ON LINE

Izobrazba osoba za energetski pregled građevina i energetsko certificiranje zgrada – Modul 2

održat će se  u rujnu 2021. godine

 

Napomene:

Točnu satnicu održavanja izobrazbe objavimo kasnije.

Termin održavanja:

rujan 2021.

Prijava za izobrazbu:

na dnu ove stranice

 

Sadržaj programa izobrazbe:

 1. Arhitekti i građevinska struka – 24 sata 
  Red. br. S A D R Ž A J   P R O G R A M A

  Sati

  nastave

  1. Propisi iz područja energetske učinkovitosti 2
  1.1. Politike i EU direktive 1
  1.2. Prijenosi u zakonodavstvo Republike hrvatske 1
  2. Fizika zgrada, složene konstrukcije građevnih dijelova zgrade 8
  2.1. Fizikalni procesi u građevnim dijelovima zgrade  
  2.1.1. Razlozi nastajanja i posljedice unutarnje i površinske kondenzacije vodene pare  

   

  2.1.2.

  Koncepti određivanja sastava građevnih dijelova kod novih zgrada  

   

  2.1.3.

  Koncepti određivanja primjerenih sustava građevnih dijelova kod energetskih sanacija ovojnice postojećih zgrada

   

  2.1.4.

  Način određivanja koeficijenta prolaska topline U ovisno o vrsti građevnih dijelova zgrade i izloženosti utjecaju vlage , utjecaj povećanja vlažnosti na toplinsko izolacijske materijale

   

  2.1.5.

  Građevni dijelovi u dodiru s tlom – toplinska i hidroizolacijska zaštita

   

  2.1.6.

  Principi sanacije vlažnih građevnih dijelova u dodiru s tlom kod energetske sanacije ovojnice postojećih zgrada  

   

  2.1.7.

  Građevni dijelovi ravnih i kosih krovova – toplinska i hidroizolacijska zaštita  
  2.1.8. Principi sanacije građevinskih dijelova ravnih i kosih krovova kod energetske sanacije ovojnice postojećih zgrada  
  2.2. Toplinski mostovi  
  2.2.1. Posljedice naglašenih konstruktivnih i geometrijskih   toplinskih mostova
  2.2.2. Principi smanjenja utjecaja toplinskih mostova kod novih zgrada  

   

  2.2.3.

  Mogućnosti smanjenja utjecaja toplinskih mostova kod energetske sanacije ovojnice postojećih zgrada  
  2.2.4. Proračun utjecaja toplinskih mostova kod energetskih efikasnih sustava gradnje novih zgrada te prije i nakon energetskih sanacija ovojnice postojećih zgrada  
  2.3. Zaštita od požara  
  2.3.1. Zahtjevi  
  2.3.2. Pasivne mjere zaštite od požara (pristupi, evakuacija, sektori, materijali, …)  
  2.3.3. Aktivne mjere zaštite od požara (aparati za gašenje, sprinkleri, …)  
  2.4. Zvučna zaštita na zgradama  
  2.4.1. Osnove zvučne zaštite (zahtjevi, zračni i udarni zvuk, vanjska buka, …)  
  2.4.2. Zvučna izolacija zidova, podova, međukatnih konstrukcija, prozora i vrata, pročelja, …)  
  2.4.3 Usklađenost zahtjeva za toplinsku i zvučnu zaštitu  
  2.5. Prirodno osvjetljenje i ventilacija prostorija postojećih zgrada i nakon energetske sanacije ovojnice zgrade.  
  2.6. Mehanička i kombinirana ventilacija prostorija u zgradama, režim rada i utjecaji na energetski razred zgrade kod postojećih zgrada i nakon energetske sanacije, način osiguranja potrebne razine kvalitete zraka u zatvorenom prostoru nakon građevinskih mjera na energetskoj sanaciji ovojnice postojeće zgrade.  
  3. Materijali 2
  3.1. Materijali gradbenih dijelova  
  3.1.1. Toplinske izolacije i konstrukcijski materijali kod postojećih zgrada po razdobljima gradnje u Hrvatskoj i suvremeni materijali za toplinske izolacije zgrade.  
  3.1.2. Ostali materijali gradbenih dijelova zgrade (hidroizolacije, folije, pokrovi, obloge, namazi žbuke)kod postojećih zgrada po razdobljima gradnje i kod suvremenih koncipiranja gradbenih dijelova zgrada.  
  3.1.3. Tehničke i industrijske izolacije  
  3.1.4. Alternativni i napredni materijali za toplinsku izolaciju i za poboljšanje toplinskih karakteristika zgrade- poboljšani klasični izolacijski materijali, reflektivne toplinske izolacije, aerogel, PCM i dr.  
  3.1.5. Osiguranje trajnosti materijala, ponašanje materijala u požaru, primjena materijala i međusobne usklađenosti  
  4. Sustav ovojnice zgrade 2
  4.1. Ostakljenja i zaštita od sunca– principi izvedbe kod novih zgrada i primjereni sustavi kod toplinskih sanacija ovojnice postojećih zgrada, dvostruke ostakljene fasade  
  4.2. Zrakopropusnost otvora postojećih zgrada prema građevnim tipovima otvora i razdobljima gradnje, zrakopropusnost kod zamjene otvora pri energetskim poboljšanjima ovojnice, utjecaj na kvalitetu zraka i prirodno provjetravanje  
  4.3. Kontaktni višeslojni vanjski fasadni sustavi toplinske izolacije i ventilirane fasade – mogući principi izvedbe kod novih zgrada i primjereni sustavi i načini izvedbe kod toplinskih sanacija ovojnice postojećih zgrada, ovisno o namjeni zgrada i izloženosti fasada  
  4.4. Toplinska sanacije zgrada s toplinskim izolacijama s unutarnje strane – primjereni sustavi i načini izvedbe te problemi sanacije  
  4.5. Ocjena primjerenosti i trajnost te cijene izvedbe uobičajenih suvremenih fasadnih sustava i ostakljenja kod prijedloga poboljšanja ovojnice zgrade  
  4.6. Ravni i kosi krovovi postojećih zgrada – ocjena stanja, primjereni načini toplinske i Hidroizolacijske sanacije kod prijedloga poboljšanja ovojnice postojeće zgrade  
  5. Praktična nastava – Provedba energetskog pregleda zgrade sa složenim tehničkim sustavom i neovisnih uporabnih cjelina zgrade, izrada izvješća, energetskog certifikata i preporuka

   

  6

  5.1. Priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere ploština, obujma, definiranja i načini proračuna negrijanih prostora, temperaturne zone, izvori energije, uređaji, režimi rada termotehničkih sustava, navike korisnika)  
  5.2. Ocjena i definiranje elemenata ovojnice kod postojeće zgrade bez vjerodostojne dokumentacije izvedenog stanja, prema razdobljima i područjima gradnje  
  5.3. Ocjena i definiranje zrakopropusnosti ovojnice i infiltracijskih gubitaka topline za pojedina razdoblja i tipologije otvora i ostalih građevnih dijelova na zgradama, prema podneblju, izloženosti, građevinskom razdoblju te kod novih i energetski visoko učinkovitih zgrada  
  5.4. Definiranje stvarnog režima rada termotehničkih sustava kod postojeće zgrade  
  5.5. Definiranje standardnog i preporučenog režima rada termotehničkih sustava nakon energetske sanacije postojeće zgrade i kod energetskog certificiranja postojećih zgrade (režimi rada sustava grijanja, hlađenja, ventilacije)  
  5.6. Izrada izvješća i preporuka, unos potrebnih podataka u obrasce  
  5.7. Definiranje troškovno optimalnih prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti ovojnice postojeće zgrade  
  5.8. Interakcija prijedloga mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti ovojnice zgrade sa zahtjevima poboljšanje termotehničkih i elektro sustava zgrade  
  5.9. Potreban sadržaj izvješća o energetskom pregledu za složene zgrade i za građevinske cjeline odnosno posebne dijelove unutar veće zgrade  
  1.            ispit u trajanju od 4 sata uključuje teoretski i praktični dio

  Ukupno: 20 sati nastave i 4 sata ispita

   

 2. Strojarska struka – 30 sati 
  Red. br. S A D R Ž A J   P R O G R A M A

  Sati

  nastave

  1. Propisi iz područja energetske učinkovitosti 2
  1.1. Politike i EU direktive 1
  1.2. Prijenosi u zakonodavstvo Republike hrvatske 1
  2. Sustavi grijanja, hlađenja i ventilacije 16
  2.1. Konvencionalni sustav grijanja: klasifikacija, ispitivanja i pregled sustava (standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna (kotlovi, crpke, jedinica za preradu zraka, ventilatori, sustavi distribucije, sustavi emisije. sustavi za povrat topline)

   

   

   

  2.1.1. Generatori topline  
  2.1.1.1. Standardni, niskotemperaturni, kondenzacijski kotlovi – klasifikacija i svojstva  
  2.1.1.2. Kondenzacijska tehnika  
  2.1.1.3. Kotlovi na biomasu  
  2.1.1.4. Primjeri proračuna godišnjeg stupnja djelovanja, toplinskih gubitaka i energije za pogon pomoćnih uređaja generatora topline prema HRN EN 15316-4-1:2008 i kotlova na biomasu HRN EN 15316-4-7:2008  
  2.1.2. Rashladni uređaji  
  2.1.2.2. Apsorpcijski rashladni uređaji  
  2.1.2.3. Energetska efikasnost rashladnih uređaja  
  2.1.3. Kogeneracija  
  2.1.4. Trigeneracija  
  2.1.5.

  Daljinska grijanja i hlađenja, pregled norme HRN EN 15316-4-5:2008, Primjeri proračuna stupnja djelovanja sustava, toplinskih gubitaka i energije za pogon pomoćnih uređaja sustava kogeneracije u zgradama prema HRN EN 15316-4-4:2008

   

   
  2.2.

  Sustavi ventilacije i klimatizacije: klasifikacija, ispitivanja i pregled sustava: zračni sustavi, kanalski razvod i distribucija zraka,ogrjevna i rashladna tijela, razvodna mreža ogrjevnog i rashladnog medija, (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna

   

   
  2.3. Sustavi regulacije i automatizacije u zgradama (soba, zona, zgrada CNUS)  
  2.4. Obnovljivi izvori energije,klasifikacija, ispitivanja i pregled sustava : zračni sustavi, kanalski razvod i distribucija zraka, ogrjevna i rashladna tijela, razvod mreža ogrjevnog i rashladnog medija, (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti)

   

   

   

  2.4.1. Energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu tople vode

   

   

  2.4.2. Fotonaponski sustav  
  2.4.3. Rashladni sunčevi sustavi  
  2.4.4. Primjeri proračuna potrebne kolektorske površine, stupnja djelovanja sustava, toplinskih gubitaka i en.za pogon pomoćnih uređaja prema HRN EN 15316-4-3:2008  
  2.4.5.

  Dzalice topline- energija iz okoline kao obnovljivi izvor energije (solarne, geotermalne, primjeri proračuna stupnja djelovanja sustava, toplinskih gubitaka i energije za pogon pomoćnih uređaja sustava u zgradama prema HRN EN 15316-4-4:2008)

   

   
  2.5 Proračun toplinske energije za grijanje, hlađenje, energije za ventilaciju i klimatizaciju, te pripremu potrošne tople vode u zgradarstvu

   

   

  2.5.1. Proračun dotoka topline (ljeto)  
  2.5.2. Računski programi i metodologija proračuna dobitka topline prema VdS i ASHRAE normama  
  2.5.3. Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008  
  2.5.4. Godišnji gubici sustava hlađenja QC,ls [kWh/a] prema HRN EN 15243:2008  
  2.5.5. Godišnja potrebna energija za pripremu zraka u sustavu prisilne ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije uključujući gubitke QVe [kWh/a]  
  2.5.6. Proračun infiltracije zraka u zgradi prema HRN EN 15241:2008  
  2.5.7. Primjeri proračuna prema HRN EN 15241:2008, HRN EN 15242:2008, HRN EN 15243:2008  
  2.5.8. Godišnja isporučena energija zgradi Edel [kWh/a] prema HRN EN 15316:2008, HRN EN 15241:2008, HRN EN 15243:2008  
  2.5.9. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 5316:2008, HRN EN 15241:2008, HRN EN 15243:2008  
  2.5.10. Godišnja emisija CO2 kg/a  
  2.5.11. Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] prema HRN EN ISO 13790:2008, HRN EN 5316:2008, HRN EN 15241:2008, HRN EN 15243:2008  
  3. Praktična nastava Provedba energetskog pregleda zgrade sa složenim tehničkim sustavom, redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja i klimatizacije, izrada izvješća, preporuka

   

  8

  3.1 Priprema potrebnih podataka za proračun (izmjere površina, volumena, negrijani prostori, temperaturne zone, izvori energije, uređaji.)  
  3.2. Izrada izvješća, unos potrebnih podataka u obrasce  
  3.3. Izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi  
  3.4. Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti  

          4.                     Ispit teoretski i praktični dio – 4 sata

  Ukupno: 26 sati nastave i 4 sata ispita

   

   

 3. Elektrotehnička struka – 16 sati
Red. br. S A D R Ž A J   P R O G R A M A

Sati

nastave

1. Propisi iz područja energetske učinkovitosti 2
1.1. Politike i EU direktive 1
1.2. Prijenosi u zakonodavstvo Republike hrvatske 1
2. Električna rasvjeta u zgradi      4
2.1. Svjetlotehničke veličine, mjerne jedinice  
2.2. Fizikalne i tehničke karakteristike elemenata instalacije  
2.3. Izvori svjetlosti  
2.3.1. Unutarnja rasvjeta  
2.3.2. Vanjska rasvjeta  
2.3.3. Svjetiljke, reflektori  
2.4. Sustavi napajanja, sklapanja i razvoda  
2.5. Sustavi regulacije intenziteta svjetlosnog toka  
2.6. Sustavi upravljanja i nadzora  
2.7. Mjerila kvalitete i energetske učinkovitosti sustava rasvjete  
28. Osnove projektiranja rasvjete: svjetlotehnički i elektrotehnički proračuni, učinkovitost i ekonomičnost  
2.8.1. Unutarnja rasvjeta  
2.8.2. Vanjska rasvjeta  
2.9. Metode mjerenja: svjetlotehnička i elektrotehnička  
2.10. Proračuni: priprema potrebnih podataka i izračun osnovne potrošnje energije za sustav rasvjete u zgradi (unutarnje i vanjske, s posebnim naglaskom na javnu rasvjetu), priprema potrebnih podataka i izračun utjecajnih nezavisnih varijabli i normalizacija, proračuni uštede energije, izbjegnuta potrošnja, normalizirane uštede, primjeri proračuna  
3. Obnovljivi izvori energije, ispitivanja i pregled sustava (klasifikacija, standardi i norme, karakteristike, gubici, stupnjevi korisnosti), metodologija proračuna i izbora elemenata sustava, aplikacijske sheme i sustavi regulacije, procjena potrošnje i efikasnosti sustava

 

3

3.1. Energija sunčevog zračenja za grijanje i pripremu tople vode  
4. Sustavi regulacije i automatizacije u zgradama (soba, zona, zgrada, CNUS)

 

2

5. Praktična nastava– Provedba energetskog pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom, izrada izvješća i preporuka

 

3

5.1. Priprema potrebnih podataka za proračun (izvori energije, uređaji.)  
5.2. Izrada izvješća i preporuka, unos potrebnih podataka u obrasce  
5.3. Prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti  

          6.                 Ispit teoretski i praktični dio – 2 sata

Ukupno: 14 sati nastave i 2 sata ispita

 

Tko su polaznici obuke:

Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja a posebno osobe arhitektonske, građevinske strojarske i elektrotehničke struke

Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavaju uvjete propisane člankom 7. stavka 2 alineja 1. i 2. Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada (“Narodne novine” broj 81/12 linkati na i 64/13).

Provođenje programa izobrazbe:

Za način povođenja programa izobrazbe, uvjete i način održavanja obuke, provjeru znanja osoba koje prolaze program osposobljavanja i usavršavanja, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.

 

TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR

Kotizacija iznosi 4.000,00 kuna + PDV, a za članove DGIZ-a 3.600,00 kuna + PDV i uključuje prisustvovanje predavanjima, materijale s predavanja, program za proračun, ispitna pitanja, knjigu s propisima iz tehničke regulative i osvježenja u pauzi.

Cijena uz sve navedeno uključuje i polaganje ispita.

 

Kotizacija se uplaćuje na račun DGIZ-a, OIB: 08954544114, IBAN: HR8923600001101419024, model: 00, poziv na broj 16-06-2021.

 

PRIJAVA POHAĐANJA PROGRAMA IZOBRAZBE - MODUL 2

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PREDRAČUN:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

4 + 10 =