Pozivamo Vas na ON LINE obnovu znanja iz područja:

“ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE U POSLOVIMA GRADNJE”

 koja će se održati u

petak, 18. rujna 2020.g., od 14h do 15,30h

– Obnova znanja se provodi za osobe koje obavljaju poslove sudionika u gradnji: građevinske, arhitektonske, elektrotehničke i strojarske struke. Provodi se navedeno predavanjem o uvodno naznačenim temama u trajanju od jednog školskog sata i razmatranjem tih tema.

– Predavač i voditelj razmatranja je Ivan Kovačić, dipl. ing.građ., koji već više godina predaje o primjeni propisa zaštite okoliša i zaštite prirode u poslovima gradnje na Pripremnom seminaru DGIZ-a za polaganje stručnog ispita sudionika u gradnji.

– Obnova znanja odnosi se na odredbe Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18 i 14/19), Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14 i 3/17) te Uredbe o okolišnoj dozvoli (NN 8/14 i 5/18) koje utječu na gradnju.

 

Podteme o kojima se razmatra u on line obnovi znanja:

Zakon o zaštiti okoliša i dvije uredbe za provedbu tog Zakona

– pojmovi zaštite okoliša,

– instrumenti zaštite okoliša,

– prostorni planovi kao instrument zaštite okoliša, strateška procjena

– procjena utjecaja zahvata na okoliš,

– postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš,

– okolišna dozvola.

Zakon o zaštiti prirode

– ekološka mreža – Natura 2000,

– uvjeti zaštite prirode,

– ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu, rješenje o prihvatljivosti

– zaštićena područja prirode: nacionalni parkovi, parkovi prirode i dr.,

– speleološki objekti, minerali i fosili.

Zakon o prostornom uređenju i Zakon o gradnji – izrada idejnog i glavnog projekta te izdavanje lokacijske i građevinske dozvole kojima prethodi rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenje  o ocjeni potrebe procjene utjecaja na okoliš.

 

Napomene:

Polaznik stručnog seminara ostvaruje 2 boda iz građevno-tehničke regulative.

Potvrda o sudjelovanju na stručnom seminaru potrebna za upis bodova, polazniku će biti izdana po završetku seminara.

Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije.

Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.

Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

 

Cijena:

– za članove DGIZ-a: 200,00 kn + pdv =250,00 kn,

– za sve ostale: 220,00 kn + pdv =275,00 kn.

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, model: HR00, poziv na broj: 18-09-2020

Prijave niže dolje ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

12 + 2 =