PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ZA REVIZORA CESTOVNE SIGURNOSTI

NAČIN PROVJERE ZNANJA KANDIDAT:

Provjera znanja se provodi na temelju predavanja i obavezne literature.

Provjeru znanja provodi Komisija od 5 članova. 3 člana su predavači, a 2 člana su predstavnici Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te predstavnik Ministarstva nadležnog za poslove sigurnosti cestovnog prometa.

Ispit se sastoji od pismenog i praktičnog dijela.

 

TEORETSKA PROVJERA ZNANJA ISPITNA KOMISIJA
Poznavanje zakonske regulative mr.sc. Mašala-Buhin, dipl.ing,građ. (predsjednica)
Poznavanje osnovnih elemenata projektiranja sa stajališta sigurnosti cestovnog prometa

mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ. (zamjenik predsjednice);

mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom. (član);

predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture;

predstavnik ministarstva nadležnog za sigurnost cestovnog prometa

PRAKTIČNA PROVJERA ZNANJA ISPITNA KOMISIJA
Izrada revizorskog izvješća     mr.sc. Mašala-Buhin, dipl.ing,građ.
Prezentacija dostavljenog izvješća  

mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ.;

mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom.;

predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture;

predstavnik ministarstva nadležnog za sigurnost cestovnog prometa

 

NAČIN PROVJERE ZNANJA KANDIDATA

Provjera znanja kandidata provodi se u skladu s Pravilnikom o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti NN 16/16 (Pravilnik), u razdoblju 10 do 30 dana od završetka osposobljavanja. Termin održavajna provjere znanja određuje Ispitna komisija. Provjera znanja polaže se pred Ispitnom komisijom koju čini 5 članova. 3 člana Komisije su predavači Programa osposobljavanja (mr.sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl.ing.građ., mr.sc. Stjepan Kralj, dipl.ing.građ, mr.sc. Slobodan Kljajić, dipl.ing.prom.). Ostala dva člana Komisije čine po jedan predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i ministarstva nadležnog za poslove sigurnosti cestovnog prometa.

Provjera znanja sastoji se od dva dijela: teorijskog dijela  i praktičnog dijela.

Teorijsku provjeru znanja čini pismena provjera na način izbora točnog odgovora na postavljeno pitanje od više ponuđenih odgovora. Iz svakog poglavlja postavlja se po 7 pitanja. Kandidat izabire ispitni listić od više ponuđenih primjeraka. Ispitnih listića ima 20% više nego prijavljenih kandidata. U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora iz pismenog dijela, Komisija provodi i usmenu provjeru znanja. Smatra se da je kandidat uspješno položio teorijski dio provjere ako je točno odgovorio na  najmanje 5 pitanja iz svakog poglavlja  (ili  70%).

Praktični dio provjere znanja sastoji se od izrade revizorskog izvješća, kojeg kandidat izabire izvlačenjem jednog od 5 ponuđenih listića. Nakon izrade izvješća kandidat prezentira svoje izvješće i odgovara na pitanja Komisije. Smatra se da je kandidat položio praktični dio provjere znanja ako je Komisija pozitivno ocijenila revizorsko izvješće.

Ukoliko Kandidat ne zadovolji jedan dio provjere znanja, može biti upućen na popravni ispit iz pismenog ili praktičnog dijela, u roku koji utvrdi Komisija, ali ne kraćem od mjesec dana.

Troškove popravnog ispita snosi kandidat. Ukoliko kandidat ne položi popravni ispit, a želi ponovo pristupiti provjeri znanja, mora proći osnovni program osposobljavanja. Kandidat snosi troškove osnovnog programa osposobljavanja i provjere znanja.

Za svaku provjeru znanja ili popravnog ispita vodi se zapisnik kojeg potpisuju svi  članovi Ispitne komisije. Svaki zapisnik sadrži: podatke o osobi koja je pristupila provjeri znanja (ime i prezime, akademski ili stručni naziv, OIB, datum i mjesto rođenja), datum provođenja provjere znanja, ispit koji je osoba rješavala, imena i prezimena osoba koje su provele provjeru znanja.

Na kraju provjere znanja kandidatima koji su uspješno završili provjeru znanja, izdaje se Uvjerenje o završenom programu osposobljavanja revizora cestovne sigurnosti.

Izdana uvjerenja upisuju se u Knjigu uvjerenja (pisani i elektronski oblik) u roku od 5 dana od uspješno završene provjere znanja.

Uvjerenje se dostavlja nadležnom Ministarstvu u pisanom i elektronskom obliku u roku od 15 dana od provedene provjere znanja, odnosno 15 dana od održanog programa usavršavanja.

PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA :

14 + 15 =