On line Stručni seminar:

“OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE”

– održat će se 18. svibnja 2022. godine, od 8.30h do 16,00h
 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

08,30 – 09,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

Uvodno o Stručnom seminaru

09,00 – 10,30

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

I. Prostorni planovi, izrada i donošenje,

II. Izdaju se lokacijske dozvole i drugi akti,

III. Informacijski sustav prostornog uređenja.

10,30 – 10,40 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

10,40 – 12,10

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

IV. Projektanti i projekti,

V. Pravilnici o projektima,

VI. Kontrola i nostrifikacija projekata.

12,10 – 12,30 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
12,30 -14,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

VII. Izdaje se/ ne izdaje se građevinska dozvola,

VIII. Gradi se građevina/ izvode se radovi,

IX. Izdaje se uporabna dozvola.

14,00 – 14,10 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
14,10 – 15,50

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

X. Novi pravilnik o stručnom nadzoru građenja,

XI. Geodetska struka u poslovima gradnje,

XII. Građevni proizvodi.

15,50 – 16,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

 1. Prostorni planovi (planovi), izrada i donošenje: – Odredbe Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13 i druge NN: uvjeti planiranja, Strategija prostornog razvoja, razine i obuhvati izrade planova, nositelj izrade i stručni izrađivač plana, praćenje stanja u prostoru, odluka o izradi plana, zahtjevi javnopravnih tijela, prijedlog plana, javni uvid, javno izlaganje, sudjelovanje sudionika, izvješće o javnoj raspravi, mišljenja i suglasnosti na plan, donošenje i objava plana.
 2. Izdaju se lokacijske dozvole(dozvole) i drugi akti: – Odredbe Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o građevinama/ zahvatima/ površinama državnog i područnog (reg.) značaja NN 37/14 i druge NN: provedba planova, izdaju se dozvole, nadležna tijela, posebni uvjeti, uvjeti priključenja, zahvati koji nisu građenje, izdaju se drugi akti, parcelacija građevinskog zemljišta, uređenje i imovinski institut uređenja građevinskog zemljišta.
 3. Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU): – Osnovni podaci o e-uslugama: Geoportal, ISPU-lokator, eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvola, eArhiv dozvola,  eSateliti, eInvesticije. eInspekcija, eGrađevinski dnevnik i drugi.
 4. Projektanti i projekti: – Odredbe Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, NN 153/13 i dr. NN te drugih zakona: projektant je fizička osoba, odgovoran je, izjava projektanta, glavni projektant i projektanti, organizacijski uvjeti, vrste projekata, zadaće struka i drugo.
 5. Pravilnici o projektima: – Odredbe Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta, NN 118/19, 65/20 i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 118/19 i 65/20. Osvrt na odredbe Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove…… na području Grada Zagreba i županija pogođenim potresom, NN 127/20.
 6. Kontrola i nostifikacija projekata – Odredbe Zakona o gradnji i drugih zakona o kontroli i nostrifikaciji projekata te Pravilnika o kontroli projekata, NN 32/14 i 72/20, Pravilnika o upisu u razred revidenata, NN 50/20 i Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/99, 29/03 i 20/17.
 7. Izdaje se/ ne izdaje se građevinska dozvola (dozvola): – Odredbe Zakona o gradnji: skupine građevina, nadležna tijela, izdaje se/ ne izdaje se dozvola, prethodi/ ne prethodi lokacijska dozvola, potvrda glavnog projekta, komunalni i vodni doprinos, obuhvat izdavanja dozvole, dozvola za pripremne radove, važenje dozvole, izmjena i dopuna dozvole. Osvrt na odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, NN 112/17 i dr. NN.
 8. Gradi se građevina/ izvode se radovi: – Odredbe Zakona o gradnji i drugih propisa o poslovima sudionika u gradnji tijekom građenja građevine odnosno izvođenja radova. Osvrt na odredbe Pravilnika o manje složenim radovima, NN 14/20, Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, NN 42/14 i Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, NN 43/14.
 9. Izdaje se uporabna dozvola: – Odredbe Zakona o gradnji i Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 i 98/19 o tehničkom pregledu građevine i izdavanju uporabne dozvole.
 10. Novi pravilnik o stručnom nadzoru građenja: Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, NN 131/21 stupio je na snagu 1. siječnja 2022. kada je prestao važiti stari pravilnik o stručnom nadzoru građenja. Unatoč toga, stari pravilnik o stručnom nadzoru građenja može se primijeniti za građenje građevina započeto do 30. lipnja 2022.  Daje se usporedni prikaz odredbi novog pravilnika o stručnom nadzoru građenja u odnosu na odgovarajuće odredbe Starog pravilnika o stručnom nadzoru građenja.
 11. Geodetska struka u poslovima gradnje – Odredbe Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i drugih propisa prostornog uređenja i gradnje o sudjelovanju geodetske struke u poslovima gradnje i s tim odredbama povezane odredbe Zakona o  državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 112/18 i39/22 i Zakona o geodetskoj djelatnosti, NN 25/18.
 12. Građevni proizvodi: – Odredbe Uredbe (EU) br. 305/2011 i Zakona o građevnim proizvodima, NN 7/13 i dr. NN o građevnim proizvodima u usklađenom i neusklađenom području. Odredbe Tehničkog propisa o građevnim proizvodima NN 35/18 i 104/19 – o preuzimanju i ugradnji građevnih proizvoda u građevinu.

       Važne napomene:

     • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi  s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanjasu osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
     • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje započinje 1. siječnja 2021. godine, ostvariti najmanje  20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja.
     • Polaznik ovog stručnog seminara ostvariti će 8 (osam) školskih sati iz poznavanja tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) izdati odgovarajuću ispravu o tome.
     • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
     • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

      Cijena:

      – za članove DGIZ-a: 500 kn + pdv = 625,00 kn,

      – za sve ostale: 600 kn + pdv = 750,00 kn.

      Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, Model: 00, poziv na broj: 18-05-2022

      Prijaviti se možete niže dolje preko prijavnice ili na e- mail dgiz@dgiz.hr

      PRIJAVA NA SEMINAR

      STRUKA:

      ČLAN DGIZ-a:

      POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

      PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

      7 + 3 =