TIJELA DRUŠTVA

Skupština

Skupština je najviše tijelo DGIZ-a, a sastoji se od svih članova DGIZ-a. Donosi pravovaljane odluke kad je nazočna najmanje trećina ukupnoga broja članova. Ako je broj nazočnih članova manji, pravovaljane se odluke donose nakon čekanja od 15 minuta i kad broj članova nije manji od 35. Skupština donosi statutarne odluke i zaključke te ostale potrebne dokumente glasovanjem nazočnih članova. Usvojenom se smatra ona odluka, zaključak ili dokument za čiji je prijedlog glasovalo 2/3 nazočnih članova.

Odluke po ostalim pitanjima Skupština donosi glasovanjem natpolovičnom većinom nazočnih članova. Izbor se članova Predsjedništva obvezno obavlja tajnim glasovanjem uz isticanje više kandidata od broja koji se bira. U slučajevima kad je Statutom ograničen ponovni izbor na određene funkcije ne uzima se u obzir vrijeme kraće od polovice trajanja mandata prije ponovnog izbora.

Predsjedništvo

Predsjedništvo ima 21 člana i redovito se sastaje.

Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine, s time da se pojedini članovi mogu ponovno birati.

Predsjedništvo provodi odluke, smjernice i zadatke Skupštine, utvrđuje prijedlog Statuta te prijedlog njegove dopune i izmjene, priprema planove i programe rada, donosi godišnji financijski plan, usvaja godišnji financijski plan, periodične obračune i završni račun, razmatra sveukupnu problematiku DGIZ-a i donosi odgovarajuće odluke, odlučuje o mjestu i vremenu održavanja Skupštine, utvrđuje prijedloge za priznanja članovima DGIZ-a, brine o radu stručne službe i donosi odluku o visini članarine.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima 3 člana koje iz svojih redova bira Skupština na rok od 4 godine, s tim da mogu biti izabrani uzastopno još za jedno mandatno razdoblje. Nadzorni odbor se sastaje prema potrebi, najmanje jednom u šest mjeseci, a odluke donosi većinom glasova.