AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

 

 

 

On line Stručni seminar:

“PROJEKTANTI I PROJEKTI

– održat će se 22. i 23. rujna 2020. godine, od 17h do 20h

 

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA:

                                               Utorak, 22. rujna 2020.

17,00 – 18,15

Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

I. Osvrt na izmjene i dopune zakona iz 2019.,                                       koji uređuju:

– prostorno uređenje i gradnju,

– poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje

– zadaće strukovnih komora

18,15 – 19,30

 

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.

II. Projektanti i projekti (1)

– odredbe zakona o projektantima i projektima

– obvezni sadržaj idejnog projekta

 

19,30 – 20,00

 

Pitanja i prijedlozi polaznika seminara
Srijeda, 23. rujna 2020.

 

 

17,00 – 18,15

 

 

 Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

III. Projektanti i projekti (2)

– provedba prostornih planova

– primjena posebnih propisa

– odredbe 30 posebnih zakona

18,15 -19,30

Bojan Linardić, dipl. ing. arh.

IV. Projektanti i projekti (3)

– obvezni sadržaj i opremanje projekta građevina

19,30 – 20,00 Pitanja i prijedlozi polaznika seminara

 

SAŽETAK PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

I. Osvrt na izmjene i dopune zakona iz 2019. g.:

– Daje se prikaz temeljnih odrednica:

— Izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju, iz NN 114/ 18, NN 39/19 i NN 98/19,

— izmjena i dopuna Zakona o gradnji, iz NN 39/19 i NN 125/19,

— izmjena i dopuna Zakona o poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji, iz NN 118/18 i NN 110/19,

— izmjena i dopuna Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, iz NN 114/18 i NN 110/19,

– Daje se i prikaz odredbi izmjena i dopuna  Pravilnika o jednostavnim i drugim  građevinama i radovima, iz NN 98/19 i NN 31/20.

 

II. Projektanti i projekti:

– Daje se prikaz odredbi Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19 (ZOPU), Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19 (ZOG), Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, NN 78/15, 118/18 i 110/19, Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15, 114/18 i 110/19) koje propisuju obveze i odgovornosti projektanata te sadržaj i primjenu idejnog projekta, glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja.

–  Daje se i prikaz odredbi Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 118/19) i primjene tih odredbi kod izrade idejnog projekta.

 

III.  Projektanti i projekti (2) 

– Daje se prikaz odredbi ZOPU-a i ZOG-a koje propisuju:

— provedbu prostornih planova za izdavanje akata prostornog uređenja i gradnje i izradu idejnog projekta odnosno glavnog projekta usklađenog s prostornim planovima područja u kojem je namjeravani zahvat u prostoru ili namjeravana gradnja građevine,

— utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, izdavanje potvrda o usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima i rješenjima zaštite okoliša i prirode,

– Daje se i prikaz odredbi 30 posebnih zakona i drugih propisa koje propisuju postupke i mjere u poslovima gradnje (odredbe zakona koji uređuju zaštitu okoliša i prirode, vode, zaštitu od požara, zaštitu kulturnih dobara, ceste, željeznice, pomorstvo i druga područja).

 

 IV. Projektanti i projekti (3)

–  Daje se i prikaz odredbi Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 118/19) i primjene tih odredbi kod izrade glavnog projekta, izvedbenog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja.

 Voditelj stručnog seminara:

Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

 

Napomene:

Polaznik stručnog seminara ostvaruje 8 bodova iz građevno-tehničke regulative.

Potvrda o sudjelovanju na stručnom seminaru potrebna za upis bodova, polazniku će biti izdana po završetku seminara.

Za praćenje nastave na daljinu potrebni su internet i računalo sa zvučnicima/slušalicama, te po mogućnosti mikrofon, radi izravne dvosmjerne komunikacije.

Polaznici koji nemaju mikrofon na raspolaganju svoja pitanja mogu postavljati putem chata.

Za sve polaznike stručnog seminara osiguran je radni materijal koji će dobiti e-mailom.

 

Cijena:

– za članove: 500 kn + pdv = 625,00 kn,

– za sve ostale: 600 kn + pdv = 750,00 kn.

Plaćanje na račun DGIZ-a, IBAN: HR8923600001101419024, MODEL: 00, poziv na broj: 22-09-2020

 

Prijave preko web stranice (niže dolje) ili preko e-maila dgiz@dgiz.hr

 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

10 + 12 =


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/dgizhr/public_html/wp-includes/functions.php on line 4609