OBJAVA ODRŽAVANJA OBUKE

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA REVIZORE CESTOVNE SIGURNOSTI

  1. MJESTO ODRŽAVANJA
   DGIZ Berislavićeva 6., Zagreb
  1. TERMINI ODRŽAVANJA
   • 17.-21.4.2018.

Nositelj programa zadržava pravo odgode termina održavanja zbog malog broja prijavljenih polaznika, manje od 5. polaznika

  1. IMENA PREDAVAČA
   • mr. sc. Mirjana Mašala-Buhin, dipl. ing. građ.
   • mr. sc. Stjepan Kralj, dipl. ing. građ.
   • mr. sc. Slobodan Kljajić, dipl. ing. prom.
   • mr. sc. Slaviša Rajič, dipl.ing. građ
   • Neven Kovačević, dipl.ing. građ.
   • Igor Bukvić, dipl.ing.građ.
  1. TERMIN ODRŽAVANJA PISMENOG ISPITA
   30 dana po završetku predavanja
  1. TROŠKOVI KOTIZACIJE ZA SEMINAR
   Cijena s polaganjem ispita 15.000,00 kuna
   U kotizaciju su uključena predavanja iz teorijskog i praktičnog dijela u trajanju od 36 sati sukladno programu odobrenom od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, materijali s predavanja u pisanom i elektroničkom obliku, te osvježanja u pauzi.Članovi DGIZ-a ostvaruju popust 30%, po cijeni 10.500,00 kunaPolaznici koji žele pohađati samo predavanja bez polaganja ispita, odnosno oni polaznici koji nisu zainteresirani ili ne zadovoljavaju uvjete za ishođenja suglasnosti za revizora cestovne sigurnsti, ostvaruju pravo na nižu kotizaciju u neto iznosu 7.500,00 kunaPolaznici, uz prijavu na izobrazbu, trebaju dostaviti diplomu, dokaz o najmanje 10 godina radnog iskustva u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija te dokaz o referentnim radovima na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta)
  2. BODOVANJE
   Svi polaznici dobivanju uvjerenje o pohađanju izobrazbe i ostvaruju pravo na 36 bodova .
  1. OPĆE NAPOMENE
   Maksimalni broj polaznika je 20. Ukoliko se prijavi više od 20 kandidata prednost imaju oni koji su prije izvršili uplatu kotizacij

Tko su polaznici:

STRUČNJACI GRAĐEVINSKE I PROMETNE STRUKE

Osobe koje su zainteresirane za ishođenje ovlaštenja za revizore cestovne sigurnosti i ispunjavaju uvjete propisane člankom 19. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnisti (“Narodne novine” broj 16/16)
– ne smije biti kazneno kažnjavan,
– završen studij (diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, tijekom kojega je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog ili preddiplomskog stručnog studija) građevinske ili prometne struke,
– najmanje 10 godina radnog iskustvo u struci stečeno nakon završenog odgovarajućeg studija iz prethodnog stavka,
– dokaz o referentnim radovima na području projektiranja u prometu, revidiranja ili recenziranja prometnih projekata ili izrade prometno sigurnosnih analiza, odnosno analiza nesreća na cestama za najmanje deset projekata ili studija (dokazi se prilažu u obliku potvrde poslodavca ili naručitelja projekta),
Pravo na polaganje ispita i ishođenja Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja imaju polaznici koji ispunjavanj uvjete propisane Pravilnikom o reviziji cestovne sigurnosti (“Narodne novine” broj 16/16).

  Polaznici mogu biti sve zainteresirane fizičke osobe u svrhu stjecanja i proširenja znanja iz ovog područja i kvalitetnijem pristupu sigurnosti prometa kod projektiranja, nadzora i izvođenja prometnica U svrhu cjeloživotnog naobrazovanj i stručnog uključivanju za potrebe šire zajednice.

INVESTITORI POMETNICA

  U svrhu cjeloživotnog maobrazovanja koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa, program građenja i održavanja javnih cesta, strategiju razvoja prometa, izradu stručne podloge za prostorno planske dokumrnte.

UPRAVITELJI DRŽAVNIH, ŽUPANIJSKIH, LOKALNIH I GRADSKIH CESTA

  Koji žele upoznati zakonsku regulativu iz područja sigurnosti prometa i cesta, program građenja i održavanja javnih cesta u svrhu utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, strategiju razvoja prometa.

STRANI DRŽAVLJANI

  Priznavanje znanja stečenog u inozemstvu i osposobljavanje stranih državljana koji žele da im se status prizna u RH a sve sukladno ćlanku 16. i članku 17. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnisti (“Narodne novine” broj 16/16),

DRŽAVLJANI RH koji su stekli status revizora i inozemstvu

  Priznavanje znanja stečenog u inozemstvu i osposobljavanje da im se status prizna u RH a sve sukladno članku 17. Pravilnika o reviziji cestovne sigurnosti i osposobljavanja revizora cestovne sigurnisti (“Narodne novine” broj 16/16)

Provođenje programa izobrazbe:

Za način povođenja programa izobrazbe, uvjeti i način održavanja obuke, provjere znanja osoba koje prolaze progam osposobljavanja i usavršavanje, Društvo građevinskih inženjera Zagreb propisalo je Pravila.