On line Stručni seminar:

“OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE”

– održat će se 14. prosinca 2022. godine, od 08,30h do 16,00h

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

08,30-09,00 Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. – uvodni osvrt
Regulativa prostornog uređenja i gradnje od prosinca 2013. do danas
09,00 – 10,30

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.  

 1. Prostorni planovi, izrada i donošenje
 2. Izdaju se lokacijske dozvole i drugi akti
 3. Informacijski sustav prostornog uređenja
10,30 – 10,40 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
10,40 – 12,10

Bojan Linardić, dipl.ing.arh. 

 1. Projektanti i projekti
 2. Pravilnici o projektima
 3. Kontrola i nostrifikacija projekata
12,10 – 12,30 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
 12,30 -14,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

 1. Izdaje se/ ne izdaje se građevinska dozvola
 2. Gradi se građevina/ izvode se radovi
 3. Izdaje se uporabna dozvola
 14,00 -14,10 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
14,10 -15,50

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

 1. Građevni proizvodi
 2. Geodetska struka u poslovima gradnje
15,50 – 16,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

 Uvodni osvrt: U Građevinaru 8/22 od kolovoza 2022. objavljen je stručni rad Ivana Kovačića, dipl.ing.građ.: Regulativa prostornog uređenja i gradnje od prosinca 2013. do danas – Prikaz zakona i provedbenih propisa. Daje se prikaz osnovnih utvrđenja tog stručnog rada dok se cjelokupni tekst stručnog rada dostavlja polaznicima seminara s drugim prilozima seminara.

 

Predavanja na seminaru:

 1. Prostorni planovi (planovi), izrada i donošenje: – Odredbe Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13 i druge NN: uvjeti planiranja, Strategija prostornog razvoja, razine i obuhvati izrade planova, nositelj izrade i stručni izrađivač plana, praćenje stanja u prostoru, odluka o izradi plana, zahtjevi javnopravnih tijela, prijedlog plana, javni uvid, javno izlaganje, sudjelovanje sudionika, izvješće o javnoj raspravi, mišljenja i suglasnosti na plan, donošenje i objava plana.
 2. Izdaju se lokacijske dozvole(dozvole) i drugi akti: – Odredbe Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o građevinama/ zahvatima/ površinama državnog i područnog (reg.) značaja NN 37/14 i druge NN: provedba planova, izdaju se dozvole, nadležna tijela, posebni uvjeti, uvjeti priključenja, zahvati koji nisu građenje, izdaju se drugi akti, parcelacija građevinskog zemljišta, uređenje i imovinski institut uređenja građevinskog zemljišta.
 3. Informacijski sustav prostornog uređenja(ISPU): – Osnovni podaci o e-uslugama: Geoportal, ISPU-lokator, eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvola, eArhiv dozvola,  eSateliti, eInvesticije. eInspekcija, eGrađevinski dnevnik i drugi.
 4. Projektanti i projekti: – Odredbe Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, NN 153/13 i dr. NN te drugih zakona: projektant je fizička osoba, odgovoran je, izjava projektanta, glavni projektant i projektanti, organizacijski uvjeti, vrste projekata, zadaće struka i drugo.
 5. Pravilnici o projektima: – Odredbe Pravilnikao obveznom sadržaju idejnog projekta, NN 118/19, 65/20 i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 118/19 i 65/20. Osvrt na odredbe Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove na području Grada Zagreba i županija pogođenim potresom, NN 127/20.
 6. Kontrola i nostifikacija projekata– Odredbe Zakona o gradnji i drugih zakona o kontroli i nostrifikaciji projekata te Pravilnika o kontroli projekata, NN 32/14 i 72/20, Pravilnika o upisu u razred revidenata, NN 50/20 i Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/99, 29/03 i 20/17.
 7. Izdaje se/ ne izdaje se građevinska dozvola (dozvola): – Odredbe Zakona o gradnji: skupine građevina, nadležna tijela, izdaje se/ ne izdaje se dozvola, prethodi/ ne prethodi lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta, komunalni i vodni doprinos, obuhvat izdavanja dozvole, dozvola za pripremne radove, važenje dozvole, izmjena i dopuna dozvole. Osvrt na odredbe Pravilnikao jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17 i dr. NN.
 8. Gradi se građevina/ izvode se radovi: – Odredbe Zakona o gradnji i drugih propisa o poslovima sudionika u gradnji tijekom građenja građevine odnosno izvođenja radova. Osvrt na odredbe Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, NN 131/21 i 68/22, Pravilnikao sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, NN 43/14, Pravilnika o manje složenim radovima, NN 14/20 i Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, NN 42/14 i.
 9. Izdaje se uporabna dozvola: – Odredbe Zakona o gradnji o tehničkom pregledu građevine i izdavanju uporabne dozvole i Pravilnikao tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 i 98/19.
 10. Građevni proizvodi: – Odredbe Uredbe (EU) br. 305/2011 i Zakona o građevnim proizvodima, NN 7/13 i dr. NN o građevnim proizvodima u usklađenom i neusklađenom području. Osvrt na odredbe drugih propisa koji propisuju građevne proizvode i njihovo preuzimanje i ugradnju u građevinu.
 11. Geodetska struka u poslovima gradnje– Odredbe Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i drugih propisa prostornog uređenja i gradnje o sudjelovanju geodetske struke u poslovima gradnje i s tim odredbama povezane odredbe Zakona o  državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 112/18 i 39/22 i Zakona o geodetskoj djelatnosti, NN 25/18.

   Važne napomene:

 • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi  s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanjasu osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
 • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje započinje 1. siječnja 2021. godine, ostvariti najmanje 20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja.
 • Polaznik ovog stručnog seminara ostvarit će 8 (osam) školskih sati iz poznavanja građevno tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) izdati odgovarajuću Potvrdu.
 • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
 • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

Kotizacija seminara: 600,00 kn, a za članove DGIZ-a 500,00 kn.

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 14-12-2022

Prijave preko web stranice www.dgiz@dgiz.hr ili na e-mail dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

7 + 3 =