoji spor između članova DGIZ koji se odnosi na djelovanje DGIZ, te čije postojanje otežava ili onemogućava redovan rad DGIZ.

Članak 29.

 1. Sukob interesa unutar DGIZ postoji ukoliko je interes člana DGIZ ili predstavnika člana DGIZ u suprotnosti s interesima DGIZ i/li kad privatni interes utječe ili može utjecati na rad člana DGIZ odnosno rad predstavnika člana DGIZ.
 2. U slučaju dvojbe o mogućem sukobu interesa, bilo koji član DGIZ ili predstavnik člana DGIZ može tražiti mišljenje Predsjedništva.
 3. Član DGIZ odnosno predstavnik člana DGIZ koji se zatekne u sukobu interesa u obavljanju djelatnosti DGIZ, bez odgađanja će o tome izvijestiti Predsjedništvo i, ukoliko je to moguće, izuzeti se od daljnjeg rada na konkretnoj djelatnosti.

Članak 30.

 1. Za rješavanje svakog pojedinog spora odnosno sukoba interesa unutar DGIZ, Predsjedništvo će iz sastava članova Skupštine imenovati posebno tročlano povjerenstvo, u skladu s člankom 31. ovog Statuta.
 2. Povjerenstvo iz prethodnog stavka će u svom radu na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o mirenju.
 3. Povjerenstvo će odluke donositi većinom svih glasova.
 4. Odluka Povjerenstva je konačna.
 5. Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja DGIZ temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljan član najprije se obraća DGIZ da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke povjerenstva, DGIZ podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom povjerenstva.

 

8. TIJELA DGIZ

Članak 31.

 1. Tijela upravljanja DGIZ su:
  – Skupština,
  – Predsjedništvo,
  – Nadzorni odbor.
 2. Predsjedništvo može imenovati posebna povjerenstva i radna tijela za određene zadatke vezane uz obavljanje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva DGIZ odnosno pripremu određene problematike.
 3. Odlukom o osnivanju pojedinog povjerenstva i radnih tijela utvrđuje se sastav, ciljevi osnivanja, prava i obveze tijela i članova tijela, zadaci tijela, način saziva sjednica i odlučivanja, trajanje mandata te obveza podnošenja izvješća o radu Predsjedništvu.

 

8.1. Skupština

Članak 32.

 1. Skupština je najviše tijelo upravljanja DGIZ, a sastoji se od redovnih članova DGIZ (fizičkih osoba), odnosno imenovanih predstavnika redovnih članova DGIZ (pravnih osoba).
 2. Rad Skupštine je javan.

Članak 33.

 1. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
 2. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica u pravilu održava svake četvrte godine.

Članak 34.

 1. Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo.
 2. Skupština se saziva najmanje 15 dana prije održavanja sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima DGIZ.
 3. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda sjednice, dan i mjesto održavanja sjednice.
 4. Skupštinu otvara i vodi predsjednik do izbora Radnog predsjedništva Skupštine koje ima tri člana.
 5. Radno predsjedništvo bira Skupština iz svog sastava na prijedlog predsjednika, prije početka rada Skupštine po dnevnom redu.

Članak 35.

 1. Predsjedništvo saziva izvanrednu sjednicu Skupštine u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti štetu interesima DGIZ.
 2. Predsjedništvo je dužno sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine na zahtjev najmanje 50 redovnih članova DGIZ ili na zahtjev Nadzornog odbora.
 3. U svom zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red.
 4. Ukoliko Predsjedništvo u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice ne sazove Skupštinu, mogu je sazvati predlagatelji u roku od narednih 15 dana.
 5. Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku sazivanja redovite sjednice.

Članak 36.

U slučaju isteka mandata tijelima DGIZ koji su ovlašteni sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 50 redovnih članova DGIZ, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima DGIZ, prema postupku opisanom u prethodnim člancima.

Članak 37.

 1. Skupština pravovaljano odlučuje ukoliko je sjednici nazočna najmanje 1/3 ukupnog broja članova.
 2. Ako kvorum nije postignut, sjednica se odgađa za 15 minuta istekom kojih Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno najmanje 35 članova.
 3. Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, osim u slučajevima donošenja ključnih odluka koje donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova.
 4. Ključne odluke iz prethodnog stavka ovog članka su sljedeće:
  – odluke kojima se donosi, mijenja ili dopunjuje Statut,
  – odluke kojima se biraju i opozivaju članovi Predsjedništva i Nadzornog odbora,
  – odluke kojima se bira i opoziva likvidator,
  – odluke kojima se utvrđuju ciljevi i program rada DGIZ-a,
  – odluke kojima se odlučuje o statusnim promjenama DGIZ,
  – odluke kojima se odlučuje o prestanku postojanja DGIZ.

Članak 38.

 1. Glasanje na sjednicama je javno, osim ako je ovim Statutom predviđeno ili odlukom Skupštine određeno da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
 2. O radu Skupštine vodi se zapisnik u koji se unose sve odluke i zaključci Skupštine.
 3. Zapisnik potpisuju zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika koji se biraju na početku rada Skupštine.

Članak 39.

Nadležnosti Skupštine su:

 • usvajanje Statuta DGIZ, njegovih izmjena i dopuna,
 • usvajanje općih akata čije donošenje nije izrijekom stavljeno u nadležnost drugih tijela upravljanja,
 • utvrđivanje jedinstvene politike o obavljanju poslova iz djelokruga rada DGIZ,
 • usvajanje plana rada i financijskog plana za sljedeću kalendarsku godinu te izvješća o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • usvajanje godišnjeg financijskog izvješća,
 • donošenje odluku o statusnim pitanjima,
 • donošenje odluke o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • donošenje odluke o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine DGIZ,
 • razmatranje i usvajanje izvješća tijela DGIZ koje bira Skupština,
 • rješavanje žalbi na odluke Predsjedništva kojima se odbija zahtjev za prijem u članstvo,
 • rješavanje žalbi na odluke Predsjedništva kojima se izriču stegovne mjere,
 • biranje i razrješavanje članova Predsjedništva,
 • biranje i razrješavanje članova Nadzornog odbora,
 • biranje i razrješavanje likvidatora DGIZ,
 • odlučivanje o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela DGIZ.

 

8.2. Predsjedništvo

Članak 40.

Predsjedništvo je izvršno tijelo DGIZ koje obavlja poslove u razdoblju između zasjedanja Skupštine.

Članak 41.

 1. Predsjedništvo ima 21 člana, koje Skupština tajnim glasovanjem bira iz svojih redova, na prijedlog dosadašnjeg Predsjedništva, i uz mogućnost isticanja većeg broja kandidata od broja koji se bira.
 2. Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
 3. Na prvoj sjednici novoizabrano Predsjedništvo iz svojih redova bira predsjednika, potpredsjednika i tajnika.

Članak 42.

 1. Predsjedništvo redovito zasjeda jednom u mjesec dana.
 2. Sjednicu Predsjedništva saziva i vodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik.
 3. Sjednica Predsjedništva se saziva najmanje sedam dana prije održavanje sjednice pismenim pozivom koji se upućuje svim članovima Predsjedništva.
 4. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.

Članak 43.

 1. Predsjednik saziva izvanrednu sjednicu Predsjedništva u slučaju kada treba hitno riješiti pitanja koja su u nadležnosti Predsjedništva, a svako odgađanje rješavanja može nanijeti štetu interesima DGIZ.
 2. Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Predsjedništva na zahtjev Nadzornog odbora ili najmanje pet članova Predsjedništva.
 3. U svom zahtjevu za sazivanjem izvanredne sjednice predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red.
 4. Ukoliko Predsjednik ne sazove izvanrednu sjednicu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, mogu je sazvati predlagatelji u roku od narednih 15 dana.

Članak 44.

 1. Sjednica Predsjedništva može se održati ako je nazočna većina članova Predsjedništva.
 2. Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 45.

 1. Sjednica Predsjedništva može se održati i elektroničkim putem kada to opravdava hitnost donošenja odluke ako se članovi Predsjedništva izjasne da se točkama dnevnog reda ne treba provesti rasprava, već da mogu odlučivati temeljem pripremljenog materijala.
 2. Odluke se na sjednici održanoj elektroničkim putem donose na način da se natpolovična većina članova Predsjedništva o predloženim točkama dnevnog reda, do unaprijed definiranog roka, izjasni elektroničkom poštom.
 3. Odluke donesene na sjednici koja je održana elektroničkim putem verificiraju se putem verificiranja zapisnika na prvoj idućoj sjednici.

Članak 46.

 1. Sjednica Predsjedništva može se održati ako je nazočna većina članova Predsjedništva.
 2. Predsjedništvo odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Članak 44.

Predsjedništvo obavlja sljedeće poslove:

 • provodi odluke i smjernice Skupštine, te zadatke koje mu je povjerila Skupština,
 • utvrđuje prijedlog Statuta te prijedlog njegovih izmjena i dopuna,
 • utvrđuje prijedlog drugih općih akata DGIZ čije je donošenje u nadležnosti Skupštine te njihovih izmjena i dopuna,
 • razmatra problematiku DGIZ i donosi odgovarajuće odluke,
 • priprema prijedloge planova i programa rada,
 • prati ostvarivanje utvrđene politike i programa rada,
 • predlaže godišnji financijski plan, donosi periodične obračune i završni račun te prihvaća periodične i završne račune,
 • donosi odluku o uporabi eventualnoga viška prihoda nad rashodima,
 • odlučuje o zahtjevima za prijem u članstvo,
 • donosi odluku o visini godišnje članarine,
 • pokreće i vodi stegovni postupak i izriče stegovne mjere,
 • odlučuje o isključenju iz članstva zbog neplaćanja članarine,
 • odlučuje o mjestu i datumu održavanja Skupštine,
 • predlaže Skupštini donošenje odluke o dodjeli priznanja DGIZ,
 • predlaže Skupštini donošenje odluke o udruženju i učlanjivanju DGIZ,
 • osniva povjerenstva i radna tijela,
 • ocjenjuje rad nositelja pojedinih dužnosti,
 • brine o radu stručne službe DGIZ,
 • predlaže imenovanje članova Nadzornog odbora, likvidatora, članova Predsjedništva i novog saziva Predsjedništva,
 • imenuje predstavnike DGIZ iz redova redovnog članstva DGIZ u Skupštinu HSGI, sukladno odredbama Statuta HSGI,
 • imenuje kandidata za člana Predsjedništva HSGI iz redova redovnog članstva DGIZ, sukladno odredbama Statuta HSGI,
 • obavlja i druge poslove koji su mu povjereni temeljem ovog Statuta.

Članak 47.

 1. Članovi Predsjedništva zajednički odgovaraju za rad Predsjedništva Skupštini, a pojedinačno za svoj rad i za rad Predsjedništva, u granicama povjerenih ovlasti i dužnosti, Skupštini i Predsjedništvu.
 2. Predsjedništvo i svaki njegov član može podnijeti ostavku ili biti opozvan prije isteka vremena na koje je biran.
 3. Predsjedništvo podnosi ostavku Skupštini, a član Predsjedništva Predsjedništvu.
 4. Skupština može opozvati člana Predsjedništva i prije isteka mandata ako:
  – je prekršio zakon,
  – postupa suprotno odlukama Skupštine,
  – je povrijedio odredbe ovog Statuta,
  – izgubi poslovnu sposobnost.
 5. Prijedlog za opoziv člana Predsjedništva može podnijeti Predsjedništvo, Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 redovnih članova DGIZ.
 6. Skupština može opozvati cijelo Predsjedništvo ukoliko postupa protivno odredbama ovog Statuta i/li odlukama Skupštine.
 7. Prijedlog za opoziv cijelog Predsjedništva može podnijeti Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 redovnih članova DGIZ.
 8. Opoziv člana Predsjedništva odnosno cijelog Predsjedništva provodi se na isti način kao i izbor članova Predsjedništva.
 9. Mandat novoizabranog člana Predsjedništva, odnosno novoizabranog Predsjedništva traje do isteka tekućeg mandata Predsjedništva.

 

8.3. Predsjednik, potpredsjednik i tajnik

Članak 48.

 1. Predsjednik DGIZ ujedno je predsjednik Skupštine i predsjednik Predsjedništva.
 2. Predsjednik kao osoba ovlaštena za zastupanje:
  – odgovara za zakonitost rada DGIZ,
  – vodi poslove DGIZ sukladno odlukama Skupštine,
  – najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini,
  – snosi odgovornost za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
  – dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
  – sklapa ugovore, poduzima druge pravne radnje u ime i za račun DGIZ,
  – obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima DGIZ.
 3. Predsjednik može za sve ili pojedine poslove zastupanja ovlastiti i druge članove Predsjedništva.
 4. Predsjednika u slučaju spriječenosti zamjenjuje potpredsjednik.

Članak 49.

 1. Tajnik, u dogovoru s predsjednikom, obavlja sljedeće poslove:
  – priprema prijedloge odluka i zaključaka koje donose Skupština i Predsjedništvo,
  – priprema prijedloge financijskog plana i prati njegovo izvršenje,
  – provodi odluke Predsjedništva,
  – organizira izradu prijedloga pravilnika i poslovnih dokumenata,
  – provodi pripremne radnje za osnivanje povjerenstava i radnih tijela,
  – vodi popis članova,
  – obavlja i druge poslove koje mu povjeri Predsjedništvo.
 2. Tajnika u slučaju spriječenosti zamjenjuje član Predsjedništva kojeg je odredilo Predsjedništvo.

 

8.4. Nadzorni odbor

Članak 50.

 1. Nadzorni odbor nadzire poslovanje i upravljanje imovinom DGIZ.
 2. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog izbora.
 3. Član Nadzornog odbora ne može biti član Predsjedništva.
 4. Članovi Nadzornog odbora iz svojih redova biraju predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 51.

 1. Nadzorni odbor se redovito sastaje jednom u šest mjeseci, a po potrebi i češće.
 2. Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora, najmanje sedam dana prije održavanje sjednice.
 3. Poziv na sjednicu sadrži prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto održavanja sjednice.
 4. Odluke Nadzorni odbor donosi u punom sastavu, većinom glasova.

Članak 52.

 1. Nadzorni odbor ima prava i dužnosti nadzirati primjenu propisa, odredaba Statuta i pravilnika DGIZ, kontrolirati rad Skupštine i njezinih tijela te obavljati pregled dokumenata, obračuna, poslovnih knjiga, materijalnih sredstava i drugo.
 2. O svojim nalazima i mišljenjima izvješćuje Predsjedništvo, Skupštinu i tijelo koje je bilo predmet nadzora.
 3. Ako utvrdi bilo kakve nepravilnosti Nadzorni odbor dužan je zahtijevati da se otklone u određenom roku.
 4. Upozorena su tijela dužna posebno izvijestiti Nadzorni odbor o otklanjanju uočenih nepravilnosti.

Članak 53.

 1. Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini kojoj najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o radu.
 2. Član Nadzornog odbora može podnijeti ostavku ili biti opozvan prije isteka vremena na koje je biran.
 3. Član Nadzornog odbora ostavku podnosi Predsjedništvu.
 4. Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata ako:
  – je prekršio zakon,
  – postupa suprotno odlukama Skupštine,
  – ne ispunjava obveze utvrđene ovim Statutom ili ako je povrijedio ovaj Statut,
  – izgubi poslovnu sposobnost.
 5. Prijedlog za opoziv člana Nadzornog odbora može podnijeti Predsjedništvo ili najmanje 1/3 redovnih članova DGIZ.
 6. Opoziv se provodi na isti način kao i izbor člana Nadzornog odbora.
 7. Mandat novoizabranog člana Nadzornog odbora traje do isteka tekućeg mandata Nadzornog odbora.

 

8.5. Stručna služba

Članak 54.

DGIZ ima stručnu službu koja priprema i obavlja stručne, financijske, izdavačke, administrativne i druge pomoćne poslove. Odnosi između djelatnika stručne službe DGIZ uređuju se ugovorom ili posebnim pravilnikom.

 

9. PRIZNANJA

Članak 55.

 1. Za poseban doprinos u ostvarivanju ciljeva i zadataka DGIZ, pojedinim se redovnim i podupirajućim članovima te pravnim i fizičkim osobama koje nisu članovi DGIZ, dodjeljuju priznanja.
 2. Vrste i oblici priznanja koje dodjeljuje DGIZ, kriteriji i postupak dodjele priznanja propisuju se posebnim pravilnikom kojeg donosi Skupština.

 

10. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 56.

Imovinu DGIZ čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima, novčana sredstva koja DGIZ stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem gospodarske djelatnosti sukladno zakonu, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora te druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom,
 • pokretne i nepokretne stvari,
 • druga imovinska prava DGIZ.

Članak 57.

DGIZ svoju djelatnost ne obavlja radi stjecanja dobiti, a ako se dobit i ostvaruje upotrebljava se isključivo za unapređivanje ostvarivanja ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom.

Članak 58.

Materijalno i financijsko poslovanje DGIZ obavlja se prema zakonskim propisima i odlukama koje donosi Skupština i Predsjedništvo.

11. PRESTANAK POSTOJANJA DGIZ I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 59.

DGIZ prestaje postojati odlukom Skupštine o prestanku DGIZ i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Članak 60.

 1. Likvidator zastupa DGIZ u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje DGIZ do okončanja postupka likvidacije i brisanja DGIZ iz registra udruga.
 2. Likvidatora DGIZ imenuje i opoziva Skupština na mandat od četiri godine.
 3. Ista osoba može više puta biti birana za Likvidatora.

Članak 61.

 1. U slučaju prestanka postojanja DGIZ imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje HSGI.
 2. Ukoliko se ne može provesti postupak iz stavka 1. ovog članka, preostalu imovinu stječe Grad Zagreb.

 

12. ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 62.

 1. Statut, njegove izmjene i dopune predlaže Predsjedništvo te ih upućuje članstvu na raspravu.
 2. Rasprava traje 15 dana, a mišljenja i prijedlozi dostavljaju se Predsjedništvu koje nakon razmatranja svih prijedloga i primjedbi utvrđuje konačan prijedlog Statuta, odnosno njegovih izmjena i dopuna, i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.
 3. U slučaju potrebe donošenja izmjena i dopuna Statuta zbog usklađivanja sa zakonskim propisima, Predsjedništvo može skratiti rok za raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna ili donijeti odluku da prethodna rasprava neće biti provedena.
 4. Skupština usvaja Statut, njegove izmjene i dopune.

Članak 63.

Prijedlog o pokretanju postupka za donošenje Statuta, njegovih izmjena i dopuna te drugih općih akata može Predsjedništvu pisanim putem podnijeti svaki redovni član DGIZ.

Članak 64.

 1. Tumačenje odredbi Statuta daje Skupština.
 2. Tumačenje odredbi drugih općih akata daje Predsjedništvo.

Članak 65.

 1. Svi se postojeći akti DGIZ moraju uskladiti s ovim Statutom u roku od tri mjeseca od njegova stupanja na snagu.
 2. Svi postojeći akti DGIZ koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta, ostaju na snazi.

Članak 66.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaju vrijediti odredbe Statuta od 04. svibnja 2011.

Članak 67.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 17. lipnja 2015.

Predsjednik DGIZ-a:
Zdravko Jurčec, dipl. ing. građ