AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

 

 

 

1. GRAĐEVNO – TEHNIČKA REGULATIVA

05.06.2019. godine

  – izmjene i dopune zakona koji uređuju prostorno uređenje i gradnju,

     novi prostorni planovi i provedba temeljnih  zahtjeva za građevinu

 srijeda, 5. lipnja 2019. 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

08,30 – 09,00

Prijave polaznika Stručnog seminara

09,00 – 10,15

Držislav Dobrinić, dipl. ing. arh. i Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl.ing.arh. 
I. Sustav prostornog uređenja RH
II. Državni plan prostornog razvoja i prostorni planovi morskog područja

10,15 – 12,00

 Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh.

 III. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju,               NN 39/19, nova zakonska rješenja  i poboljšice rješenja

 IV. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, NN 39/19, nova zakonska rješenja i poboljšice rješenja.

12,00 – 12,30

odmor uz kavu i sokove

12,30 – 14,00

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh.

 V. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama: Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, osvrt na odredbe prijedloga

VI. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, osvrt na odredbe prijedloga.

14,00 – 15,45

Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

 VII. Temeljni zahtjevi za građevinu i njihova provedba u poslovima gradnje – odredbe ZOG-a, propisa donesenih na temelju ZOG-a i drugih propisa

15,45 – 16,00

Pitanja i prijedlozi polaznika stručnog seminara

 

 

 

Za članove DGIZ-a kotizacija s PDV-om iznosi 700,00 kn, a za ostale 800,00 kn.

 Kotizaciju treba uplatiti na IBAN DGIZ-a: HR8923600001101419024 s pozivom na broj 05-06-2019

 Polaznik stručnog seminara ostvaruje 8 bodova iz građevno-tehničke regulative.

Prijave online  www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

  

SAŽECI PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

  1. i II. U predavanju daje se prikaz postupka izrade i donošenja prostornih planova u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske (RH) koji je određen Zakonom o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19 (ZOPU), s posebnim osvrtom na postupak izrade Državnog plana prostornog razvoja (DPPR) kao prvog prostornog plana nove generacije. Izlažu se u predavanju i podaci o do sad obavljenim pripremnim, stručnim i analitičkim poslovima na izradi i donošenju DPPR-a te o jačanju sustava prostornog uređenja kroz suradnju sa županijskim zavodima za prostorno uređenje. Razmatra se također u predavanju pristup izradi prostornih planova morskih područja.

III. i IV. Hrvatski sabor na sjednici održanoj 11. travnja 2019. donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju, NN 39/19 (ID ZOPU) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, NN 39/19 (ID ZOG). Novi zakoni sadrže brojna nova zakonska rješenja i poboljšice postojećih rješenja, među ostalim: o sadržaju i načinu izrade idejnog i glavnog projekta, utvrđivanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, izdavanju potvrda glavnog projekta, izdavanju lokacijske, građevinske i uporabne dozvole, prijavi početka građenja, osobama izvođača koje vode građenje/ radove, tehničkom pregledu i evidentiranju izgrađene građevine u katastar te o sudjelovanju geodetske struke u poslovima gradnje. Sudionici u gradnji moraju biti upoznati sa novim zakonskim rješenjima iz ID ZOPU-a i ID ZOG-a jer ta rješenja mogu utjecati u bitnom na obavljanje poslova gradnje.

  1. i VI. Provedeno je od 9. 04. do 9. 05. 2019.. u skladu s objavom na internetskoj stranici MGIPU-a, Savjetovanje s javnošću o prijedlozima izmjena i dopuna: Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju. Prijedlozi navedenih zakona u 29 odnosno u 39 članaka sadrže nova zakonska rješenja i poboljšice postojećih rješenja koja će kako se ocjenjuje smanjiti administrativne barijere u obavljanju poslova prostornog uređenja i gradnje. Jedno od tih zakonskih rješenja je da se dosadašnje obvezno članstvo u strukovnim komorama za inženjere gradilišta i/ili voditelje radova zamjenjuje neobveznim upisom u imenik Komore. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o komori promijenile bi se strukovnim komorama neke od javnih ovlasti i okvir njihove nadležnosti.

VII. Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ZOG-om, propisima donesenim na temelju ZOG-a i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. Sudionici u gradnji, što se osobito odnosi na projektante. nadzorne inženjere, revidente, odnosno inženjere gradilišta i voditelje radova moraju biti upoznati s odredbama ZOG-a o temeljnim zahtjevima za građevinu i obvezama sudionika u gradnji u provedbi tih zahtjeva. Također,  s odredbama Uredbe EU br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011, Zakona o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19 i tehničkih propisa o dokazima (potvrdama) svojstava građevnih proizvoda koje se primjenjuju u poslovima gradnje. Razmatraju se stoga u bitnom odredbe tih propisa koje upućuju na provedbu temeljnih zahtjeva za građevinu u poslovima gradnje kao i odgovarajuće odredbe Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17, Pravilnika o kontroli projekata NN 32/14, Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/ 99, 29/03 i 20/17, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnik te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera NN 111/14, 107/15 i 20/17, Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, NN 43/14, Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 i Pravilnika o održavanju građevine, NN 122/14.

 

Voditelj stručnog seminara

 Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

 

2. ZAŠTITA OKOLIŠA I GOSPODARENJE VODAMA

    30.09.2019. godine

 

koji će se održati u utorak, 30. rujna2019.

 u Zagrebu Berislavićeva 6,

u DRUŠTVU GRAĐEVINSKIH INŽENJERA ZAGREB,

 

Društvo građevinskih inženjera Zagreb (DGIZ) organizira stručni seminar koji će se održati u zgradi HIS-a, Berislavićeva br. 6 u Zagrebu.

 

Za članove DGIZ-a kotizacija s PDV-om iznosi 700,00 kn, a za ostale 800,00 kn.

Kotizaciju treba uplatiti na IBAN DGIZ-a: HR8923600001101419024 s pozivom na broj 30-09-2019

Seminar traje 7 nastavnih sati, a polaznik ostvaruje 7 bodova 

 

Prijave online  www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

 Tel: 01/4872-498, fax: 01/4872-516; e-mail: dgiz@dgiz.hr

Raspored predavanja

 

830 – 900            Registracija

900 – 915             Tajnica Seminara mr.sc. Dijana Piškorić dipl.ing. građ.

                              Uvodna riječ i pozdrav

 

915 – 945            Potreba donošenja posebnih propisa za infrastrukturne

                              građevine–Tina Janjiš, dipl. ing. građ.

 

945 – 1030          Nove tehnologije u polietilenskim cjevovodima i sigurnost spojeva

                              –  Darko Lovrić, dipl. ing.

 

1030 – 1100             Očuvanje kvalitete podzemne vode grada Zagreba s obzirom na

                                  izgrađenost  sustava odvodnje – 

                                  mr. sc. Dijana Piškorić dipl.ing. građ.

 

1100  – 1115        Pauza za kavu

 

1115 – 1200        Polja za ozemljavanje mulja  – Davor Stanković, dipl. ing. građ 

 

1200 – 1245        Automatizacija procesa pneumatikom na pročistačima otpadnih

                              voda – Sven Donovald, dipl.ing.stroj.

 

1245 – 1315        Prevencija havarije kanalizacijske crpne stanice korištenjem

                              Godwin Dri-Prime  tehnologije – Krešimir Kanjir, dipl. ing.

 

1315 – 1400         Primjena postupka višekriterijske analize pri izboru postupaka

                               obnavljanja  kanalizacijskih – mr.sc. Dijana Piškorić dipl.ing. građ.

1415 – 1500         Pitanja i diskusija

 

Tajnica seminara: mr. sc. Dijana Piškorić, dipl. ing. građ.

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

15 + 7 =