O PRIPREMNOM SEMINARU

ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA ZA STRUKOVNO PODRUČJE ARHITEKTURE I GRAĐEVINARSTVA

 

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira dvodnevni Pripremni seminar za stručni ispit u kojem će 13 stručnih predavača svojim predavanjima i pisanim prilozima obraditi cjelokupno gradivo ispitnih programa za sudionike u gradnji građevinske i arhitektonske struke iz priloga 5. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pripremni seminar održava se u dvorani zgrade Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) u Berislavićevoj 6 koja je zaštićeni spomenik kulture – jednokatna neorenesansna palača s potkrovljem u samom središtu Zagreba.

Postupak polaganja stručnog ispita reguliran je Pravilnikom, gdje je dan i ispitni program s popisom važeće tehničko – građevinske regulative.

Kandidati su osim odredbi zakona i propisa popisanih u Popisu važeće građevno – tehničke regulative dužni poznavati i odredbe onih izmjena i/ili dopuna popisanih zakona i propisa koji stupe na snagu nakon datuma utvrđivanja ovog Popisa. Kandidati su dužni poznavati i odredbe onih zakona i propisa donesenih na temelju zakona koji zamijene preuzete propise i priznata tehnička pravila popisana u ovom Popisu važeće građevnotehničke regulative, a koji stupe na snagu nakon datuma utvrđivanja navedenog Popisa.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

  1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima

ili

  1. da je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili odgovarajući stručni studij kojim se stječe stručni naziv pristupnik ili prvostupnik (baccalaureus) inženjer i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima

ili

  1. da je završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij ako je na odgovarajućim poslovima u struci provela najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti i osoba koja da je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti i osoba koja je završila školu ili studij izvan Republike Hrvatske, koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, kojoj je obveza polaganja stručnog ispita određena u sklopu postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije prema posebnom propisu.

Stručni ispit polaže se usmeno, pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja.

Sve o polaganju stručnog ispita može se pronaći na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.