AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

 

 

 

1. “IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I ENERGETSKA OBNOVA SPORTSKIH GRAĐEVINA”

– održat će se 24.03.2020.g.

– informacije i prijave na linku:

2. “PROJEKTANTI I PROJEKTI

– izmjene i dopune zakona i novi pravilnici o projektima

– usklađenost projekata i sudjelovanje drugih struka u izradi projekata

Koji će se održati u utorak, 7. travnja 2020. godine u prostorijama DGIZ-a, Berislavićeva 6, Zagreb.

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA

08,30 – 09,00

Prijave polaznika Stručnog seminara

– preuzimanje skripte s prilozima  iz predavanja

09,00 – 09,45

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

I. Izmjene i dopune zakona iz 2019. koje uređuju:

– prostono uređenje i gradnju,

–  poslove i djelatnosti te strukovne komore

 

09,45 – 10,30

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.

II. Projektanti i projekti

– obveze i odgovornosti projektanata

10,30 – 10,45 odmor uz kavu i sokove

10,45 – 11,30

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.

III. Novi pravilnici o projektima (1),

– obvezni sadržaj idejnog projekta

11,30 – 12,15

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.

IV. Novi pravilnici o projektima (2),

– obvezni sadržaj u opremanje projekata građevina

12,15 – 13,00 odmor uz kavu i sokove

13,00 – 13,45

 

Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

V. Prostorni planovi i posebni propisi

– obveza usklađenosti projekata

13,45 – 14,30

 

Adam Agotić, dipl.ing.geod.

VI. Zadaće geodetske struke u poslovima projektiranja

– geodetske situacije idejnog i glavnog projekta

14,30 -15,45

dr. Miodrag Drakulić

VII.  Zaštita od požara

– izrada projekata i građenje građevina

15,45 – 16,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

 

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU

I. Izmjene i dopune zakona iz 2019.g.

Osvrt na izmjene i dopune zakona donesene u 2019. i/ili koje su u toj godini stupile na snagu:

– tri izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju (NN 118/18, 39/19 i NN 98/19),

– dvije izmjene i dopune Zakona o gradnji (NN  39/19 i NN 125/19),

– dvije izmjene i dopune Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 118/18 i 110/19),

– jedna dopuna i jedna izmjena i dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 114/18 i NN 110/19).

Pobliže se razmatraju odredbe tih zakona u pisanom prilogu skripte.

II. Projektanti i projekti

– Razmatraju se odgovarajuće odredbe Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15, 118/18 i 110/19), Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19) te pravilnika koji propisuju kontrolu i nostrifikaciju projekata.

III. i IV. Novi pravilnici o projektima

–  Razmatraju se odredbe novih pravilnika o projektima, i to:

— Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19)  i

— Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/ 19) koji određuje izradu: glavnog, izvedbenog i tipskog projekta te projekta uklanjanja.

Propisuju ti pravilnici: obvezni sadržaj i elemente projekata, način njihovog opremanja, uvjete promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba, način razmjene elektroničkih zapisa te pravila za ispis i ovjeru ispisa projekata.

V. Prostorni planovi i posebni propisi

– Razmatra se pristup izradi idejnog, odnosno glavnog projektu s obzirom na obvezu njihove usklađenosti s prostornim planovima i posebnim propisima i izjavu koju potpisuju projektanti:

— da je idejni projekt koji se prilaže zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole u skladu s prostornim planom te s posebnim zakonima i propisima u skladu s kojima se izdaje lokacijska dozvola.

— da je glavni projekt koji se prilaže zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole, u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz čl. 68. st. 2. Zakona o gradnji (izdaje se lokacijska dozvola), odnosno da je glavni projekt u skladu s prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz čl. 68. st. 3. Zakona o gradnji (ne izdaje se lokacijska dozvola).

drugim propisima, uvjetima i pravilima iz čl. 68. st. 3. ZOG-a.

VI. Zadaće geodetske struke u poslovima projektiranja

– Osvrt na zadaće geodetske struke u poslovima gradnje na temelju odredbi Zakona o  državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) i Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 25/18). Razmatraju se odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (NN 39/19), Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 39/19) i novih pravilnika o projektima koje propisuju geodetske situacije idejnog i glavog projekta.

VII.  Zaštita od požara

– Razmatraju se odredbe Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) i propisa donesenih na temelju tog zakona koje se primjenjuju u poslovima gradnje. Razmatraju se i  odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (NN 39/19) i Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) o prikazu svih primijenjenih mjera zaštite od požara kao sastavnom dijelu glavnog projekta za građenje građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti zaštite od požara.                                                                                                

Voditelj stručnog seminara

Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

Za članove DGIZ-a kotizacija s PDV-om iznosi 700,00 kn, a za ostale 800,00 kn.

 

Kotizaciju treba uplatiti na IBAN DGIZ-a: HR8923600001101419024, model: 00;  poziv na broj: 07-04-2020

Polaznik stručnog seminara ostvaruje 8 bodova iz građevno-tehničke regulative.

Prijave online  www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

14 + 10 =