On line Stručni seminar:

“STRUČNI NADZOR GRAĐENJA – Novi pravilnik i drugi propisi”

– održat će se 22. rujna 2022. godine, od 12,00h do 15,00h
 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

11,45 – 12,00 Prijave polaznika Stručnog seminara
12,00 – 13,30

I. Stručni nadzor građenja

– prikaz odredbi Zakona o gradnji i drugih propisa o stručnom nadzoru građenja i drugim povezanim poslovima građenja

13,30 – 15,00

 

II. Novi pravilnik i Stari pravilnik                            – usporedni prikaz odredbi dvaju pravilnika

III. Prorada odredbi Novog pravilnika

– ocjene o učinkovitosti odredbi Novog pravilnika

SAŽETAK:

Središnja tema seminara je Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, NN 131/21; u daljnjemu tekstu: Novi pravilnik, koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022., kada je prestao važiti Pravilnik sličnog naziva iz 2014. s četiri izmjene tog pravilnika; u daljnjemu tekstu: Stari pravilnik. Novi pravilnik u odnosu na Stari pravilnik propisuje znatne izmjene u provedbi stručnog nadzora građenja, osobito u dijelu koji se odnosi na otklanjanje nepravilnosti sudionika u građenju i samog građenja. Propisuje i  znatne izmjene u uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te izradi i sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera. Navedene i druge izmjene koje propisuje Novi pravilnik traže potrebno vrijeme za prilagodbu osoba koje ga trebaju primjenjivati. Zato je Izmjenom Novog pravilnika, NN 68/22, produžen rok za primjenu Starog pravilnika te se isti može primijeniti na građenje započeto do 31. prosinca 2022.

I. Stručni nadzor građenja – prikaz odredbi Zakona o gradnji i drugih propisa o stručnom nadzoru građenja i drugim povezanim poslovima građenja. U prikazu razmatraju se teme: Obveze i odgovornosti nadzornog inženjera u provedbi stručnog nadzora građenja, profesionalno osiguranje putem nadležne Komore, nadzorni inženjer određuje kontrolna ispitivanja i druge kontrolne postupke, preuzimaju se i ugrađuju se građevni proizvodi, obveze investitora, izvođača, projektanta i revidenta u poslovima građenja, strane fizičke i/ ili pravne osobe koje obavljaju poslove gradnje u RH, provodi se stručni nadzor građenja, a ne izdaje se građevinska dozvola i stručni geodetski poslovi u vezi građenja.

II. Novi pravilnik i Stari pravilnik – usporedni prikaz odredbi dvaju pravilnika: o načinu utvrđivanja usklađenosti sudionika građenja s odgovarajućim propisima, ovlasti nadzornog inženjera da ovisno o nalazu te provjere odobri ili ne odobri početak građenja i otvaranje građevinskog dnevnika, određivanju kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka, mjerama nadzornog inženjera radi otklanjanja nepravilnosti građenja, vođenju građevinskog dnevnika kao cjeline ili u dijelovima, vođenju građevinskog dnevnika kao elektroničkog zapisa, u programu eGrađevinski dnevnik i sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera koji se izrađuje također kao elektronički zapis u programu eGrađevinski dnevnik i drugom.

III. Prorada odredbi Novog pravilnika: – pobliži prikaz odredbi Novog pravilnika koje propisuju stručni nadzor građenja, uvjete i način vođenja građevinskog dnevnika te izradu i sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera. Ocjenjuje se o učinkovitosti odredbi Novog pravinika za obavljanje navedenih poslova.

 

  Važne napomene:

  • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi  s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
  • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje je započelo 1. siječnja 2021. godine, ostvariti najmanje  20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja.
  • Polaznik ovog stručnog seminara ostvariti će 4 (četiri) školska sata iz poznavanja tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) otpremiti obavijest Registru ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine a polazniku stručnog seminara izdati odgovarajuću ispravu o tome,
  • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
  • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

Kotizacija po polazniku webinara:

  • 480,00 kn / 63€
  • 360,00 kn / 48€ za članove DGIZ-a,

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 22-09-2022

Webinar je vrednovan sa 4 nastavna sata građevno-tehničke regulative.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1 + 2 =