IDEMO U BIM:

1. Radionica – Proračun konstrukcija – SCIA Engineer

(predavač: Monika Kukolj, bacc.ing.aedif.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Prelazak u BIM projektiranje nije više moguće zaobići. Seminar je namjenjen inženjerima građevinarstva koji rade, tek će raditi ili ih zanimaju proračuni konstrukcija. SCIA Engineer je jedan od najzastupljenijih IT alata na tržištu, ne samo u RH, nego diljem EU tržišta. Seminar ne daje uvid, nego praktično znanje nakon kojeg ćete biti spremni započeti svoj proračun u SCIA-i. U jednom danu obradit će se doista sve što je potrebno da od tjedna iza seminara počnete rad ili ga poboljšate, u SCIA Engineer-u.

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

2. Radionica – BIM planovi oplate i armature u Allplanu

(predavači: Tibor Maričević, mag.ing.aedif. i Ivan Derežić, bacc.ing.aedif.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

BIM projektiranje je donijelo sa sobom bržu i točniju izradu nacrta oplate i armature. U ovom dijelu izrade izvedbene dokumentacije, Allpllan može puno napraviti sam, samo se treba poznavati ispravno služenje ovim alatom. Ovih uloženih šest sati u seminar vratit će Vam se u prvom tjednu rada u Allplanu, jer ćete toliko biti brži u izradi planova oplate i armature. Seminar nije teoretski, nego je praktičan. Odmah se uključujete u korištenje.

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

3. Certificirani seminar – BuildingSMART certifikacija (BIM certifikat) – 27.06.2022. do 30.06.2022.

(predavači: Monika Mlakić, mag.ing.aedif. i Gianmarco Baldini, d.i.a.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Svim inženjerima koji se bave graditeljstvom. BIM-om se danas služe projektanti, a služit će se sve više i ostali sudionici u ostvarivanju graditeljskih investicija, od izrade koncepta do uključivo održavanja. Ovaj seminar je međunarodno certificiran i priznat. Nakon uspješnog polaganja, jednostavno ćete se snalaziti u korištenju osnovnih pojmova BIM-a u svakodnevnom radu, na koordinacijama, u uredima i na gradilištima. Posebno se preporučuje BIM menagerima i BIM koordinatorima. Potražnja za ovim certifikatom je u porastu u svijetu zbog prepoznatljivosti BuildingSmart-a kao jedine ovlaštene institucije za ovjeravanje kompetencija u BIM-u. Zadnji dan se polaže ispit na engleskom jeziku, a prethodne dane Vas „od nule“ pripremamo za taj trenutak.

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

4. Radionica – Statički proračun čelične hale

(predavač: Monika Kukolj, bacc.ing.aedif.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Radionica je namijenjena građevinskim inženjerima, konstrukterima i svim BIM entuzijastima koji se žele pobliže upoznati sa softwerom SCIA, te naučiti:

 • Kreiranje projekta čelične hale
 • Sučelje i naredbe u SCIA
 • Crtanje stupova, greda, spregova
 • Nanošenje opterećenja
 • Statički proračun
 • Izrada izvještaja
 • Prikaz importa i exporta modela iz SCIA u Allplan i obratno
 • SCIA Autoconverter

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

5. Radionica – Projekt obiteljske kuće od arhitekture do statike koristeći Allplan i SCIA

(predavač: Ivan Derežić, bacc.ing.aedif.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Radionica je namijenjena građevinskim inženjerima, i svim BIM entuzijastima koji se žele upoznati pobliže sa softwerom Allplan i SCIA, te naučiti:

 • Kreiranje projekta u Allplanu, naglasak na konstrukciji s elementima arhitekture
 • Crtanje jednostavne obiteljske kuće prema predlošku
 • Izrada planova oplate
 • Prebacivanje modela u program za statički proračun SCIA Engineer
 • SCIA Autoconverter za konverziju različitih BIM modela u analitički model (Revit, ArchiCad)
 • Statički proračun u SCIA Engineer-u
 • Izrada izvještaja proračuna u SCIA Engineeru
 • Vraćanje izračuna tog modela natrag u Allplan, te armiranje dijelova kuće
 • Izrada armaturnih nacrta

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA

6. Radionica – GEO 5 sveobuhvatno rješenje za sve geotehničke zadatke

(predavač: Tibor Maričević, mag.ing.aedif.)

Kome je namijenjen i što imam od ovog seminara?

Radionica je namijenjena građevinskim inženjerima, geotehničarima, i svim BIM entuzijastima koji se žele upoznati pobliže sa softwerom GEO 5 i njegovim modulima, te naučiti:

 • Prikaz sučelja i najčešćih naredbi u svakom modulu
 • Modeliranje i provjera potpornih konstrukcija (konzolni zid, gabion, gravitacijski zid…)
 • Analiza stabilnosti kosine
 • Proračun nosivosti i slijeganja temelja, samaca, trakastih temelja i temeljnih ploča
 • Proračun nosivosti te slijeganja pilota i grupe pilota
 • Proračun pritisaka tla i slijeganja
 • Prikaz korištenja metode konačnih elemenata u geotehničkim problemima
 • Izrada izvještaja

PRIJAVA NA RADIONICU I VIŠE INFORMACIJA