AKTUALNI STRUČNI SEMINARI

 

 

 

 

 

 GRAĐEVNO – TEHNIČKA REGULATIVA 

 

 28.11.2019. godine

  

DNEVNI RED STRUČNOG SEMINARA

08,30 – 09,00

Prijave polaznika Stručnog seminara

Preuzimanje skripte Stručnog seminara

09,00 – 09,45

I. Izmjene i dopune zakona koji uređuju prostorno uređenje i gradnju

predaje: Ivan Kovačić, dipl,ing,građ.

09,45 – 10,30

II. Prostorni planovi nove generacije

predaje: Vesna Marohnić Kuzmanović, dipl. ing. arh.

10,30 –

10,45

odmor uz kavu i sokove

10,45 – 11,30

III. Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU)

predaje:  Bojan Linardić, dipl. ing. arh.

10,45 – 11,30

IV. Projektanti i projekti – novi pravilnici o projektima

predaje: Bojan Linardić, dipl. ing. arh.

11,30 – 12,15

V. Izmjene i dopune zakona koji uređuju poslove i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje te zadaće komora

predaju: Ivan Kovačić, dipl.ing.građ. i Bojan Linardić, dipl.ing.arh.

12,15 – 13,00

odmor uz kavu i sokove

13,00 –  13,45

VI. Lokacijske, građevinske i uporabne dozvole – nova zakonska rješenja                                              

predaje:  Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

13,45

15,15

VII. Temeljni zahtjevi za građevinu – primjena odredbi zakona i drugih propisa, predaje: Ivan Kovačić, dipl. ing. građ.

15,15 –       15,30

Pitanja i prijedlozi polaznika Stručnog seminara

 

 Voditelj stručnog seminara

 Ivan Kovačić, dipl.ing.građ.

  

 SAŽECI PREDAVANJA NA STRUČNOM SEMINARU:

 

Izmjene i dopune zakona koji uređuju prostorno uređenje i gradnju

      1. travnja 2019. stupili su na snagu Zakon o izmjenama i dopunama ZOPU-a, NN 39/19 (ID ZOPU) i Zakon o izmjenama i dopunama ZOG-a, NN 39/19 (ID ZOG), koji u 67 odnosno u 66 članaka sadrže nova zakonska rješenja i poboljšice postojećih rješenja, koja utječu u bitnom na obavljanje poslova prostornog uređenja. Daje se u referatu prikaz tih rješenja i načina njihove primjene u poslovima gradnje.

Prostorni planovi nove generacije

Daje se prikaz prostornih planova tzv. nove generacije koji će se izrađivati i donositi na temelju Zakona o prostornom uređenju, NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19 (ZOPU) uz osvrt na postojeće prostorne planove. U odnosu na raniji sustav, zadržana je hijerarhijska struktura prostornih planova na razini županija i JLS-a, ali su njihove teme razdvojene po razinama. Posljedica informatizacije sustava je i novi pristup izradi prostornih planova korištenjem GIS tehnologija.

 

Informacijski sustav prostornog uređenja (ISPU):

Uredbom o ISPU, NN 115/15 propisano je da se u ISPU povezuju informacijski sustavi javnopravnih tijela koja, na temelju odredbi ZOPU-a i posebnih propisa, izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke značajne za prostorno uređenje ili sudjeluju u izradi i provedbi prostornih planova. Daje se prikaz dijela informacijskog sustava prostornog uređenja – modul ePlanovi u koji se unose tekstualni i grafički dijelovi elaborata prostornih planova te modul eDozvola, koji služi za izdavanje akata za provedbu zahvata u prostoru, unutar tog sustava.

 

Projektanti i projekti – novi pravilnici o projektima

ID ZOPU i ID ZOG sadrže nova zakonska rješenja u izradi i sadržaju idejnog i glavnog projekta. Redefiran je tim zakonima i položaj projektanta u izradi tih projekata, osobito u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i izdavanje potvrde glavnog projekta. Provedeno je od 23. srpnja 2019. do 21. kolovoza 2019. savjetovanje s javnosti o prijedlozima novog, sa ID ZOPU-om usklađenog Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta i novog, sa ID ZOG-om usklađenog Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina.

Izmjene i dopune zakona koji uređuju poslove i djelatnosti te zadaće komora

Na sjednici Hrvatskog sabora prihvaćen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori. Daje se prikaz novih zakonskih rješenja i poboljšanja rješenja koje sadrže prijedlozi tih zakona.

 

Lokacijske, građevinske i uporabne dozvole – nova zakonska rješenja

Nova zakonska rješenja ID ZOPU-a i ID ZOG-a o elektroničkom komuniciranju s javnopravnim tijelima te o sadržaju idejnog i glavnog projekta utječu u bitnom na postupak nadležnog upravnog tijela odnosno MGIPU-a kod izdavanja lokacijske, građevinske i uporabne dozvole. Odredbe tih zakona utječu i na druge zadaće tih tijela u vezi tih dozvola te u slučajevima kada se može graditi građevina bez građevinske dozvole, na temelju glavnog projekta.

 

Temeljni zahtjevi za građevinu – primjena odredbi zakona i drugih propisa  

U svrhu ostvarenja temeljnih zahtjeva kod građenja građevine sudionici u gradnji trebaju poznavati i odgovarajuće dijelove građevno-tehničke regulative. Razmatraju se stoga u bitnom odgovarajuće odredbe Zakona o gradnji, NN 153, 20/17 i 39/19 (ZOG) o stručnom nadzoru, odredbe Uredbe EU br. 305/2011 od 9. ožujka 2011.g. i Zakona o građevnim proizvodima, NN 76/13, 30/14, 130/17 i 39/19 te pravilnika donesenih na temelju ZOG-a: Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina, NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16 i 20/17, Pravilnika o kontroli projekata NN 32/14, Pravilnika o nostrifikaciji projekata, NN 98/99, 29/03 i 20/17, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnik te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera NN 111/14, 107/15 i 20/17, Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, NN 43/14, Pravilnika o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18 i Pravilnika o održavanju građevine, NN 122/14.

 

 Za članove DGIZ-a kotizacija s PDV-om iznosi 700,00 kn, a za ostale   800,00 kn.

Kotizaciju treba uplatiti na IBAN DGIZ-a: HR8923600001101419024 s pozivom na broj 28-11-2019

Polaznik stručnog seminara ostvaruje 8 bodova iz građevno-tehničke regulative.

 Prijave online  www.dgiz.hr ili na e-mail: dgiz@dgiz.hr

 

PRIJAVA NA SEMINAR

STRUKA:

ČLAN DGIZ-a:

POTREBNO JE IZDATI PONUDU:

PRISTANAK NA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

11 + 7 =