Stručni seminar:

“Aktualnosti iz područja prostornog uređenja i gradnje”

– održat će se 15.12.2023. godine, od 08,30h do 15,10h

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

https://dgiz.hr/wp-content/uploads/2023/11/DGIZ-Poziv-na-seminar-uzivo-AKTUALNOSTI-IZ-PODRUCJA-PROSTORNOG-UREDENJA.pdf

 

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

I. Zakon o prostornom uređenju 2023.: – Odredbe Zakona o prostornom uređenju, NN 67/23, razlozi i ciljevi donošenja izmjena i dopuna Zakona, obrazloženje žurnog postupka donošenja, nova zakonska rješenja, posljedice koje će donošenjem zakona proisteći i drugo.

II. Transformacija prostornih planova: – Postupak transformacije prostornih planova prema odredbama članka 113.a, preduvjeti za transformaciju planova i koraci u odnosu na postupak izmjena i dopuna prostornog plana, međusobna usklađenost prostornih planova i drugo.

III. Novine u provedbi Zakona: – Novine u pojmovniku, novine u podzakonskim aktima koje je potrebno uskladiti sa Zakonom, novine u provedbi Zakona, započeti postupci i drugo.

IV. Uvjeti za smještaj solarnih elektrana: – Površine na kojima je omogućen smještaj građevina sloarnih elektrana s realiziranim primjerima, primjeri agrosolarnih elektrana i drugo.

V. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima: – Novine iz prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima s eSavjetovanja.

VI. Pravilnik o prostornim planovima: – Sadržaj Pravilnika, Koncept izrade tkzv. prostornih planova nove generacije pomoću dva modula Informacijskog sustava prostornog uređenje (eEditor i ePlanovi), eSavjetovanje o prijedlogu Pravilnika, primjena pravilnika i prijelazno razdoblje.

VII. Prostorno planiranje morskih područja: – Obveze planiranja morskih područja koje proizlaze iz međunarodnih direktiva, današnji sustav planiranja mora u RH, elementi morskog područja, obveza izrade Prostornog plana isključivog gospodarskog pojasa RH i drugo.

VIII. Financiranje građevinskih projekata: Građevinski projekti, kao i svi ostali projekti, ne mogu se realizirati bez financijskih sredstava te su ona zajedno s izvorima financiranja jedan od ključnih elemenata svakog projekta. Investitori najčešće ne raspolažu dostatnim vlastitim sredstvima, a kada i raspolažu, oportuno je koristiti financijsku polugu te na taj način bolje i efikasnije iskoristiti svoj potencijal.
Iz aspekta financiranja građevinskih projekata, ključno je razlikovati radi li se o projektu po narudžbi za drugog naručitelja, projektu za vlastite potrebe ili projektu za prodaju na tržištu. Kod projekata za drugog naručitelja, briga oko financiranja na leđima je samog naručitelja, a izvođač radova mora voditi računa o mogućnosti podmirenja troškova do naplate privremene ili konačne građevinske situacije. Kod projekata za vlastite potrebe, uz obvezna vlastita sredstva, najčešće se koriste i vanjski izvori financiranja, prvenstveno sredstva poslovnih banaka, razvojnih institucija te bespovratna sredstva Europske Unije. Pri financiranju projekata za prodaju na tržištu, osim nezaobilaznih vlastitih sredstava, koriste se krediti poslovnih banaka, avansi kupaca, odgode plaćanja dobavljača i izvođača radova, no nije realno očekivati podršku razvojnih institucija i fondova Europske Unije.
Kako sredstva za povrat nastalog duga dolaze iz različitih izvora, potencijalni kreditori projekata, fokusiraju se na različitu dokumentaciju prilikom razmatranja podrške projektu, no zajedničko svim pristupima je projekcija novčanih tokova. Traži se ona dokumentacija iz koje se može utvrditi dinamika i vjerojatnost potrebnih novčanih tokova za podmirenje nastalog duga i vezanih troškova. Posljedično, i same transakcije financiranja strukturiraju se na način da povrat posuđenih sredstava vrijednosno i dinamički bude što bliži trenucima nastanka novčanih tokova.
Predavanje će dati pregled i karakteristike pojedinih izvora financiranja građevinskih projekata, prvenstveno bankovnih kredita te ukazati na najbitnije elemente pri razmatranju mogućnosti financijske podrške.

Važne napomene:
• Prema čl. 58. st. 1. a u vezi s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
• Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje započinje 1. siječnja 2021. godine, ostvariti najmanje 20 školskih sati edukacije, od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja. Polaznik ovog stručnog seminara ostvariti će 8 (osam) školskih sati, od čega se 7 (sedam) školskih sati odnosi na građevno-tehničku regulaticvu.
• Seminar će se održati u dvorani Društva građevinskih inženjera Zagreb, Berislavićeva 6 u Zagrebu.

Polaznik ovog stručnog seminara ostvariti će 8 (osam) nastavnih sati, od čega se 7 (sedam) nastavnih sati odnosi na građevno tehničku regulativu.

Kotizacija seminara: 85,00 eura, a za članove DGIZ-a 70,00 eura.

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 15-12-2023

Prijave niže dolje na web stranici ili na e-mail dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

14 + 4 =