On line Stručni seminar:

“OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE”

– održat će se 05. lipnja 2023. godine, od 08,30h do 16,00h

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

08,30 – 09,00 Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.
Uvodno o predavanjima na seminaru
09,00 – 10,30

Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing. arh.:

1.    Prostorni planovi – izrada i donošenje,

2.    Zaštita okoliša i prirode u poslovima gradnje

10,30 – 10,40 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
10,40 – 12,10

Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing. arh.:

 1. Izdaje se lokacijska dozvola i drugi akti PU,
 2. Poslovi projektiranja, kontrole i nostrifikacije,
 3. Pravilnici o projektima,
  12,10 – 12,30 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
   12,30 -14,00

  Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

  1. Izdaje se/ ne izdaje se građevinska dozvola,
  2. Sudionici u gradnji u poslovima građenja,
  3. Pravilnici o gradnji,
   14,00 -14,10 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
  14,10 -15,50

  Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

  1. Geodetska struka u poslovima gradnje,
  2. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara.
  15,50 – 16,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

  SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

  1. Prostorni planovi (planovi) – izrada i donošenje: Odredbe Zakona o prostornom uređenju (ZOPU): Sustav prostornog uređenja, uvjeti planiranja, Strategija prostornog razvoja, razine i obuhvati planova, nositelj izrade i stručni izrađivač plana, praćenje stanja u prostoru, odluka o izradi plana, zahtjevi i mišljenja javnopravnih tijela na plan, javni uvid i javno izlaganje o prijedlogu plana, izvješće o javnoj raspravi, mišljenja i suglasnosti na plan, donošenje i objava plana, provedba planova.
   2. Zaštita okoliša i prirode u poslovima gradnje: – Odredbe Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode: instrumenti zaštite okoliša, strateška procjena utjecaja plana na okoliš, procjena utjecaja zahvata na okoliš, ocjena o potrebi te procjene, okolišna dozvola, ocjena o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, očuvanje georaznolikosti, zaštićena područja prirode, uvjeti i dopuštenja zaštite prirode.
   3. Izdaju se lokacijske dozvole (dozvole) i drugi akti: – Odredbe ZOPU-a i Uredbe o građevinama/ zahvatima/ površinama državnog i područnog (reg.) značaja: nadležna tijela, izdaju se lokacijske dozvole, prilozi zahtjevu za izdavanje, posebni uvjeti i uvjeti priključenja, zahvati koji nisu građenje, rješenje o utvrđivanju građevne čestice, potvrda parcelacijskog elaborata, imovinski institut uređenja građevinskog zemljišta.
   4. Projektiranje, kontrola projekata i nostrifikacija: – Odredbe ZOPU-a, ZOG-a, Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji i Zakona o komori o poslovima projektiranja, kontrole projekata i nostrifikacije i pravnim i fizičkim osobama (ovlaštenim arhitektima i inženjerima) koje mogu obavljati te poslove.
   5. Pravilnici o projektima: – Odredbe Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta, Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, Pravilnika o kontroli projekata, Pravilnika o upisu u razred revidenata i Pravilnika o nostrifikaciji projekata.
   6. Izdaje se/ ne izdaje se građevinska dozvola (dozvola): – Odredbe ZOG-a: skupine građevina, nadležna tijela, zahtjev za izdavanje dozvole, prethodi ili ne prethodi lokacijska dozvola, posebni uvjeti i potvrde glavnog projekta, obuhvat izdavanja dozvole, dozvola za pripremne radove, važenje dozvole, izmjena i dopuna dozvole, rješenje o promjeni investitora, gradi se na temelju izmjene i dopune glavnog projekta, gradi se bez dozvole, gradi se protivno planu. Odredbe Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
   7. Sudionici u gradnji (sudionici) u poslovima građenja: – Odredbe ZOG-a, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakona o komori: Prethodi građenju, organizacijski uvjeti sudionika, obveze sudionika tijekom gađenja, zadaće struke, strani sudionici, prekršaji sudionika, izdavanje uporabne dozvole, Odredbe Pravilnika o manje složenim radovima i Pravilnika o tehničkom pregledu građevine.
   8. Pravilnici o gradnji: – Odredbe Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine i Pravilnika o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište.
   9. Geodetska struka u poslovima gradnje: – Odredbe ZOPU-a, ZOG-a i pravilnika donesenih na temelju tih zakona o sudjelovanju geodetske struke u poslovima gradnje i s tim odredbama povezane odredbe Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina, Zakona o geodetskoj djelatnosti, pravilnika o geodetskim elaboratima i pravilnika o katastru infrastrukture o načinu sudjelovanja te struke u poslovima gradnje.
   10. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara: – Odredbe Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara o: vrstama kulturnih dobara, donošenju rješenja o preventivnoj zaštiti i rješenja o zaštiti kulturnog dobra, registru kulturnih dobara, kulturno-povijesnim cjelinama, građevinima arheološkog značenja, obvezi graditelja kada naiđe na arheološko nalazište ili nalaz, utvrđivanju posebnih uvjeta i izdavanju potvrde glavnog projekta, izradi konzervatorskog elaborata, izradi konzervatorske podloge, prethodnom odobrenju, iznimnoj mogućnosti uklanjanja nepokretnog kulturnog dobra i mjerama zaštite i očuvanja kulturnog dobra.

     Važne napomene:

  • Prema čl. 58. st. 1. a u vezi  s čl. 56. st. 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19 obveznici stručnog usavršavanja su osobe koje obavljaju poslove: projektiranja, kontrole projekata, nostrifikacije, stručnog nadzora građenja, vođenja građenja, ispitivanja i prethodnih istraživanja, izrade elaborata za potrebe projekata, ocjenjivanja sukladnosti i izdavanja certifikata sukladnosti građevnih proizvoda.
  • Prema čl. 3. Pravilnika o stručnom usavršavanju osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i gradnje, NN 55/20 obveznik stručnog usavršavanja dužan je u dvogodišnjem razdoblju, koje započinje 1. siječnja 2021. godine, ostvariti najmanje 20 školskih sati edukacije,  od čega 10 školskih sati iz poznavanja tehničke regulative i 10 školskih sati iz stručnog područja.
  • Polaznik ovog stručnog seminara ostvarit će 8 (osam) školskih sati iz poznavanja građevno tehničke regulative o čemu će ovo društvo (DGIZ) izdati odgovarajuću Potvrdu.
  • Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije. Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.
  • Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

  Kotizacija seminara: 85,00 eura, a za članove DGIZ-a 70,00 eura.

  Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 05-06-2023

  Prijave preko web stranice www.dgiz@dgiz.hr ili na e-mail dgiz@dgiz.hr

  PRIJAVA NA SEMINAR

  STRUKA:

  ČLAN DGIZ-a:

  POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

  PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

  2 + 8 =