On line Stručni seminar:

“OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE”

– održat će se 22. veljače 2022. godine, od 8.30h do 16,00h
 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

 Utorak, 22. veljače 2022.

08,30 – 09,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

Uvodno o Stručnom seminaru

09,00 – 11,00

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

I. Prostorni planovi i njihova provedba,

II. Ekološka mreža u planovima i projektima.

 

Željka Kučinić, dipl. ing. arh.:

III. Planiranje obilazne željezničke pruge Grada Zagreba s obzirom na ekološku mrežu.

11,00 – 11,10 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

11,10 – 13,10

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.:

IV. Projektanti i projekti,

V. Pravilnici o projektima,

VI. Informacijski sustav prostornog uređenja.

13,10 – 13,30 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
13,30 -15,50

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.:

VII. Gradi se zakonito,

VIII. Pravilnici o gradnji,

IX. Primjena posebnih propisa,

X. Građevni proizvodi.

15,50 – 16,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

a) Prostorni planovi i njihova provedba – Odredbe Zakona o prostornom uređenju,  NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 i Uredbe o građevinama/ zahvatima/ površinama državnog i područnog (reg.) značaja, NN 37/14, 154/14 i 30/21:  Uvjeti planiranja, Strategija prostornog razvoja, razine i obuhvati izrade planova, obveze nositelja izrade plana, stručni izrađivač plana, praćenje stanja u prostoru, odluka o izradi plana, zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela, javna rasprava o prijedlogu plana, mišljenje ili suglasnost na plan, donošenje i objava plana, provedba planova izdavanjem lokacijskih dozvola i drugih akata, zahvati u prostoru koji nisu građenje.

b) Ekološka mreža u planovima i projektima – Odredbe Zakona o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18 i Zakona o zaštiti prirode, NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19: Razmatraju se odredbe tih zakona kojima se štite područja ekološke mreže od zahvata koji mogu ugroziti njihovu zaštitu i cjelovitost. Te su odredbe vrlo zahtjevne za planiranje i projektiranje  linijskih infrastrukturnih građevina i prometnih građevina jer te građevine zbog svoje ispruženosti i kontinuiteta ne mogu uvijek izbjeći područja ekološke mreže.

c) Planiranje obilazne željezničke pruge Grada Zagreba s obzirom na ekološku mrežu– Nova obilazna teretna željeznička pruga za međunarodni promet „Zaprešić – Horvati – Rugvica – Brckovljani“ planirana je posljednjim izmjenama i dopunama Prostornog plana Zagrebačke županije, donesenim krajem 2020. godine. Usporedno s postupkom izrade izmjena i dopuna prostornog plana provodio se postupak strateške procjene utjecaja prostornog plana na okoliš, kao i glavna ocjena prihvatljivosti prostornog plana za ekološku mrežu.

d) Projektanti i projekti– Odredbe Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19  i drugih zakona: Projektant fizička osoba,  stječe ovlast projektiranja, odgovoran je za usklađenost projekta, organizacijski oblici projektiranja, pravna osoba za projektiranje, zadaće struka, projektantski nadzor, idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, tipski projekt, projekt uklanjanja, projekt postojećeg stanja građevine i projekti za obnovu zgrada oštećenih potresom.

e) Pravilnici o projektima: – Odredbe Pravilnikao obveznom sadržaju idejnog projekta, NN,118/19, 65/20 i Pravilnikao obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN, 118/19 i 65/20. Osvrt na odredbe Pravilnika o kontroli projekata, NN 32/14 i 72/20, Pravilnika o upisu u razred revidenata,  NN 50/20 i Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/99, 29/03 i 20/17. Osvrt na odredbe Pravilnika o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće oštećenih potresom na području Grada Zagreba i županija pogođenim potresom….NN 127/20,

f) Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU): – osnovni podaci o e-uslugama u prostornom uređenju i gradnji: Geoportal,  ISPU-lokator, eNekretnine, eKatalog, ePlanovi, eDozvola, eArhiv dozvola,  eKonferencija. eSateliti, eInvesticije. eInspekcija i eEnergetski certifikat.

g) Gradi se zakonito: – Odredbe Zakona o gradnji: Pojmovi gradnje, skupine građevina, nadležna tijela, zahtjev za izdavanje dozvole, obuhvat izdavanja dozvole, dozvola za pripremne radove, stranke u postupku dozvole, potvrda glavnog projekta, važenje dozvole, produženje važnosti dozvole, izmjena i dopuna dozvole.

h) Pravilnici o gradnji: – Odredbe Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog  izvješća nadzornog inženjera, NN 131/21, Pravilnika  o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine,  NN 43/14, Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 i 98/19, Pravilnika o jednostavnim građevinama i drugim građevinama i radovima, NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20, Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište, NN 42/14, Pravilnika o manje složenim radovima, NN 14/20 i Pravilnika o održavanju građevina, NN 122/14 i 98/19.

i) Primjena posebnih propisa:– Odredbe Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji: Utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, izdavanje potvrda glavnog projekta o usklađenosti s tim uvjetima i rješenjima zaštite  okoliša i zaštite prirode, geodetske podloge i drugo. Odredbe 30 posebnih zakona koje se primjenjuju kod izrade projekata, izdavanja lokacijske i građevinske dozvole, građenja građevina i izdavanja uporabnih dozvola.

j) Građevni proizvodi: – odredbe Uredbe (EU) br. 305/2011 EU parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o građevnim proizvodima u usklađenom području i Zakona o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14 i 130/17, 39/19  i 118/20 o građevnim proizvodima u usklađenom i neusklađenom području. Razmatraju se odredbe tih propisa koje trebaju poznavati sudionici u gradnji koko bi odgovorno i zakonito obavljali poslove gradnje.

 

Važne napomene:

  • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi  s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
  • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje započinje 1. siječnja 2021. godine, ostvariti najmanje  20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja. Polaznik ovog stručnog seminara ostvariti će 8 (osam) školskih sati iz poznavanja tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) otpremiti obavijest Registru ispunjavanja obveze stručnog usavršavanja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine a polazniku stručnog seminara izdati odgovarajuću ispravu o tome,
  • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
  • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

Cijena:

– za članove DGIZ-a: 500 kn + pdv = 625,00 kn,

– za sve ostale: 600 kn + pdv = 750,00 kn.

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, Model: 00, poziv na broj: 22-02-2022

Prijaviti se možete niže dolje preko prijavnice ili na e- mail dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

13 + 9 =