On line Stručni seminar:

“OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE
– poslovi prostornog uređenja i gradnje

– održat će se 21. rujna 2021. godine, od 8.30h do 16,00h

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

 Utorak, 21. rujna 2021.

08,30 – 09,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

Uvodno o Stručnom seminaru

09,00 – 10,30

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

I. Poslovi prostornog uređenja:

–  prostorni planovi

–  lokacijske dozvole i drugi akti

–  Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

10,30 – 10,40 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

10,40 – 12,10

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

II. Poslovi projektiranja

–  projektanti i projekti

–  pravilnici o projektima

–  kontrola i nostrifikacija projekata

12,10 – 12,20 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
12,20 -14,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

III. Poslovi gradnje (1)

– građevinske dozvole i drugi akti,

– sudionici u gradnji u poslovima gradnje

– građevinski inspektori i komunalni redari

14,00 – 14,10 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
14,10 -15,40

 Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.:

IV. Poslovi gradnje (2)

–  geodetska struka u poslovima gradnje

–  pravilnici gradnje

–  građevni proizvodi.

15,40 – 16,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

I. U predavanju Poslovi prostornog uređenja razmatraju se teme:

a) Prostorni planovi – Odredbe Zakona o prostornom uređenju:  Uvjeti planiranja, Strategija prostornog razvoja, razine i obuhvati izrade planova, obveze nositelja izrade plana, stručni izrađivač plana, praćenje stanja u prostoru, odluka o izradi plana, zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela, javna rasprava o prijedlogu plana, mišljenje ili suglasnost na plan, donošenje i objava plana.

b) Lokacijske dozvole i drugi akti – Odredbe Zakona o prostornom uređenju i Uredbe o građevinama/ zahvatima/ površinama državnog i područnog značaja: provedba planova, nadležna tijela, izdaju se lokacijske dozvole, provedba zahvata koji nisu građenje, izdaju se drugi akti, parcelacija građevinskog zemljišta, uređenje i imovinski institut uređenja građevinskog zemljišta.

c) Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) – Osnovni podaci o e-uslugama: Geoportal,  ISPU-lokator, eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvola, eArhiv dozvola,  eKonferencija, eSateliti, eInvesticije, eInspekcija i eEnergetski certifikat.

II. U predavanju Poslovi projektiranja razmatraju se teme:

a) Projektanti i projekti – Odredbe Zakona o gradnji i drugih zakona: projektant stiječe ovlast, odgovoran je, obavijest projektantu, organizacijski oblici, pravna osoba, zadaće struka, mjere zaštite od požara u projektu, posebni uvjeti i uvjeti priključenja, potvrda glavnog projekta i drugo.

b) Pravilnici o projektima – Odredbe Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te: Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta, NN, 118/19 i 65/20, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 118/19 i 65/20 i Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba i županija pogođenim potresom….NN 127/20 s osvrtom na povezane odredbe Zakona o obnovi …NN 102/20 i 10/21,

c) Kontrola i nostrifikacija projekata – Odredbe Zakona o gradnji i drugih zakona te Pravilnika o kontroli projekata, NN 32/14 i 72/20, Pravilnika o upisu u razred revidenata, NN 50/20 i Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/99, 29/03 i 20/17.

III. U predavanju Poslovi gradnje (1) razmatraju se teme:

a) Građevinske dozvole i drugi akti – Odredbe Zakona o gradnji: skupine građevina, nadležna tijela izdaju dozvole, zahtjev za izdavanje dozvole, obuhvat izdavanja dozvole, dozvola za pripremne radove, potvrda glavnog projekta, upravni postupak izdavanja, važenje dozvole, rok dovršenja zgrade, izmjena i dopuna dozvole, gradi se bez dozvole, uporabna dozvola i drugo.

b) Sudionici u gradnji u poslovima gradnje: Odredbe Zakona o  gradnji i drugih propisa: ispitivanja i prethodna istaživanja, povjeravanje poslova gradnje, prijava početka građenja, uređenje gradilišta, privremene građevine, izvođač, osobe izvođača, manje složeni radovi, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, revident na gradilištu, dokumentacija na gradilištu, uklanjanje građevine i dr.

c) Građevinski inspektori i komunalni redari: Odredbe Zakona o državnom inspektoratu o građevinskim inspektorima i Zakona o građevinskoj inspekciji o komunalnim redarima te Pravilnika o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 116/19 i Pravilnika o načinu označavanja građevine opasnom, NN 116/19.

d) Građevni proizvodi – Odredbe Zakona o državnom inspektoratu, NN 115/18 (građevinski inspektori), Zakona o građevinskoj inspekciji, NN 153/13 (komunalni redari), Pravilnika o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, NN 116/19 i Pravilnika o načinu označavanja građevine opasnom, NN 116/19.

IV. U predavanju Poslovi gradnje (2) razmatraju se teme:

a) Geodetska struka u poslovima gradnje – Odredbe Zakona o  državnoj izmjeri i katastru nekretnina, NN 112/18 i Zakona o geodetskoj djelatnosti, NN 25/18 koje se primjenjuju u poslovima gradnje. Poslovi geodetske struke na temelju odredbi Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i pravilnika koji propisuju poslove izrade idejnog i glavnog projekta.

b) Pravilnici gradnje – Odredbe Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog  izvješća nadzornog inženjera, NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19, Pravilnika  o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,  NN 43/14, Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 i 98/19, Pravilnika o jednostavnim građevinama i dr. građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20, Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište NN 42/14. i  Pravilnika o održavanju građevina, NN 122/14 i 98/19.

c) Građevni proizvodi – Odredbe Uredbe (EU) br. 305/2011 i Zakona o građevnim proizvodima NN 76/13, 30/14 i 130/17, 39/19 i 118/20 o uvjetima stavljanja građevnih proizvoda na tržište u usklađenom i neusklađenom području, izjava o svojstvima, oznake na građevnom proizvodu, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda poslovi imenovanih, prijavljenih i odobrenih tijela te hrvatskog tijela za tehničko ocjenjivanje i inspekcijski nadzor.

 

Važne napomene:

 • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi  s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
 • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje započinje 1. siječnja 2021. godine, ostvariti najmanje  20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja. Polaznik ovog stručnog seminara ostvariti će 8 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) otpremiti obavijest Registru ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine a polazniku stručnog seminara izdati odgovarajuću ispravu o tome,
 • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
 • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

  Cijena:

  – za članove: 500 kn + pdv = 625,00 kn,

  – za sve ostale: 600 kn + pdv = 750,00 kn.

  Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 21-09-2021

  Prijave niže dolje ili na mail dgiz@dgiz.hr

  PRIJAVA NA SEMINAR

  STRUKA:

  ČLAN DGIZ-a:

  POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

  PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

  7 + 14 =