KANDIDATIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA ZA STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA
 
Ažurirali smo VODIČ KROZ IZVORE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA ZA STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA, na dan 14.01.2022. godine.
Isti se može na zahtjev dobiti u Društvu građevinskih inženjera Zagreb, dovoljno je zahtjev poslati na e-mail: dgiz@dgiz.hr.
U prodaji je i novi CD s ažuriranom bazom zakona i propisa potrebnih za polaganje stručnog ispita iz područja graditeljstva.

Isti se može kupiti po cijeni od 50,00 kn u prostorijama Društva građevinskih inženjera Zagreb, Zagreb, Berislavićeva 6.

Sve informacije se mogu dobiti na telefon: 01/ 48 72 498 – gđa Dubravka.

Osim uobičajenih izmjena i dopuna zakona i pravilnika, zakonodavac je donio potpuno nove propise:

  • Posebne uzance o građenju, primjenom kojih prestaju važiti Posebne uzance o građenju objavljene u Službenom listu SFRJ, broj 18, od 1. travnja 1977. godine,
  • Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, danom stupanja na snagu kojeg prestaje važiti Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13., 14/14. i 32/19.),
  • Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka, danom stupanja na snagu kojeg prestaje važiti Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine«, broj 145/04),
  • Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera, danom primjene kojeg prestaje važiti Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, br. 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019) (Iznimno, Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine« br. 111/2014, 107/2015, 20/2017, 98/2019 i 121/2019) može se primijeniti na građenje koje je započeto do 30. lipnja 2022),
  • Uredba o uredskom poslovanju, danom stupanja na snagu koje prestaje važiti Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09.).