PLAN ODRŽAVANJA STRUČNIH SEMINARA:

1) On line Stručni seminar:

“OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE
– poslovi prostornog uređenja i gradnje

– održat će se 18. svibnja 2021. godine, od 8.30h do 16,00h

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

 Utorak, 18. svibnja 2021.

08,30 – 09,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

Uvodno o Stručnom seminaru

09,00 – 10,30

   Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

I. Poslovi prostornog uređenja:

–  prostorni planovi

–  lokacijske dozvole i drugi akti

–  Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

10,30 – 10,40 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

10,40 – 12,10

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

II. Poslovi projektiranja

–  projektanti i projekti

–  pravilnici o projektima

–  kontrola i nostrifikacija projekata

12,10 – 12,20 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
12,20 -14,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

III. Poslovi gradnje (1)

– građevinske dozvole,

– građenje građevine / izvođenje radova

– građevinski inspektori i komunalni redari

– građevni proizvodi

14,00 – 14,10 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
14,10 -15,40

 Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.:

IV. Poslovi gradnje (2)

–   pravilnici gradnje

–   obnova zgrada oštećenih potresom.

15,40 – 16,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

I. U predavanju Poslovi prostornog uređenja razmatraju se teme:

a) Prostorni planovi – odredbe Zakona o prostornom uređenju: Uvjeti planiranja, Strategija prostornog razvoja, razine i obuhvati prostornih planova, nositelj izrade i stručni izrađivač plana, praćenje stanja u prostoru, odluka o izradi plana i javnopravna tijela, javna rasprava o prijedlogu plana, mišljenja i suglasnosti na plan, donošenje plana.

b) Lokacijske dozvole i drugi akti – odredbe Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o građevinama/ zahvatima/ površinama državnog i područnog (reg.) značaja: planovi se provode, nadležna tijela izdaju akte, posebni uvjeti i uvjeti priključenja, izdaje se lokacijska dozvola, upravni postupak izdavanja, provedba zahvata koji nisu građenje, izdaju se drugi akti, parcelacija, uređenje i imovinski institut uređenja građevinskog zemljišta,

c) Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) – Osnovni podaci o e-uslugama: Geoportal, ISPU-lokator, eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvola, eArhiv dozvola,  eKonferencija, eSateliti, eInvesticije, eInspekcija i eEnergetski certifikat.

 

II. U predavanju Poslovi projektiranja razmatraju se teme:

a) Projektanti i projekti – odredbe Zakona o gradnji i drugih zakona: projektant je fizička osoba, odgovoran je, obavijest projektantu, izjava projektanta, organizacijski oblici, pravna osoba, zadaće struka, mjere zaštite od požara, geodetske podloge i drugo.

b) Pravilnici o projektima – odredbe Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te: Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta, NN,118/19 i 65/20 i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN, 118/19 i 65/20,

c) Kontrola i nostrifikacija projekata – odredbe Zakona o gradnji i drugih zakona te Pravilnika o kontroli projekata, NN 32/14 i 72/20, Pravilnika o upisu u razred revidenata, NN 50/20 i Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/99, 29/03 i 20/17.

 

III. U predavanju Poslovi gradnje (1) razmatraju se teme:

a) Građevinske dozvole – odredbe Zakona o gradnji: skupine građevina, nadležna tijela izdaju dozvole, zahtjev za izdavanje dozvole, obuhvat izdavanja dozvole, dozvola za pripremne radove, potvrda glavnog projekta, upravni postupak izdavanja, važenje dozvole, rok dovršenja zgrade, izmjena i dopuna dozvole, gradi se bez dozvole i drugo.

b) Građenje građevine/ izvođenje radova: ispitivanja i prethodna istaživanja, građevna čestica, iskolčenje, prijava početka građenja, uređenje gradilišta, privremene građevine, graditi može, vodi građenje, vodi radove, manje složeni radovi, stručni nadzor građenja, uklanjanje građevine, tehnički pregled građevine, uporabna dozvola i drugo.

c) Građevinski inspektori i komunalni redari: Odredbe Zakona o državnom inspektoratu o građevinskim inspektorima i Zakona o građevinskoj inspekciji o komunalnim redarima te Pravilnika o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 116/19 i Pravilnika o načinu označavanja građevine opasnom, NN 116/19.

d) Građevni proizvodi – odredbe Uredbe (EU) br. 305/2011 i Zakona o građevnim proizvodima o uvjetima stavljanja na tržište građevnih proizvoda u usklađenom i neusklađenom području te o poslovima imenovanih, prijavljenih i odobrenih tijela.

 

IV. U predavanju Poslovi gradnje (2) razmatraju se teme:

a) Pravilnici gradnje – odredbe Zakona o gradnji te: Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19, Pravilnika  o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,  NN 43/14, Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 i 98/19, Pravilnika o jednostavnim građevinama i dr. građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20 i  Pravilnika o održavanju građevina, NN 122/14 i 98/19.

b) Obnova zgrada oštećenih potresom – odredbe Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba i županija….NN 102/20 i 10/21 (u bitnom) i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba i županija….NN 127/20.

 

Važne napomene:

 • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
 • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje započinje 1. siječnja 2021. godine, ostvariti najmanje 20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja. Polaznik ovog stručnog seminara ostvariti će 8 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) otpremiti obavijest Registru ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine a polazniku stručnog seminara izdati odgovarajuću ispravu o tome,
 • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
 • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

 

  Cijena:

  – za članove: 500 kn + pdv = 625,00 kn,

  – za sve ostale: 600 kn + pdv = 750,00 kn.

  Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 18-05-2021

  Prijave niže dolje ili na mail dgiz@dgiz.hr

  PRIJAVA NA SEMINAR

  STRUKA:

  ČLAN DGIZ-a:

  POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

  PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

  14 + 10 =