Pripremni seminari za stručni ispit

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb, tel./faks: 01/4872-498,
OIB: 08954544114
IBAN-a HR8923600001101419024 poziv na broj 03/2018.

O B A V I J E S T

DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB organizira

PRIPREMNI SEMINAR
za pripremu kandidata za polaganje stručnog ispita

ARHITEKTONSKE I GRAĐEVINSKE STRUKE

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira dvodnevni Pripremni seminar za stručni ispit u kojem će 13 stručnih predavača svojim predavanjima i pisanim prilozima (sleidovima i tekstovima) obraditi cjelokupno gradivo ispitnih programa za sudionike u gradnji građevinske i arhitektonske struke iz priloga 5. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, NN 129/15. Pripremni seminar održava se u dvorani zgrade Hrvatskog inženjerskog saveza (HIS) u Berislavićevoj 6 koja je zaštićeni spomenik kulture – jednokatna neorenesansna palača s potkrovljem u samom središtu Zagreba.

PROGRAM PREDAVANJA NA PRIPREMNOM SEMINARU:

1. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE:
1.1. Ivan Kovačić: Prostorno uređenje, katastar nekretnina i nezakonito izgrađene zgrade,
1.2. Nada Marđetko-Škoro: Gradnja, građevinska inspekcija i poslovi i djelatnosti u gradnji,
1.3. Josipa Tokić: Obvezni odnosi u graditeljstvu, upravno postupanje i uredsko poslovanje te komunalno gospodarstvo.

2. REGULATIVA ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA:
2.1. Miodrag Drakulić i Milan Carević: Zaštita od požara,
2.2. Dražen Leš: Zaštita na radu i zaštita od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja te od buke,
2.3. Ivan Kovačić: Zaštita okoliša, zaštita i očuvanje kulturnih dobara i zaštita prirode.

3. TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE
Opća tehnička regulativa gradnje i uže područje struke:
3.1. Mihaela Zamolo: Opća sigurnost i sukladnost proizvoda, akreditacija, mjeriteljstvo i normizacija, građevni proizvodi, ocjenjivanje sukladnosti, isprave o sukladnosti i označavanje građevnih proizvoda, proračun konstrukcija, novo zakonodavstvo i eurokodovi,
3.2. Želimir Frančišković: Čelične konstrukcije – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
3.3. Mario Ille: Betonske konstrukcije – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
3.4. Željko Štromar: Zgrade – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
3.5. Vlatka Rajčić: Drvene konstrukcije – Opća tehnička regulativa,
3.6. Vjekoslava Zagotta: Hidrotehničke građevine – Opća tehnička regulativa i uže područje struke,
3.7. Dražen Antolović: Prometne građevine – Opća tehnička regulativa i uže područje struke.

Polaznici Pripremnog seminara dobit će zbirku predavanja sa seminara i ažuriranu zbrirku propisa u elektronskom obliku (CD). Ostvaruju i 20 bodova, od čega 15 bodova građevno tehničke regulative i 5 bodova struke.
Pripremi seminar, uključivo i pauze između pojedinih predavanja, održava se od 7,30 do 19,00 sati.

Cijena za članove Hrvatskog saveza građevinskih inženjera: 900,00 kn
Cijena za one koji nisu članovi: 1.200,00 kuna
Termini održavanja: 26.-27.3.2018
Vrijeme održavanja: od 7,30 – 19,00 sati
Mjesto održavanja: Društvo građevinskih inženjera, Berislavićeva 6, Zagreb.

 

Polaznici pripremnog seminara ostvaruju 20 bodova, od čega 15 bodova građevno tehničke regulative i 5 bodova struke

PRIJAVE I INFORMACIJE: Društvo građevinskih inženjera Zagreb, Berislavićeva 6, I kat – soba 24 ili na tel./faks: 01/4872-498 ili na e-mail: dgiz@zg.t-com.hr

Tajnik seminara:
Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

Obrazac prijave za sudjelovanje na Pripremnom seminaru za polaganje stručnog ispita arhitektonske – građevinske struke

Naziv seminara *
Datum održavanja *
Ime i prezime *
OIB*
Struka/titula *
Mjesto rođenja *
Datum rođenja *
Kućna adresa – ulica i broj,
mjesto i poštanski broj *
Tvrtka / institucija i OIB
Ulica i kućni broj tvrtke
Pošt. broj i mjesto
Telefon
Mobilni telefon
E-mail adresa
Član sam temeljnog društva HSGI *

 

KANDIDATIMA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA ZA STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA

Postupak polaganja stručnog ispita reguliran je Pravilnikom o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN broj 129/15) (u daljnjem tekstu: Pravilnik), gdje je dan i ispitni program s popisom važeće tehničko – građevinske regulative.

Kandidati su osim odredbi zakona i propisa popisanih u Popisu važeće građevno – tehničke regulative dužni poznavati i odredbe onih izmjena i/ili dopuna popisanih zakona i propisa koji stupe na snagu nakon datuma utvrđivanja ovog Popisa. Kandidati su dužni poznavati i odredbe onih zakona i propisa donesenih na temelju zakona koji zamijene preuzete propise i priznata tehnička pravila popisana u ovom Popisu važeće građevnotehničke regulative, a koji stupe na snagu nakon datuma utvrđivanja navedenog Popisa.

Nastavno se nalazi VODIČ KROZ PROPISE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA ZA STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA, u kojem je dan prikaz tehničko građevinske regulative propisane Pravilnikom o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja za Strukovno područje građevinarstva, s naznakom izmjena i /ili dopuna propisa koji su stupili na snagu nakon stupanja na snagu Pravilnika, ažuriran na dan 16.09.2017. godine.

Napomena:
U ovom vodiču obrađeni su propisi za STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA, za ispitni program: POSLOVI SUDIONIKA U GRADNJI.

Napomena:
U ovom vodiču obrađeni su propisi za STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA, za ispitni program: POSLOVI SUDIONIKA U GRADNJI.

Svi propisi potrebni za polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva za strukovno područje građevinarstva, mogu se nabaviti u digitalnom obliku (na CD-u) u DRUŠTVU GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB, Berislavićeva 6, Zagreb, po cijeni od 50,00 kn po komadu, a sve norme se na istoj adresi mogu dobiti na uvid.

SVIMA KOJI SE SPREMAJU POLAGATI STRUČNI ISPIT ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA!!!
DRUŠTVO GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB objavljuje tablicu VODIČ KROZ PROPISE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA ZA STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA, u kojem je dan prikaz tehničko građevinske regulative propisane Pravilnikom o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja za Strukovno područje građevinarstva, s naznakom izmjena i /ili dopuna propisa koji su stupili na snagu nakon stupanja na snagu Pravilnika, ažuriran na dan 03.02.2018. godine.
U ovom vodiču obrađeni su propisi za STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA, za ispitni program: POSLOVI SUDIONIKA U GRADNJI.

VODIČ KROZ IZVORE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA ZA STRUKOVNO PODRUČJE GRAĐEVINARSTVA
PROPISANO NA DAN 19.10.2015. AŽURIRANO STANJE NA DAN 03.02.2018.
BROJ NARODNIH NOVINA BROJ NARODNIH NOVINA NAPOMENA
POSLOVI SUDIONIKA U GRADNJI – MAGISTAR INŽENJER
1. OSNOVE TEHNIČKE REGULATIVE
1.1. Prostorno uređenje i gradnja građevina
1. Zakon o gradnji 153/13 153/13,
20/17
20/17 – Izmjene i dopune Zakona
2. Zakon o prostornom uređenju 153/13 153/13, 65/17 65/17 – Izmjena i dopuna Zakona
Zakon o prostornom uređenju i gradnji 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12
3. Zakon o građevinskoj inspekciji 153/13 153/13
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje 78/15 78/15
5. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju 78/15 78/15
6. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  86/12 i 143/13  86/12, 143/13 i 65/17 65/17 – Izmjena i dopuna Zakona
Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru 98/12 98/12
7. Uredba o određivanju građevina i drugih zahvata u prostoru državnog i područnog (regionalnog) značaja 37/14 i 154/14 37/14 i 154/14
8. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina 64/14, 41/15 i 105/15 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17 61/16 i 20/17 – Izmjene Pravilnika
9. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta 55/14 i 41/15 55/14, 41/15,
67/16 i 23/17
67/16 – Izmjena Pravilnika
23/17 – Izmjena i dopuna Pravilnika
10. Pravilnik o geodetskom projektu 12/14 i 56/14 12/14 i 56/14
11. Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera 111/14 i 107/15 111/14 i 107/15,
20/17
20/17 – Izmjena Pravilnika
12. Pravilnik o kontroli projekata 32/14 32/14
13. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine 108/04 108/04
14. Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 43/14 43/14
15. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta 42/14 42/14
16. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 79/14, 41/15 i 75/15 79/14, 41/15 i 75/15
17. Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište 42/14 42/14
1.2. Komunalno gospodarstvo
18. Zakon o komunalnom gospodarstvu 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14
19. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa 136/06, 135/10, 14/11- ispravak i 55/12 136/06, 135/10, 14/11- ispravak i 55/12
1.3. Normizacija
20. Zakon o normizaciji 80/13 80/13
1.4. Obvezni odnosi u graditeljstvu
21. Zakon o obveznim odnosima 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15
1.5. Upravno postupanje i uredsko poslovanje
22. Zakon o općem upravnom postupku 47/09 47/09
23. Uredba o uredskom poslovanju  7/09  7/09
2. REGULATIVA ZAŠTITE OSOBA, OKOLIŠA, KULTURNIH I DRUGIH MATERIJALNIH DOBARA
2.1. Zaštita od požara
1. Zakon o zaštiti od požara 92/10 92/10
2. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima 108/95 i 56/10 108/95 i 56/10
3. Zakon o eksplozivnim tvarima 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10
4. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara 29/13 i 87/15 29/13 i 87/15
5. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe 35/94, 55/94 – ispravak i 142/03 35/94, 55/94 – ispravak i 142/03
6. Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata 100/99 100/99
7. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara  08/06  08/06
8. Pravilnik o zaštiti od požara u skladištima 93/08 93/08
9. Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja 141/11 141/11
10. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara  51/12  51/12
11. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtijevanosti mjera zaštite od požara 56/12 i 61/12 56/12 i 61/12
12. Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole  115/11  115/11
2.2. Zaštita na radu
13.  Zakon o zaštiti na radu 71/14, 118/14 i 154/14 71/14, 118/14 i 154/14
Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme 16/16 pripadajući Pravilnik
14. Zakon o inspektoratu rada 19/14 19/14
15. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada 29/13 29/13
16. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima  51/08  51/08
17.  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme  21/08  21/08
18. Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava  39/06  39/06
19. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta  42/05  42/05
20. Pravilnik o sigurnosnim znakovima 91/15 i 102/15 91/15, 102/15 i
61/16
61/16 – dopuna Pravilnika
21. Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta 49/86 49/86
22.  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada i prilog istom Pravilniku  5/84  5/84
23. Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu 56/83 56/83
2.3. Zaštita od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja i drugi zahtjevi higijene, zdravlja i zaštite okoliša
24. Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti 141/13 i 39/15 141/13, 39/15, 130/17 130/17 – izmjena i dopuna Zakona
25. Zakon o zaštiti od neionizirajućeg zračenja 91/10
Pravilnik o zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati radnici koji obavljaju poslove s izvorima neionizirajućeg zračenja 59/16 pripadajući Pravilnik
26. Zakon o zaštiti okoliša 80/13 i 78/15 80/13 i 78/15
27. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš 61/14 61/14 i
3/17
3/17 – izmjene i dopune Uredbe
28. Uredba o okolišnoj dozvoli  8/14  8/14, 5/18 5/18 – izmjena i dopuna Uredbe
29. Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13 i 153/13 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16 41/16 – izmjene i dopune Zakona
30. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 145/04
2.4. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara
31. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15 – Uredba 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 – Uredba, i 44/17 44/17 – izmjene i dopune Zakona
3. TEHNIČKA REGULATIVA GRADNJE
3.1. Opća tehnička regulativa gradnje
3.1.1. Akreditacija, mjeriteljstvo, opća sigurnost proizvoda, ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda (svi kandidati)
1. Zakon o građevnim proizvodima 76/13 i 30/14 76/13, 30/14 i 130/17 130/17 – Izmjena i dopuina Zakona
2. Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011.
3. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 od 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 od 18. veljače 2014. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 od 18. veljače 2014.
4. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 od 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 od 21. veljače 2014. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 od 21. veljače 2014.
5. Zakon o općoj sigurnosti proizvoda 30/09, 139/10 i 14/14 30/09, 139/10 i 14/14
6. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 80/13 i 14/14 80/13 i 14/14
7. Zakon o akreditaciji 158/03, 75/09 i 56/13 158/03, 75/09 i 56/13
8. Zakon o mjeriteljstvu 74/14 74/14
9. Tehnički propis o građevnim proizvodima 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13 i 136/14 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15 119/15 – izmjena Tehničkog propisa
1.1.1. Ocjenjivanje i provjera stalnosti svojstava građevnih proizvoda (svi kandidati)
10. Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11 103/08, 147/09, 87/10 i 129/11
11. HRN EN ISO 9001 Sustavi upravljanja kvalitetom – Zahtjevi
1.1.2. Temeljni zahtjevi (bitni zahtjevi), nesmetan pristup i kretanje u građevinama i ostali uvjeti
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 17/17 Novi propis:
Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju važiti:
1. Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)
2. Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)
3. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)
4. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10 i 136/12)
5. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
6. Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13).
12. Tehnički propis za betonske konstrukcije 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
13. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona 119/09, 125/10 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
14. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 97/14 i 130/14 128/15 novi Tehnički propis, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14 i 130/14) prestao važiti
15. Tehnički propis za zidane konstrukcije  01/07 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
16. Tehnički propis za drvene konstrukcije 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
17. Tehnički propis za dimnjake u građevinama  03/07  03/07
18. Tehnički propis za čelične konstrukcije 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
19. Tehnički propis za aluminijske konstrukcije 80/13 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
20. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 78/13 78/13
21. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina 16/07 i 124/10 16/07, 124/10,
121/16 i 9/17
121/16 i 9/17 – iizmjene i dopune Zakona
Priznata tehnička pravila
22. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu Službeni list, br. 21/9 Službeni list, br. 21/9
1.1.3. Drugi zakoni
23. Zakon o cestama 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14
24. Zakon o vodama 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14
3.2. Uže područje struke – odabire se samo jedno uže područje struke
3.2.1. Betonske i zidane konstrukcije
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 17/17 Novi propis:
Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju važiti:
1. Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)
2. Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)
3. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)
4. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10 i 136/12)
5. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
6. Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13).
25. Tehnički propis za betonske konstrukcije 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
26. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona 119/09, 125/10 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
27. Tehnički propis za zidane konstrukcije  01/07 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
28. Tehnički propis za dimnjake u građevinama  03/07  03/07
29. HRN EN 1990 Eurokod 0 – Osnove projektiranja
30. niz HRN ENV 1991 Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije
31. niz HRN ENV 1992 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija
32. niz HRN EN 1994 Eurokod 4 – Projektiranje spregnutih konstrukcija od čelika i betona
33. niz HRN ENV 1996 Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija
34. niz HRN ENV 1997 Eurokod 7 – Geotehničko projektiranje
35. niz HRN ENV 1998 Eurokod 8 – Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija
3.2.2. Čelične konstrukcije
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 17/17 Novi propis:
Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju važiti:
1. Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)
2. Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)
3. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)
4. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10 i 136/12)
5. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
6. Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13).
36. Tehnički propis za čelične konstrukcije 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
37. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona 119/09, 125/10 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
38. HRN EN 1990 Eurokod 0 – Osnove projektiranja
39. niz HRN EN 1991 Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije
40. niz HRN EN 1993 Eurokod 3 – Projektiranje čeličnih konstrukcija
41. niz HRN EN 1994 Eurokod 4 – Projektiranje spregnutih čelično – betonskih konstrukcija
42. niz HRN EN 1997 Eurokod 7 – Geotehničko projektiranje
43. niz HRN EN 1998 Eurokod 8 – Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija
Priznata tehnička pravila
44. Tehnički propisi za održavanje čeličnih konstrukcija za vrijeme eksploatacije, Službeni list br. 6/65 Službeni list br. 6/65
45. Tehnički propisi za pregled i ispitivanja nosivih čeličnih konstrukcija, Službeni list br. 6/65 Službeni list br. 6/65
3.2.3. Zgrade
Tehnički propis za građevinske konstrukcije 17/17 Novi propis:
Danom stupanja na snagu ovoga Propisa prestaju važiti:
1. Tehnički propis za zidane konstrukcije (NN 1/07)
2. Tehnički propis za drvene konstrukcije (NN 121/07, 58/09, 125/10 i 136/12)
3. Tehnički propis za čelične konstrukcije (NN 112/08, 125/10, 73/12 i 136/12)
4. Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona (NN 119/09, 125/10 i 136/12)
5. Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12)
6. Tehnički propis za aluminijske konstrukcije (NN 80/13).
46. Tehnički propis za betonske konstrukcije 139/09, 14/10, 125/10 i 136/12 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
47. Tehnički propis za zidane konstrukcije  01/07 VAN SNAGE Stavljen van snage Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (NN 17/17)
18. Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama 97/14 i 130/14 128/15 novi Tehnički propis, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14 i 130/14) prestao važiti
19.  Tehnički propis za prozore i vrata 69/06 69/06
50. Tehnički propis za dimnjake u građevinama  03/07  03/07
51. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama 87/08 i 33/10 87/08 i 33/10
52. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti 78/13 78/13
53. Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i o energetskom certificiranju 48/14 i 150/14 48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16, 17/17
88/17
88/17 – novi Pravilnik

48/14, 150/14, 133/15, 22/16, 49/16, 87/16 i 17/17 – van snage, osim u dijelu koji se odnosi na provođenje energetskih pregleda javne rasvjete koje se primjenjuju do donošenja posebnog propisa

54. HRN EN 1990 Eurokod 0 – Osnove projektiranja
55. niz HRN ENV 1991 Eurokod 1 – Djelovanja na konstrukcije
56. niz HRN ENV 1992 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija
57. niz HRN ENV 1996 Eurokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcija
58. niz HRN ENV 1997 Eurokod 7 – Geotehničko projektiranje
59. niz HRN ENV 1998 Eurokod 8 – Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija
60. HRN EN ISO 13790:2008 Energijska svojstva zgrada – Proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora (EN ISO 13790:2008)
61. Zakon o zaštiti od buke 30/09, 55/13 i 153/13 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16 41/16 – izmjena i dopuna Zakona
62. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave 145/04 145/04
63. Pravilnik o sigurnosti dizala 20/16 20/16 – novi Pravilnik, čijim danom stupanja na snagu prestaju važiti odredbe članaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 36. stavak 1. i Dodataka I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV Pravilnika o sigurnosti dizala (»Narodne novine«, br. 58/2010).
Pravilnik o sigurnosti dizala 58/10
Priznata tehnička pravila
64. Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu Službeni list, br. 21/90
65. HRN U.J6.001/82 – Akustika u građevinarstvu. Termini i definicije.
66. HRN U.J6.151/82 – Akustika u građevinarstvu. Standardne vrijednosti za ocjenu zvučne izolacije.
67. HRN U.J6.201/89 – Akustika u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada.
68. HRN U.F2.010/78 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova.
69. HRN U.F2.011/77 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje keramičarskih radova.
70. HRN U.F2.012/78 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje ličilačkih radova.
71. HRN U.F2.016/77 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje parketarskih radova.
72. HRN U.FS.017/78 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje radova pri polaganju podnih podloga.
73. HRN U.F2.024/80 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti izvođenja izolacijskih radova na ravnim krovovima.
74. HRN U.F3.050/78 – Završni radovi u građevinarstvu. Tehnički uvjeti za izvođenje teracerskih radova.
75. HRN U.F7.010/68 – Prirodni kamen. Tehnički uvjeti za oblaganje kamenim pločama.
3.2.4. Prometne građevine
76. Zakon o cestama 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14
77. Zakon o sigurnosti prometa na cestama 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14,  64/15 i 108/17 108/17 – Izmjena Zakona
78. Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta 34/12 34/12
Odluka o razvrstavanju javnih cesta 103/17 pripadajuća Odluka
79. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste 53/02 53/02 i 20/17 20/17 – izmjena Pravilnika
80. Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade prometnog elaborata za ceste 140/13 140/13
81. Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu 95/14 95/14
82. Pravilnik o autobusnim stajalištima 119/07 119/07
93. Pravilnik o održavanju cesta 90/14 90/14
84. Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa 110/01 110/01
85. Zakon o željeznici 94/13 i 148/13 94/13, 148/13 i 73/17 73/17 – Izmjena i dopuna Zakona
86. Odluka o razvrstavanju željezničkih pruga  3/14  3/14 i 72/17 72/17 – dopuna Odluke
87. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava 82/13, 18/15 i 110/15 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17 70/17 – Izmjena Zakona
88. Pravilnik o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnog tijeka željezničkog prometa 133/09, 144/09, 14/10 i 56/12 133/09, 144/09, 14/10 i 56/12
89. Pravilnik o željezničkoj infrastrukturi 127/05 i 16/08 127/05 i 16/08
90. Pravilnik o tehničkim uvjetima za sigurnost željezničkog prometa kojima moraju udovoljavati željezničke pruge 128/08 128/08
91. Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica 111/15 111/15
92. Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko – cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge 111/15 111/15
93. Pravilnik o općim uvjetima za građenje u zaštitnom pružnom pojasu 93/10 93/10
94. Pravilnik o signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama u željezničkom prometu 94/15 94/15
Priznata tehnička pravila
95. HRN U.B9.012/81 – Projektiranje i građenje putova. Procjena osjetljivosti kolovozne konstrukcije na djelovanje mraza i tehničke mjere za sprečavanje oštećenja.
96. HRN U.S4.064/90 – Tipovi osiguranja kosina nasipa i usjeka i nožica nasipa.
97. HRN U.S4.104/84 – Tehnička oprema javnih putova. Zaštitne ograde. Termini i definicije. Klasifikacija.
98. HRN U.C4.012/81 – Projektiranje i građenje cesta. Dimenzioniranje novih asfaltnih kolovoznih konstrukcija.
99. HRN U.C4.016/81 – Projektiranje i građenje cesta. Klimatski i hidrološki uvjeti.
100. HRN U.E1.010/87 – Projektiranje i građenje cesta. Zemljani radovi na izgradnji putova. Tehnički uvjeti za izvođenje.
101. HRN U.E4.010/64 – Tehnički uvjeti za izradu površinskih zastora.
102. HRN U.E4.014/90 – Projektiranje i građenje putova. Izrada habajućih slojeva od asfaltnih betona vrućim postupkom. Tehnički uvjeti.
103. HRN U.E8.010/81 – Projektiranje i građenje cesta. Nosivost i ravnost na nivou posteljice.
104. HRN U.E8.016/81 – Projektiranje i građenje cesta. Mjerenje deflaksije fleksibilnog kolnika. Oprema i metode.
105. HRN U.E9.021/86 – Projektiranje i građenje cesta. Izrada gornjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. Tehnički uvjeti.
106. HRN U.E9.022/70 – Nosivi slojevi podloga za ceste od mehanički stabiliziranog tla. Tehnički uvjeti za izradu.
107. HRN U.E9.024/80 – Projektiranje i građenje cesta. Izrada nosivih slojeva kolničke konstrukcije putova od materijala stabiliziranih cementom i sličnim hidrauličkim vezivom. Tehnički uvjeti.
108. HRN E9.026/82 – Projektiranje i građenje cesta. Izrada stabiliziranog tla vapnom i izrada nosivih slojeva za putove od materijala stabiliziranih vapnom.
109. HRN E9.028/82 – Projektiranje i građenje cesta. Izrada donjih nosivih slojeva od bitumeniziranog materijala po vrućem postupku. Tehnički uvjeti.
110. HRN U.M3.090/61 – Uzimanje uzoraka asfaltnih mješavina za kolovoze i mase za zalijevanje sastavaka.
111. HRN U.C1.025/88 – Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila. Biciklističke staze.
112. HRN U.C1.024/88 – Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila. Slobodni profili za vozila javnog gradskog prometa.
113. HRN U.C1.030/88 – Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Produžni profil kolnika.
114. HRN U.C1.022/88 – Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila kolnika, slobodni profili.
115. HRN U.C1.020/88 – Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Klasifikacija prometnica. Vrijednosti računskih brzina.
116. HRNB U.C.023/88 – Projektiranje i građenje gradskih prometnica. Elementi poprečnog profila pješačke staze.
3.2.5. Hidrotehničke građevine
117. Zakon o vodama 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14
118. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta 66/11 i 47/13 66/11 i 47/13
119. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata 78/10, 79/13 i 9/14 78/10, 79/13 i 9/14
120. Uredba o standardu kakvoće voda 73/13, 151/14 i 78/15 73/13, 151/14 i 78/15 i 61/16 61/16 – izmjena i dopuna Uredbe
121. Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda  5/11  5/11
122. Državni plan obrane od poplava 84/10 84/10
123. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje 83/10, 126/12 i 112/14 83/10, 126/12 i 112/14
124. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne vodoopskrbe 28/11 i 16/14 28/11 i 16/14
125. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje 28/11 i 16/14 28/11 i 16/14
Priznata tehnička pravila
126. HRN U.C5.020/80 – Projektiranje nasutih brana i hidrotehničkih nasipa. Tehnički uvjeti.